Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Jaarcongres Industriële veiligheid
  • Regelgeving wegtransport
  • Nog meer veranderingen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Jaarverslag gevaarlijke stoffen
  • Gevaarlijke stoffen op het werk
  • Aanpassing grenswaarden - publieke raadplegingsprocedure
  • Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018-2019


cid:5407479238-2
                  

Jaarcongres Industriële veiligheid

Tijdens het jaarcongres Industriële Veiligheid staat kennisdeling en interactie tussen u en uw vakgenoten centraal. Het congres toont de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid, explosieveiligheid en alle facetten van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag.

Industriële Veiligheid biedt een uitgebreid, veelzijdig en hoogwaardig congresprogramma en is met ruim 500 deelnemende vakgenoten bij uitstek hét evenement om geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen, kennis te delen met uw vakgenoten en om uw netwerk te onderhouden en uit te breiden. Er zijn Interactieve workshops, diverse expertsessies en best practices en een netwerkplein met toonaangevende leveranciers
Datum: 24 januari 2019 in Utrecht.

Bron: Veiligheid NL


Regelgeving wegtransport

De regelgeving voor (internationaal) wegtransport verandert in 2019 op een aantal punten. De vier belangrijke wetswijzigingen geselecteerd:

Nieuwe tarieven Duitse Maut
 In Duitsland betaal je voor voertuigen met een toegestane maximummassa van 7,5 ton of meer een kilometerheffing (LKW-Maut) voor het gebruik van de autosnelwegen. Deze heffing geldt ook voor de circa 2335 kilometer aan Bundesstrassen met twee keer twee rijbanen. Per 1 januari 2019 gaan er nieuwe tarieven gelden. Elektrische trucks en vrachtauto’s met als brandstof CNG of LNG zijn in 2019 en 2020 vrijgesteld van het betalen van Maut.

Nieuwe tarieven Eurovignet

In Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken is voor het gebruik van de snelwegen door vrachtwagens boven de twaalf ton een Eurovignet nodig.
 Per 1 juli 2019 gaan er nieuwe tarieven gelden voor het Eurovignet voor oudere vrachtauto’s (Euro IV en lager). Het tarief voor EURO V wordt vanaf 1 januari 2020 verhoogd. De nieuwe tarieven gaan alleen per 1 juli in als het ratificatieproces in de vier verdragslanden voor 31 mei 2019 is afgerond. Is dat niet het geval dan treden de nieuwe tarieven op zijn vroegst per 1 januari 2020 in werking.

LZV-verbod bij code oranje

 Voor de LZV (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie) geldt tot 1 januari de regel dat er niet mee gereden mag worden bij gladheid van het wegdek en bij weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan tweehonderd meter. Vanaf 1 januari wordt de weercodering van het KNMI leidend voor het bepalen of er wel of niet gereden mag worden. Bij de weerswaarschuwing code oranje of rood voor mist of gladheid mag er in het gebied (meestal een provincie) waar de weerswaarschuwing voor geldt, niet worden gereden met de LZV.
Aanduiding LZV

Om te voorkomen dat er in Nederland, Vlaanderen en Wallonië met diverse duidingsborden achterop de LZV moet worden gereden, is er overeenstemming bereikt over het voeren van één bord waarin iedereen zich kan vinden zonder dat de taal in het geding komt. Onderstaand bord zou vanaf 1 januari gevoerd mogen worden. Het huidige bord met het opschrift “Let op: extra lang” mag nog steeds in Vlaanderen en Nederland gevoerd worden.

 Bron: Kennisnieuwsbrief

Nog meer veranderingen

Nieuwe verpakkingswet in Duitsland
 In Duitsland treedt op 1 januari 2019 het nieuwe Verpackungsgesetz (VerpackG) in werking. Die vervangt de huidige Verpackungsverordnung (VerpackV). De nieuwe verpakkingswet schept allerlei nieuwe verplichtingen voor producenten of distributeurs die (goederen)verpakkingen in het verkeer willen brengen. Verkoop- en omverpakkingen die in de gangbare situatie bij de particuliere eindconsument als afval terecht komen, dienen deel uit te maken van een sluitend terugnamesysteem. Vóór het voor de eerste maal in het verkeer brengen van verpakkingen dient een registratienummer te worden aangevraagd bij de zogenaamde ‘Zentrale Stelle Verpackungsregister’.


Gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW gaat de komende jaren extra actie ondernemen om werkgevers en werknemers meer bewust te maken van de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen. In een speciale campagne, vraagt de Inspectie SZW aandacht voor het omgaan met stoffen die beroepsziekten tot gevolg kunnen hebben, zoals kanker, astma en andere (beroeps)longziekten.

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat slechts veertig procent van de bedrijven een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstelt met specifieke aandacht voor gevaarlijke stoffen. Zo’n dertig procent meet daadwerkelijk de blootstelling aan alle of een deel van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Ook blijkt dat het merendeel van de bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen geen blootstellingsbeoordeling doet en geen individuele registratie bijhoudt.
De campagne concentreert zich in eerste instantie op vijf stoffen die een hoge ziektelast veroorzaken. Dit zijn kwartsstof, houtstof, lasrook, dieselrook en isocyanaten. Deze stoffen komen in veel verschillende sectoren voor, zoals autoreparatie, motorfietsen en aanhangers, logistiek en transport, algemene en gespecialiseerde bouw, metaalproducten en houtindustrie. Het programma heeft tot doel de risico’s van het werken met stoffen bij bedrijven te verlagen en zo bij te dragen aan het voorkomen van beroepsziekten.

