Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Nieuwe PBM-richtlijn: de EU-guidance is er!
  • Sporten met persoonlijke beschermingsmiddelen
  • E-gids gezond werk op alle leeftijden
  • Afvalcontainer een arbeidsmiddel?
  • Welding on Wheels
  • ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging Europees geadopteerd
  • CMR lijst

 

 

Nieuwe PBM-richtlijn: de EU-guidance is er!

 

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Dit levert een eenduidig Europees beleidskader op voor toepassing en kwaliteitsborging van PBM. De wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie.
Meer informatie over de relevante wetgeving is te vinden op de website van de EU.
 
De Europese Commissie werkt aan twee ondersteunende producten.
Een PBM-guidance voor de praktische vertaling van de verordening naar de werksituatie van alle partijen in de arbeidsveiligheidsketen. En een Q&A-document met veel gestelde vragen.

De Europese Commissie heeft nu de aangekondigde guidance gepubliceerd.
Dit document is een toelichting op de overgang van de PBM Richtlijn 89/686/EEC naar de nieuwe PBM Verordening 2016/425. Daarmee kunnen arbo- en veiligheidsprofessionals snel de inhoud van de verordening tot zich nemen. Zij moeten de beschermende middelen en hun gecertificeerde beschermingsniveau immers toetsen aan een doordachte risicoanalyse.

Download hier het guidance document.
 
Welke veranderingen brengt de overgang van richtlijn naar verordening met zich mee?
In het kort:

1. De lidstaten moeten een EU-verordening een-op-een implementeren,
    voor een uniforme toepassing van regels en normen in heel Europa.

2. Een verordening stelt strengere eisen aan de kwaliteitswaarborg van producten,
    in dit geval aan de veiligheidsprestaties van PBM.

3. Onder de nieuwe verordening is de certificering van PBM maximaal vijf jaar geldig,
    waar de bestaande richtlijn geen geldigheidslimiet kent.

Lees hier alle ins and outs.


Bron: Arbo Kennis Platform

 

 

Sporten met persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Scheenbeschermers voor voetbal, een helm en de juiste bril bij het skiën of een bodyprotector tijdens het paardrijden – Als consument sta je er misschien niet bij stil, maar het zijn allemaal persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de bijbehorende wetgeving moeten voldoen.
Ze beschermen je tijdens gevaar en een ongeval en dan wil je wel zeker weten dat het werkt.

CE-markering
Persoonlijke beschermingsmiddelen op de Europese markt moeten voldoen aan de Europese richtlijn en vanaf volgend jaar de Europese verordening. Fabrikanten die producten produceren die aan deze Europese wetgeving voldoen, kunnen CE markering op hun product aanbrengen. De associatie met persoonlijke beschermingsmiddelen is vaak gericht op het professioneel gebruik van deze producten, bijvoorbeeld in een werksituatie. Ook beschermingsmiddelen die door consumenten worden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens een sportactiviteit, vallen onder de Europese wetgeving en moeten aan de bijbehorende eisen voldoen. De producten voor niet-professioneel gebruik moeten aan dezelfde eisen voldoen als producten voor professioneel gebruik.
 
PBM voor niet-professioneel gebruik, bijvoorbeeld voor bescherming tijdens sportactiviteiten, worden onder andere verkocht in buitensportzaken en sportwinkels, maar zijn natuurlijk ook op internet verkrijgbaar. Brancheverenigingen nemen geregeld het voortouw om sport veiliger te maken, door bijvoorbeeld het veranderen van spelregels of het aanraden van het dragen van beschermingsmiddelen.


Bron: NEN

 

 

E-gids gezond werk op alle leeftijden


Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. De e-gids van EU-OSHA bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die dat schept. De inhoud van de e-gids is afgestemd op werkgevers, werknemers, HR-managers en Arbo-professionals (waarmee in deze gids ook werknemersvertegenwoordigers, veiligheids- en gezondheidsvertegenwoordigers en inspecteurs worden bedoeld).
 
Vier thema's
De gids stoelt op vier thema's, waarin verschillende aspecten van ouder worden en werk worden belicht en richtlijnen worden gegeven over veiligheids- en gezondheidsmanagement en gerelateerde maatregelen met het oog op een ouder wordend personeelsbestand. Daarnaast bevat elk thema een aantal voorbeelden van goede praktijken en nuttige links voor wie zich verder in het thema wil verdiepen.
 
Meer informatie
Wanneer u vragen heeft over deze gids kunt u via onderstaande link terecht bij:
 'The European Agency for Safety and Health at Work'


Bron: NEN

 

 

Afvalcontainer een arbeidsmiddel?


