Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Explosies met lachgas.
 • Inspecties I-SZW.
 • Forse boete onderweg?
 • Magazijnstellingen, ongeluk zit een klein hoekje.
 • Werknemers melden zich minder vaak ziek zodra er planten op de werkvloer zijn.
 • Zit jij vaak achter de computer of op je telefoon?
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en burn-out klachten blijven toenemen.
 • In 2019 ga ik … met meer plezier naar mijn werk.
 • Psychosociale risico’s, stress of musculoskeletale aandoeningen (MSA).
 • Onderzoeksverslag van een arbeidsongeval.
 • Wijziging van de wetgeving op de fysische controle inzake ioniserende stralingen.


cid:5407479238-2

Explosies met lachgas


De populariteit van lachgas is stijgende. Horecazaken verkopen ballonnetjes vol lachgas om even ‘een lekker gevoel te krijgen’. Het klinkt onschuldig, maar dat is het niet. Niet alleen gezondheidsschade is een probleem, maar het materiaal valt ook in de categorie gevaarlijke stoffen, met alle regelgeving die daarbij komt kijken.

Lachgas rukt op als partydrug en steeds meer bedrijven zien mogelijkheden om een graantje mee te pikken van deze hype. Dat blijkt ook wel uit cijfers waar de NOS eerder over berichtte. Er wordt meer lachgas geïmporteerd dan in 2016. Maar wie denkt even makkelijk rijk te kunnen worden door wat lachgas in te kopen en weg te brengen, komt bedrogen uit. Want aan het vervoer en opslag zijn strenge regels gebonden en de boete voor alleen al verkeerd vervoer kan oplopen tot duizenden euro’s.

Lachgas is weer in opkomst nadat een verbod in 2016 werd geschrapt. De slagroompatronen die zijn gevuld met lachgas zijn populair in het uitgaanscircuit. Om aan de stijgende vraag te voldoen, worden nu al lachgastanks geplaatst in horecagelegenheden en op festivals. Daarmee worden ballonnetjes gevuld, die klanten kunnen gebruiken om het gas te inhaleren.

De Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen geeft het advies om niet te leveren aan de partyscene. De meeste Nederlandse professionele producenten van gas volgen die richtlijn en leveren niet aan de uitgaansindustrie. Zij leveren lachgas dat vooral wordt toegepast als pijnbestrijding in de zorg, als vulling voor slagroompatronen en voor industriële processen. Gas dat medisch wordt toegepast, moet aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Het gas dat in het uitgaanscircuit terechtkomt is vaak geïmporteerd en van matige kwaliteit, met alle gevaren van dien.

Bron: Evofenedex

     

Inspecties I-SZW

Het aantal mensen dat wordt getroffen door een beroepsziekte neemt de komende vijf jaar met 15 procent toe (bron: Staat van Arbeidsveiligheid, SZW). Dat is nog te voorkomen door te werken aan de cultuur binnen bedrijven. Inspecteur-generaal Marc Kuipers (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) liet op de Dag van het Magazijn weten dat de inspectie zich daarom de komende jaren actief gaat inzetten om ongevallen te voorkomen, arbeidsuitbuiting tegen te gaan en andere misstanden op te sporen. Zijn eerste advies aan bedrijven is om veiligheid intern hoog op de agenda te zetten.

De inspectie gaat bij het handhaven er op letten of er een bedrijfscultuur heerst waarbij werknemers zich veilig en gezond kunnen gedragen. De menselijke factor krijgt volgens de inspectie een steeds belangrijkere rol bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Het is dus van belang dat veiligheid een onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

Technische oplossingen bijvoorbeeld bolspiegels en blue spots op heftrucks, hebben geen nut als medewerkers hier niet mee kunnen werken. Daarentegen hebben procesmatige veranderingen, zoals verkeersregels, geen zin als medewerkers zich er niet aan houden of de technische hulpmiddelen ontbreken.

Bron: evofenedex

Forse boete onderweg?

Inspectiediensten in het buitenland verplichten chauffeurs vaak tot directe betaling. Transport in het buitenland kan kostbaar uitpakken voor chauffeurs. Per land verschillen de richtlijnen.

Zo was een bedrijf met een BE-oplegger combinatie niet bekend met de tolplicht in België voor dit soort voertuigen. In oktober werd een voertuigcombinatie van het bedrijf staande gehouden waarbij er een overzicht werd gepresenteerd van de geconstateerde ritten zonder tolbetaling vanaf januari 2018. Daarbij werd verteld dat de controle met een half uur zou worden beëindigd en er voor die tijd betaald moest worden, anders zou het voertuig ‘aan de ketting gaan’.  Om oponthoud te voorkomen is er een medewerker van het bedrijf direct naar de controlelocatie gereden om ter plekke de boete te voldoen.

