Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nieuwe wetgevende initiatieven om de Europese werknemers te beschermen tegen asbest

Lees de volledige mededeling van de EC op de Eur-Lex website: Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on working towards an asbestos-free future: a European approach to addressing the health risks of asbestos.

Lees de tekst van het wetsvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende asbest op het werk op de Eur-Lex website: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/148/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work.

Het initiatief heeft als doel de bestaande bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan asbest te actualiseren, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke ontwikkeling en technische vooruitgang.

Asbest is een uiterst gevaarlijke kankerverwekkende stof en ondanks het verbod van de Europese Unie (EU) in 2005 blijft het een aanzienlijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en de gezondheid van werknemers, met name in de bouw-, onderhouds- en afvalsector. Een geïntegreerde aanpak op verschillende beleidsterreinen, waaronder veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), is nodig om de rampzalige erfenis ervan aan te pakken.

Bron: EU-OSHA Highlights