Mag je een afvalcontainer een arbeidsmiddel noemen? Bij een afvalverwerkingsbedrijf schiet op 25 maart 2014 bij het sluiten van een afvalcontainer de sluithandel tegen het gezicht van een chauffeur. Die verliest twee voortanden. Na behandeling door een kaakchirurg in het ziekenhuis, volgt verdere behandeling door zijn eigen tandarts.
 
Pas op 16 mei 2014 meldt de werkgever het ongeval bij de Inspectie SZW. De werkgever krijgt na onderzoek twee boetes: 1.500 euro voor de te late melding (art. 9 Arbowet) en 36.000 euro wegens onvoldoende onderhoud van het arbeidsmiddel (overtreding art. 7.5 eerste lid Arbobesluit). Na bezwaar van de werkgever volgt voor de laatste boete matiging met 50%. De boete voor het te late melden blijft onveranderd. Dat brengt het totale boetebedrag op 19.500 euro. De werkgever gaat in beroep.
 
Definities van een arbeidsmiddel
De rechtbank stelt vast dat een ongeval is gebeurd met een afvalcontainer die door onvoldoende onderhoud niet goed functioneerde. De werkgever voert aan dat een afvalcontainer geen arbeidsmiddel of gereedschap is. Artikel 1, derde lid sub h Arbowet omschrijft als arbeidsmiddel: “alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen”. De wet geeft geen definitie voor het begrip ‘gereedschap’. Van Dale zegt: “de gezamenlijke voorwerpen die voor het verrichten van werkzaamheden nodig zijn”.
 
Gezien deze omschrijvingen kwalificeert de rechtbank een afvalcontainer als arbeidsmiddel. Zeker omdat ophalen en verwerken van afval de kernactiviteit van het bedrijf is, en dit niet goed mogelijk is zonder afvalcontainers. Daarmee was de minister bevoegd de boete op te leggen.
 

 Bron: Arbo Kennis platform

 

 

Welding on Wheels


Als reminder met betrekking tot de veiligheid een zeer goede maar zeer belangrijke korte video over de reden waarom het lassen op wielen is verboden.

Enkele jaren geleden, zoals sommigen van jullie misschien zullen weten, was er een dodelijk ongeval in Qatar Gas in een soortgelijke situatie .


Bekijk hier het filmpje Welding on Wheels

 

 

ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging Europees geadopteerd 


Recentelijk zijn de belangrijkste internationale normen voor informatiebeveiliging, ISO 27001 en ISO 27002 overgenomen als Europese normen. Dit betekent dat beide normen in alle Europese landen als nationale norm worden gepubliceerd en conflicterende nationale normen worden ingetrokken. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.

ISO 27001 ‘Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Eisen’ werd gepubliceerd in 2013 en wordt wereldwijd gebruikt als basis voor informatiebeveiliging. In 2015 werd de bijbehorende ISO 27002 ‘Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging’ gepubliceerd, welke praktische handvatten voor de implementatie van ISO 27001 geeft.

Omdat beide normen in Nederland al waren overgenomen als nationale NEN-norm, wijzigt er voor de Nederlandse markt niks. Beide normen zijn nu ook als Europese norm gepubliceerd, waardoor ze beiden vanaf nu verkrijgbaar zijn als NEN -EN -ISO 27001/2-017. Inhoudelijk is er aan de normen niks gewijzigd, wel bevatten de Europese versies een extra voorwoord, waarin de status van de Europese norm wordt toegelicht.

 

 

CMR lijst


Veel chemische stoffen zijn als schadelijk voor de gezondheid te beschouwen. Hoe schadelijk is afhankelijk van de verschijningsvorm, de bloostellingsduur en de hoeveelheid.

Er is een categorie stoffen die gezondheidsschade kunnen berokkenen is minieme hoeveelheden. Dit soort stoffen werkt Carcinogeen, Mutageen of Reprotoxisch in het menselijk lichaam.

Welke stoffen die zijn kunt u vinden in de zogenaamde CMR lijst: een lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in het artikel 4.11. van het Arbeidsomstandigheden besluit.

De meest recente versie van deze lijst is in december 2016 door het Ministerie van SZW gepubliceerd. Wanneer u werkt met stoffen die in deze lijst genoemd worden zijn strikte maatregelen nodig o.a. het toepassen van gesloten systemen en registratie van medewerkers. Er is echter ook een verplichting: u moet aan kunnen tonen dat u de nodige inspanningen heeft verricht om de CMR-stof te vervangen door een minder schadelijk variant. 
Deze inspanningsverplichting is niet eenmalig, maar permanent.

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 Arts Safety Consultancy B.V. Alle rechten voorbehouden.