Bij een ander incident werd een chauffeur in Italië beboet voor eerdere snelheidsovertredingen. Deze waren begaan tijdens afdalingen in Frankrijk. Ondanks het verweer van de chauffeur dat het hier overtredingen in Frankrijk betrof, moest de chauffeur direct de boete voldoen van de Carabinieri. Ook dit onder de dreiging van het ‘aan de ketting leggen’ van de vrachtauto. 

Verreweg de meeste chauffeurs hebben niet direct toegang tot de financiële middelen van het bedrijf om een boete te voldoen. Welke mogelijkheden zijn er dan? Er zijn partijen in de markt die deze chauffeur meteen financieel te hulp kunnen schieten, zelfs wanneer er contant geld nodig is. Met DKV-Assist kun je contant geld in het buitenland verkrijgen en wordt ook pechhulp aangeboden.

Onterechte boetes kun je betalen onder protest, dit wordt ook wel ‘in consignatie’ genoemd. Met behulp van een juridisch adviseur kan dan de boete aangevochten worden. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen.

Bron: evofenedex


Magazijnstellingen, ongeluk zit een klein hoekje

Gelukkig hebben grote voorvallen zich de afgelopen jaren in Nederland niet voorgedaan, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren. Want er wordt soms gerommeld met stellingen en dat komt de stabiliteit van de stellingen en de veiligheid in het magazijn niet ten goede.

Een aanrijding in een magazijn kan er voor zorgen dat complete stellages omvallen als dominostenen. Het is de nachtmerrie van elke werkgever en iedereen die dagelijks in een magazijn werkt. Gelukkig gebeurt dit in Nederland sporadisch.
 
Jaarlijks dienen keuringen op magazijnstellingen uitgevoerd te worden. Overbelasting komt vaak voor: een constructie heeft een bepaald draagvermogen, bijvoorbeeld 3500 kilo. Daar wordt dan iets neergezet van 4000 kilo, omdat er elders even geen ruimte is. In het technisch dossier dat de leverancier meelevert staat precies hoe de stelling in elkaar zit en wat er mogelijk is. Daar moet je je als bedrijf wel aan houden. Het is verleidelijk om snel even wat extra ruimte te creëren door stellingen aan te passen om grotere pakketten kwijt te kunnen. Het wegnemen van een plank of achterschot kan  instabiliteit veroorzaken.

Aanrijbeveiliging voorkomt beschadiging bij lichte aanrijdingen. Vorkheftrucks kunnen ook uitgerust worden met een blokkerinrichting: bij iets aanraken slaat de motor af. Niet alleen de stellingen dienen goed onderhouden te worden en gebruikt volgens de instructies, maar er moet ook gezorgd worden dat de rest van het materieel in het magazijn op orde is. Het is ontzettend belangrijk om medewerkers op te leiden en te instrueren om een goede veiligheidscultuur te creëren. Medewerkers moeten elkaar kunnen aanspreken op onveilig gedrag. Even meeliften op een lepel van een heftruck om iets te pakken is levensgevaarlijk. Het lijkt handig om zo een half minuutje te winnen, maar als het misgaat, wie gaat er dan naar de nabestaanden om tekst en uitleg te geven? En als het iets beter afloopt en iemand is weken of maanden uitgeschakeld, lopen de kosten ook behoorlijk op.

Het magazijn is en blijft een risicovolle omgeving. Beperk de veiligheidsrisico’s door onder andere het magazijn goed op te ruimen en instructies in een verkeersplan vast te leggen. Wie binnenkort zijn magazijnstellingen gaat aanpassen kan het beste eerst contact opnemen met de leverancier van stellingen. Want als het mis gaat, is het leed niet te overzien.

Bron: evofenedex                                           

Werknemers melden zichminder vaak ziek zodra er planten op de werkvloer zijn.

Bij zo’n 20% gaat het verzuim daardoor omlaag, dat is op jaarlijkse basis 1,6 dagen per medewerker.
Dat blijktuit recent onderzoek van Wageningen EnvironmentalResearch in samenwerking met Fytagoras en diverseinstellingen en bedrijven. Het teruggedrongen verzuimzou te maken hebben met dat de aanschaf van planten zorgtvoor een positievere gemoedstoestand onderwerknemers.

Plantenzorgen ervoor dat de luchtvochtigheid hoger wordt, doorde temperatuur die dan ontstaat, ervaren werknemerseerder als aangenaam, eveneens de werkplek. Ook zullenmedewerkers meer tevreden zijn over eigen prestaties,waardoor op den duur het ziekteverzuim minder wordt. Uithet onderzoek blijkt verder dat werknemers thuis mindersnel stressen over werk. Een verdiepend onderzoekvolgt.

Bron:Blik opnieuws


Zit jij vaak achter de computer of op je telefoon?

