ENG

Kabinetsreactie op advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid”

De commissie “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid” van de Gezondheidsraad concludeert in haar rapport dat, mits een juiste toepassing van PUR-schuim wordt gewaarborgd:

  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen veilige grenzen blijft, en;
  • Nadelige gezondheidseffecten voor bewoners onwaarschijnlijk zijn, ook bij hoog risicogroepen.

Uitzondering hierop vormen mensen met een bekende isocyanaatallergie. Zij moeten gespoten PUR-schuim vermijden, aldus de raad. 

In de brief gaat het kabinet ook in op de wettelijke verantwoordelijkheden van werkgevers en op het ‘A-blad’, met afspraken in de sector ter bescherming van isoleerders.

Volgens de Arbowet zijn werkgevers primair verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van de werkenden. Dus ook voor die van isoleerders.

  • Werkgevers moeten de arbeidsrisico’s van PUR-schuim opnemen in de RI&E en de beheersmaatregelen in het bijbehorende plan van aanpak;
  • Zij moeten de werknemers adequaat voorlichten en instrueren;
  • De mogelijke blootstellingrisico’s van elke stof - ook via de huid - bepalen, een grenswaarde vaststellen en bepalen of deze overschreden wordt;
  • Adequate beheersmaatregelen nemen in het geval de huidblootstelling risicovol is (volgens de RI&E). Daarbij is de juiste keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel;
  • Ook moet de werkgever een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aanbieden aan de isoleerder en deze toegang bieden tot een arbodienst.

Op sectorniveau zijn recentelijk specifieke afspraken tussen sociale partners gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het A-blad Twee componenten PUR. Er staat onder andere in dat isoleerders zich zullen houden aan het advies grenswaarde isocyanaten van de Gezondheidsraad. Verder wordt onafhankelijke ademhalingsbescherming voorgeschreven en aangegeven dat een regelmatig PMO van belang is. Met deze maatregelen worden al enkele adviezen uit het rapport van de Gezondheidsraad opgevolgd.

Daarnaast zijn aanvullende maatregelen opgenomen om overige arbeidsrisico’s te verminderen, zoals fysieke belasting en het werken in een besloten ruimte.

Werkgevers en werknemers kunnen samen specifieke afspraken met betrekking tot arbeidsbescherming voor isoleerders vastleggen in een arbocatalogus. De oplossingen uit een arbocatalogus kunnen zij vervolgens opnemen in het plan van aanpak. Zo weet de gebruiker dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Inspectie SZW.

Isocyanaten zijn uitgangsmaterialen voor polyurethaan (PUR), dat onder meer wordt toegepast in vernissen, lakken, schuim en kleefmiddelen. Blootstelling aan isocyanaten komt in vele sectoren voor, waaronder de bouw (bijvoorbeeld bij na-isolatie), de automobielindustrie, de scheepsbouw, de verfindustrie, bij de productie van plastics en bij de productie van elektronica. Blootstelling aan isocyanaten kan onder andere beroepsastma veroorzaken.

De huidige grenswaarde voor isocyanaten is 0,1 μg NCO/m3, als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag. Dit is de luchtconcentratie waarbij volgens inschattingen van de Gezondheidsraad het aantal werkenden dat schadelijke effecten ondervindt beperkt blijft.

Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek voor isocyanaten. Bedrijven die denken dat de invoering van de advieswaarde niet haalbaar is, wordt gevraagd aan te geven welk blootstellingsniveau wel realiseerbaar kan zijn en op welke termijn. Zij moeten voor 1 oktober 2021 reageren. Komen er geen bezwaren, dan gaat de SER ervan uit dat de voorgestelde gezondheidskundige advieswaarde kan worden ingevoerd.

Bron: SER.

Privacyverklaring