Bedrijven moeten beter weten welke stoffen er zijn en hoe ze die op moeten ruimen na een ongeluk. Vooral het mkb zet momenteel nog weinig stappen op dit vlak. De eerste taak ligt bij de overheid en brancheorganisaties. Maak de materie laagdrempelig en begrijpelijk. MSDS (Material Safety Data Sheets en VIB’s (veiligheidsinformatiebladen zijn voor de leek moeilijk te lezen, als ze al ter beschikking gesteld worden.
Het advies is om de Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) die leveranciers verstrekken kritisch onder de loep te nemen. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de VIB’s ondermaats is.

Bron: Kennisnieuwsbrief Evofenedex                         

Jaarverslag gevaarlijke stoffen

Eén van de wettelijk vastgelegde taken van de veiligheidsadviseur (VA) gevaarlijk stoffen is het opstellen van een jaarverslag voor de opdrachtgever/bedrijfsleiding. Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen en dient door de directie ondertekend te worden. Het jaarverslag kán ter controle opgevraagd worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Wat moet er eigenlijk in het jaarverslag instaan?
 Het ontvangen, ten vervoer aanbieden en (laten) vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg valt onder het ADR, waardoor bedrijven die zich daarmee bezighouden, moeten beschikken over een VA-vervoer gevaarlijke stoffen. Deze verplichting geldt ook voor de binnenvaart (ADN) en voor vervoer per spoor (RID). De belangrijkste taak van de VA bestaat uit het adviseren van de onderneming over de correcte naleving van de voorschriften, dit kan worden gerealiseerd door het uitvoeren van audits en het uitbrengen van (intern) advies over verbeterpunten. De functionaris is ook verantwoordelijk voor het implementeren van wijzigingen en het aansturen (en trainen) van uitvoerende medewerkers.

Er worden geen expliciete eisen aan de beschrijving van het jaarverslag gesteld binnen de regelgeving, anders dan dat het over de activiteiten moet gaan, met andere woorden de diepgang wordt niet genormeerd. Echter: de ILT treedt handhavend op indien:
• een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd als bedoeld in subsectie 1.8.3.1 van bijlage 1 van de VLG/ADR, VSG/RID of VBG/ADN;
• geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen als bedoeld in dezelfde bijlage 1;
• het jaarverslag niet de inhoud behelst van de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen;
• de veiligheidsadviseur niet aantoonbaar kan maken dat hij zijn taken voldoende heeft uitgevoerd en/of heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten als bedoeld in genoemde bijlage 1.

Bij geconstateerde overtredingen zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.
 Een en ander is bedoeld om te voldoen aan de Beleidsregel ‘Vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 oktober 2014.

Bron: Arboportaal                  

Gevaarlijke stoffen op het werk

Werknemers kunnen met gevaarlijke stoffen in aanraking komen. Bijvoorbeeld met asbest, explosieven of zuren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers zo veilig mogelijk met gevaarlijke stoffen kunnen werken.
 Gevaarlijke stoffen voor werknemers.

Werknemers in de industrie en de zorg werken vaak met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld in de schoonmaak, landbouw, gezondheidszorg en (zware) industrie. Gevaarlijke stoffen zijn onder andere:
• giftige stoffen;
• stoffen die kunnen ontploffen;
• kankerverwekkende en mutagene stoffen;
• stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind.

Het Arboportaal geeft informatie over (veilig) werken met gevaarlijke stoffen:
• Werkgever moet werknemer beschermen tegen gevaarlijke stoffen
• Werkgevers moeten hun werknemers zo goed mogelijk beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Bijvoorbeeld door:
• in kaart te brengen welke risico's er in de organisatie zijn;
• werknemers voor te lichten over de gevaren;
• werknemers beschermende middelen te geven. Bijvoorbeeld maskers of beschermende kleding.
• In de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) staat welke gevaren er binnen het bedrijf zijn. Ook staat er wat eraan te doen is
 Vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals brandbare of giftige stoffen) kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Daarom gelden er strenge regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een bedrijf dat gevaarlijke stoffen verwerkt in een product, moet dat aangeven op het etiket. Dat gebeurt bijvoorbeeld met gevarensymbolen en veiligheidsvoorschriften. Bedrijven die gevaarlijke stoffen bewerken, opslaan of vervoeren, moeten rekening houden met de gevaren voor de leefomgeving. Mensen en milieu mogen niet met de stoffen in aanraking komen.
 Bedrijven moeten de risico's kennen van stoffen die ze produceren, verwerken of doorgeven aan klanten. Daarnaast moeten ze maatregelen nemen om die risico's te beheersen. De regels zijn te vinden in:
 Besluit en regeling externe veiligheid inrichtingen (Bevi, Revi), Wetmilieubeheer (Wm), EU-verordening REACH.

Meer informatie over grenswaarden: SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 2 januari 2019.

Bron: Arboportaal


Aanpassing grenswaarden - publieke raadplegingsprocedure                 

 

Op 14 november 2018 is de vijfde publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt:

 

de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2017/2398 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

de mogelijkheid tot aanpassing van de grenswaarde van benzeen, uitgaande het RAC criteriumdocument van 9 maart 2018 (ECHA/RAC/O-000000-1412-86-187/F).

de verdere behandeling van de stoffen ethyleenimine, vanadium pentoxide, cresol, talk en pentachloorfenol, waarvoor in de tijdens de vierde raadplegingsprocedure ingediende bezwaardossiers een lagere grenswaarde werd gevraagd.

Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot en met 31 januari 2019. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2019.


Bron: Nieuwsbrief FOD


Tot slot:

    

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

                                                                           


Arts Group Subsidiaries:

   

 

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2018 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.