 

Hoeveel uur per dag zit jij achter een beeldscherm? Beeldschermwerk heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe vormen aangenomen. Veel mensen zijn op een dag ontzettend vaak actief op een beeldscherm en dat blijft niet beperkt tot de weekdagen. 

 

We zitten namelijk niet alleen voor het werk achter een beeldscherm: in onze vrije tijd shoppen we online, spelen we een spelletje en schrijven we nog een brief als bestuurslid van een sportclub.

 

Inzicht in je eigen beeldschermwerk blijft essentieel om klachten aan armen, nek en schouders (KANS) te voorkomen. Bewustwording over hoe je werkt en inzicht in de risico’s, zijn belangrijk om aanpassingen te kunnen doen. Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het gezond inrichten van hun werk met een beeldscherm heeft TNO de gratis checklist Beter Achter je Schermen (BAS) ontwikkeld. Met deze checklist is het mogelijk meer inzicht te krijgen in je eigen situatie: met welke risico’s heb je te maken door het werken met een beeldscherm? 

 

Op 5 december 2018 is er een nieuwe versie van het   Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.10 (Arbobesluit) gepubliceerd. Het betreft kleine aanpassingen wat betreft beeldschermwerk, waaronder het schrappen van de norm van twee uur als maximale duur om achter een beeldscherm te werken. De aanpassing in het Arbobesluit heeft effect op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

 

Bron: Arboportaal

Psychosocialearbeidsbelasting (PSA) en burn-out klachten blijventoenemen

 

Werknemers moetensteeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over tezeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van deburn-outklachten bij werknemers. Maar niet allewerknemers hebben even vaak klachten. Ondanks deslechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- eninvalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidendminder burn-outklachten dan werknemers met een vast contractof uitzendkrachten. 

De tweejaarlijkseArbobalans geeft een overzicht van de kwaliteit van arbeid,de werk gerelateerde gezondheid in Nederland en deontwikkelingen hierin. Naast kerncijfers, ziekteverzuim,arbeidsongevallen en beroepsziekten is in de Arbobalansdit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie vande groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

Uit de Arbobalans2018 blijkt dat de fysieke belasting (kracht zetten,herhaalde bewegingen) en de omgevingsbelasting (lawaai, gevaar en gevaarlijke stoffen) de afgelopen tien jaarnagenoeg gelijk blijft. Bij is een duidelijke toenamevan hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heelveel werk moeten doen. Tegelijkertijd ervaren meer werknemerseen lage autonomie. Dit is zorgelijk, omdat deze combinatiesamenhangt met werkdruk en het risico op werkstressverhoogt, wat terug te zien is in de stijging vanburn-outklachten onder werknemers. Het belang van PSA isterug te zien in het verzuim. Hetziekteverzuimpercentage schommelt de afgelopen 10 jaar tussen de3,8% en 4,2% en ligt op 4,0% in 2017. Ongeveer een kwart vanhet totaal aantal verzuimdagen houdt verband metpsychische klachten, overspannenheid of burn-out.Flexwerkers verzuimen minder, ondanks minder gunstigearbeidsomstandigheden en hogere PSA. De taakeisen zijnlager maar flexibele arbeidskrachten melden duidelijk vaker eenlagere autonomie dan vaste arbeidskrachten. Beroepsziektenzorgen jaarlijks voor 6,9 miljoen extraverzuimdagen


Werk gerelateerdverzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bijna 9 miljardper jaar
De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNOsamengesteld, in samenwerking met het CBS, RIVM en hetNederlands Centrum voor Beroepsziekten, met steun vanhet ministerie van SZW. 

 

Bron: TNO                                   

In 2019 ga ik … met meer plezier naar mijn werk

Komend jaar stop ik met roken. Ga ik minder drinken. Of ga ik er écht voor zorgen dat ik weer wat meer in de sportschool sta. Het begin van een nieuw jaar staat in het teken van goede voornemens die vaak na een paar weken, of zelfs al dagen weer in de prullenbak verdwijnen. En volgens onderzoek zal dat besef vooral vandaag, op Blue Monday, bij velen binnenkomen. Veel voornemens zijn ook gerelateerd aan een gezonde privé-werkbalans. En plezier hebben in het werk is daar een essentieel onderdeel van. Hoe en wat kunnen we doen?

Tevreden medewerkers die lekker in hun vel zitten zijn goud waard. Maar een goede werksfeer is niet altijd vanzelfsprekend. Zo wordt er nog steeds teveel gepest op de werkvloer en heeft één op de drie werknemers last van een hoge werkdruk. Dat kan leiden tot werkstress en zelfs tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. En dat moeten we dus voorkomen. En we kunnen er met elkaar aan werken dat 2019 in het teken staat van werkplezier! Er zijn meerdere tips die hieraan bij kunnen dragen. Maar hoe zorgen we er vervolgens voor dat deze goede voornemens standhouden en niet op Blue Monday alweer vergeten zijn? We kunnen kijken naar een aantal concrete handvatten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ontwikkeld om gezond & veilig werken in het daglicht te zetten:

Werkplezier.

