Brandbeveiliging schoolgebouwen: wat brengt de nieuwe norm?

Op 15 december 2020 werd de vernieuwde norm S21-204-2:2020 in het Belgische staatsblad gepubliceerd. Deze norm bevat de specifieke eisen met betrekking tot de brandbeveiliging van nieuwe en uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen in aanvulling op de Basisnormen Brand. De norm is van toepassing op nieuwe schoolgebouwen en op de uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen waarvoor de aanvraag voor de bouw wordt ingediend vanaf 1 maart 2021. Hij vervangt de oude norm NBN S21-204:1982. Brandbeveiligingen in de gebouwen – Schoolgebouwen.

Webinar geeft inzicht in juridische aspecten

Wie is er verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading, met welk materiaal moet dit gebeuren en volgens welke methode? Wat zijn de juridische gevolgen van het niet of niet-deugdelijk vastzetten van een lading? Het antwoord wordt extra complex omdat het antwoord steeds afhankelijk is van de omstandigheden. Zo moeten vragen die betrekking hebben op ladingschade worden onderscheiden van vragen over het krijgen van een boete omdat lading niet goed is vastgezet. Het enige punt waar zekerheid over bestaat is dat de afwezigheid van afspraken de situatie lastig maakt, of het nu gaat om het krijgen van een boete of om het vergoeden van schade.

Een stappenplan naar een gezonde en veilig werkvloer

Waar mensen werken, ontstaan risico’s en worden fouten gemaakt. Als werkgever heb je een belangrijke taak voor het inventariseren en minimaliseren of wegnemen van deze risico’s en het evalueren van de genomen maatregelen. Dit doe je in een RI&E met een Plan van Aanpak. Maar hoe zorg je voor draagvlak binnen de hele organisatie voor dit document zodat de werkvloer echt een gezonde en veilige werkomgeving wordt?

Praktische tools aanpak fysieke belasting

Herhalende bewegingen, kracht zetten of ongemakkelijke werkhoudingen: ze veroorzaken veel klachten en verzuim. 35% van de werknemers die zegt te verzuimen in verband met werk, verzuimt door klachten aan het bewegingsapparaat. Meer dan 100.000 werknemers hebben een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Met de juiste maatregelen kan dit worden voorkomen.

Hoe ervaart de Nederlander zijn veiligheid, 10 jaar geleden en nu?

Tien jaar geleden voelde 33% van de Nederlanders zich wel eens onveilig. Nu is dat: 45%. Wat is er veranderd in de samenleving? Elke dag zien we in het nieuws hoe onze veiligheid in het geding komt. Van privacy schending door sociale mediabedrijven tot buitenlandse inmenging in onze verkiezingen en terroristische aanvallen in de tram. Maar hoeveel invloed heeft dat op ons veiligheidsgevoel?

Groot deel leidinggevenden heeft moeite met sollicitanten met psychische problemen

Een meerderheid van de leidinggevenden staat terughoudend tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg University. Verder zou één op de drie leidinggevenden een werknemer die ooit psychische problemen heeft gehad niet snel aannemen, ook als die problemen niet meer spelen.

Veiligheid riviercruisevaart niet voldoende

De groeiende populariteit van riviercruises in Nederland vraagt om extra aandacht voor de veiligheid. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport naar aanleiding van de aanvaring tussen het riviercruiseschip Viking Idun en een chemicaliëntanker in de nacht van 1 april 2019 op de Westerschelde.

Arts Safety groeit hard!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.

Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ? Bekijk onze vacatures:
Nieuwsbrief februari 2021

Arts Safety - HSEQ Specialists
  • Consultancy - Project support: engineering, construction, commissioning, operational process.
  • Recruitment: HSEQ-directors, -managers, -supervisors, -officers/ QA/QC-specialists.
Standpunt sociale partners Hoge Raad vaccinatiestrategie

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben een advies gegeven rond de vaccinatiestrategie. Voorrang geven aan bepaalde beroepsgroepen is volgens hen niet aangewezen. Waarom niet? De bevoegde autoriteiten wensen voorrang te geven aan de vaccinatie van
  • Medewerkers in de gezondheidszorg;
  • Personen ouder dan 65 jaar;
  • Patiënten tussen 45 en 65 jaar met een risico op het ontwikkelen van een ernstige Covid-19 pathologie.
Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake biologische agentia

Op 26 november 2020 werd het KB tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het is belangrijk te vermelden dat de bepalingen van de codex inzake biologische agentia uitsluitend van toepassing zijn op werknemers die ten gevolge van hun werk worden of kunnen worden blootgesteld aan biologische agentia zoals virussen.

Rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ gepubliceerd

Niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten maar ook het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten leiden ertoe dat er te weinig invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. Dat blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’, een dubbel-rapport van de Inspectie SZW en het Ministerie van SZW. Het rapport bestaat uit 2 delen en beide delen weerspiegelen de perspectieven en kennis van deskundigen uit het werkveld zelf.

Controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen

BRZO-bedrijven De Inspectie SZW gaat de komende drie jaar scherp controleren bij BRZO-bedrijven op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld.

Inspecties op veiligheidsrisico’s bij het werken met mest

In februari 2021 gaat de inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen bij mixen en verwerken van mest. Ook wordt met een campagne gericht op veehouderijen aandacht gevraagd voor de risico’s die het werken met mest met zich meebrengen.

10 meest voorkomende ongevallen in de bouw

Het CBS voert regelmatig een onderzoek uit naar het aantal arbeidsongevallen per bedrijfstak. De bouwsector staat op de tweede plaats. Maar over welke ongevallen gaat het dan precies?

Beter ongevalsonderzoek noodzakelijk om verkeersveiligheid te verbeteren

Verkeersongevallen op de Nederlandse snelwegen worden niet volledig onderzocht. Door de scope van de onderzoeken te verbreden kunnen oorzaken van ongevallen beter worden onderzocht en kan de verkeersveiligheid worden verbeterd. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport naar aanleiding van een spookrijongeval op de A73 in 2017.

Angst voor overbelasting werknemers vanwege avondklok

Homecrafting is de nieuwe teneur oftewel je werktijden en omstandigheden aanpassen aan de situatie. Werd de vrijheid van mensen overdag al flink beperkt door de maatregelen tegen corona, nu zijn de mogelijkheden ook tijdens de avonduren beperkt. Juist die momenten waarop mensen ontspannen. Overbelasting ligt daarom op de loer.

Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92