Als eerste: het belang van werkplezier op de werkvloer. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Jaarlijks wordt in november tijdens de Week van de Werkstress volop aandacht besteed aan de talloze investeringen die bedrijven kunnen maken om het werkplezier voor hun werknemers te vergroten. En werknemers hebben hier zelf natuurlijk ook een belangrijke rol in.

Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen.

Dit programma brengt, zoals de naam al doet vermoeden, de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen onder de aandacht. Elk jaar overlijden 3.000 mensen in Nederland aan ziektes die ze door gevaarlijke stoffen op het werk hebben opgelopen. Denk aan allergische reacties of zelfs ernstige longziektes en kanker.
Arbozorg. Last but not least: iedere werkgever heeft een zorgplicht. In de nieuwe Arbowet staan verschillende verplichtingen die de werkgever en werknemer dwingen om hier afspraken over te maken. Zo schetst de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) risico’s op de werkvloer om de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten tot een minimum te beperken. Een contract met een bedrijfsarts verplicht en voor ondersteuning kan de werkgever eventueel een arbodienst of arbodeskundige inschakelen.

Bron: Arboportaal

Psychosociale risico’s, stress of musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Psychosociale risico’s, stress of musculoskeletale aandoeningen (MSA) kunnen ernstige gevolgen hebben voor werknemers en ondernemingen. Vaak leiden ze tot langdurig ziekteverlof. Vooral micro- en kleine ondernemingen kunnen problemen ondervinden om die risico’s aan te pakken.

Daarom heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een praktische handleiding ontwikkeld. In vijf stappen worden kleine ondernemingen geleid naar een betere werkomgeving en krijgen ze heel veel nuttige tips, eenvoudige technieken en concrete, heldere adviezen om hen te helpen psychosociale risico’s, stress en MSA bij hun personeel te voorkomen of hiermee om te gaan.
Meer informatie op de website van EU-OSHA:
• Gezonde werknemers en florerende bedrijven – een praktische handleiding voor welzijn op het werk;
• Psychosociale risico's en stress op het werk
• Aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Bron: EU-OSHA

Onderzoeksverslag van een arbeidsongeval

Na elk arbeidsongeval zorgt de werkgever ervoor dat zijn preventiedienst een onderzoek uitvoert naar de oorzaken ervan, met de bedoeling de nodige preventiemaatregelen voor te stellen om een herhaling van een dergelijk ongeval te voorkomen. De werkgever zal dan aanduiden welke preventiemaatregelen hij effectief gaat treffen ter voorkoming van een gelijkaardig ongeval.

Voor een arbeidsongeval met ten minste 4 dagen arbeidsongeschiktheid stelt de preventieadviseur een ongevallensteekkaart op. Voor bedrijven van groep C met een interne dienst zonder preventieadviseur met opleiding niveau I of II en bedrijven van groep D, wordt het onderzoek van deze ongevallen uitgevoerd door de externe dienst voor preventie en bescherming.

Wanneer het een ernstig arbeidsongeval (EAO) betreft, zoals bepaald in art. 94 bis van de welzijnswet en art. I.6-2 van de codex over het welzijn op het werk, wordt een bijkomend onderzoek uitgevoerd door de interne preventieadviseur indien hij een opleiding van niveau I of II heeft gevolgd, in de andere gevallen door de externe dienst voor preventie en bescherming en wordt een zogenaamd omstandig verslag opgesteld. Dit omstandig verslag omvat enerzijds het onderzoeksverslag van de preventieadviseur, anderzijds de beslissingen over de te nemen maatregelen van de werkgever, samen met een actieplan en het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk.
Bij een niet ernstig arbeidsongeval moet de werkgever in principe niets overmaken aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW), hierna "de inspectie" genoemd.

Bij een EAO moet de werkgever het hierboven vermelde omstandig verslag ten laatste tien (kalender)dagen na het ongeval bezorgen aan de bevoegde regionale directie of de Directie van het toezicht op de preventie van de zware ongevallen. Op basis van het omstandig verslag volgt de inspectie in eerste instantie het onderzoek van het EAO op en voert zo nodig bijkomend onderzoek en inspectiebezoeken uit.
Elk dodelijk arbeidsongeval of EAO met (vermoedelijke) blijvende arbeidsongeschiktheid moet onmiddellijk door de werkgever aan de inspectie gemeld worden.

Bron FOD België            

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

                                                                           


Arts Group Subsidiaries:

   

 

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2019 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.