Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Even voorstellen…Gadisja Baartmans
 • Drie dodelijke ongevallen in tien dagen bij één bedrijf 
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Flexibele schil bij Afval en Milieubedrijven
 • Een basis Arbo contract wordt verplicht
 • Ontwikkelingen binnen het thema sociale zekerheid
 • Werkwijzer Poortwachter
 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)
 • Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding
 • Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen
 • CE-markering gebouwbekabeling over 2 maanden verplicht

 

 

Even voorstellen…Gadisja Baartmans

 

Functie: Sales NL Consultant Arts Safety Consultants B.V.

Een nieuwe job bij een nieuw bedrijf, nieuwe collega’s en nieuwe opdrachtgevers. Bij deze maak ik van deze nieuwsbrief graag gebruik om mezelf voor te stellen.

Mijn naam is Gadisja Baartmans, 34 jaar en woonachtig met echtgenoot en dochter van 9 in Roosendaal. Na 10 jaar in de gezondheidszorg gewerkt te hebben werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze vond ik in een commerciële werkomgeving in de functie van Accountmanager. Dit heb ik 5 jaar gedaan voor verschillende bedrijven. Het belangrijke aan de functie van accountmanager vind ik de sterke relaties die je opbouwt binnen je zakelijke netwerk en de extra service die ik graag verleen naar mijn opdrachtgevers.

Vanaf 1 mei 2017 ga ik Arts Safety versterken in de functie van Consultant Recruitment. Binnen deze functie ben ik verantwoordelijk voor de werving en selectie en bemiddeling van veiligheidskundigen binnen het vakgebied Kwaliteit, Veiligheid, Arbo en Milieu.

Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor al onze opdrachtgevers en adviseurs in Nederland.
Ik kijk uit naar onze duurzame samenwerking en hoop spoedig met u kennis te maken.

Intussen al nieuwsgierig geworden…

Schroom dan niet, vanaf 1 mei ben ik te bereiken op telefoonnummer:
+31 6 55 68 42 75 of emailadres: sales-nl@arts-safety.com

 

 

Drie dodelijke ongevallen in tien dagen bij één bedrijf

 

Elk jaar houdt de internationale vakbeweging "Workers Memorial Day". In de Rotterdamse haven wordt het dit jaar een trieste aangelegenheid. In korte tijd vielen er drie doden bij verschillende onderdelen van eenzelfde bedrijf. Twee ongevallen met een beknelling met een vorkheftruck en een derde man wordt gegrepen door bewegen delen op een kraan. De Inspectie SZW bevestigt dat. De snelle opeenvolging van fatale incidenten wordt toegeschreven aan hoge werkdruk bij werknemers en verkeerde prioriteiten bij het management onder meer door op opleidingen te bezuinigen.

Bron: De Veiligheidskundige april 2017

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 


MVO staat steeds hoger op de management agenda. De MVO Prestatieladder heeft via ISO 26000 internationale erkenning gekregen. Het Nederlandse initiatief – de CO2 Prestatieladder – verdient diezelfde navolging. De Nederlandse industrie is goed voor 80% van het vaderlandse energiegebruik. 82% van die energie wordt nog steeds opgewekt met fossiele brandstoffen. Slechts 12% komt van hernieuwbare bronnen. Dat aandeel moet omhoog. Niet alleen omdat de overheid dat oplegt, maar ook omdat wereldwijd de gevolgen van de opwarming van de aarde steeds meer zichtbaar en voelbaar worden.

De procesindustrie is een van de grootste energieverbruikers. Terugdringing van het energieverbruik levert niet alleen maatschappelijk voordeel op, maar leidt tevens tot aanzienlijke besparingen.


Bron: Petrochem Nieuwsbrief april 2017

 

 

Flexibele schil bij Afval en Milieubedrijven


Tijdens het cao-overleg voor de cao Afval- en Milieubedrijven 2016-2017 kwamen de cao-partijen niet tot een gezamenlijk beeld van de omvang en de inzet van de flexibele schil in de sector. Dit vormde voor de cao-partijen de aanleiding om TNO de flexibele schil binnen de sector te laten onderzoeken.

De arbeidsrelaties die tot de flexibele schil zijn gerekend in het onderzoek: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, oproepkrachten, uitzendkrachten, zzp’ers, freelancers, gedetacheerden, payrollkrachten, werknemers uit de sociale werkvoorziening en bijstandsgerechtigden. De uitkomsten van het onderzoek omvang en inzet van de flexibele schil.

Het onderzoek geeft een helder beeld van de doelen die de bedrijven hebben met inzet van flexibel inzetbare krachten en de verschillende soorten flexibele arbeidsrelaties die zij hanteren.
De flexibele schil in Nederland bedraagt 35% (65% vast); dit percentage kan worden vergeleken met de omvang van de flexibele schil in de sector Afval & Milieu, die 28% bedraagt.

 
 Bron: Werkgeversvereniging WENB, april 2017

 

 

Een basis Arbo contract wordt verplicht


Per 1 juli 2017 wordt de Arbowet gewijzigd. Werkgevers moeten voldoen aan meer wettelijke verplichtingen op gebied van arbeidsomstandigheden en de minimumvereisten in het contract met hun arbodienst vastleggen. De nieuwe eisen komen bij de bestaande verplichtingen rond de begeleiding van het ziekteverzuim, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het aanbieden van periodiek arbeids- en gezondheidskundig onderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen. De OR heeft instemmingsrecht op de afspraken die vastgelegd worden.

De volgende verplichtingen zijn erbij gekomen:

 • Overleg tussen OR en preventiemedewerker moet geregeld zijn;
 • De werknemer moet toegang hebben tot de bedrijfsarts en tot een second opinion bij een andere bedrijfsarts dan die van de werkgever;
 • De bedrijfsarts moet toegang hebben tot de werkplek;
 • De bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen en melden van beroepsziekten;
 • De bedrijfsarts moet de werkgever kunnen adviseren over preventie;
 • Voor klachten over de bedrijfsarts moet er een vastgelegde procedure zijn.

Na een gedoogperiode tot 1 juli 2018 kan de Inspectie SZW een boete opleggen aan werkgevers die bij controle niet aan de verplichtingen blijken te voldoen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

Ontwikkelingen binnen het thema sociale zekerheid


Het UWV gaat in 2017 ten onrechte vergoede WW-premies terugvorderen. Eigenrisicodragers voor de WW hadden geen recht op een vergoeding, want zij hebben deze premie nooit betaald. Ook heeft het UWV sinds 24 maart een nieuwe werkwijzer Poortwachter op haar website gepubliceerd.

Bij de betaling van ZW- en WAZO- uitkeringen blijkt 2,5 jaar lang onterecht WW-premie te zijn vergoed aan werkgevers. Als eigenrisicodragers voor de WW hadden zij geen recht op een vergoeding, want zij hebben deze premie nooit betaald. In totaal wordt nu 21 miljoen euro teruggevorderd.

Vooral organisaties met een hoog ziekteverzuim lijken hierdoor getroffen te worden, want zij hebben relatief veel teruggevorderd. De oorzaak: bij aanpassing van een UWV-systeem had het UWV de groep eigenrisicodragers over het hoofd gezien.


Bron: uwv.nl

 

 

Werkwijzer Poortwachter


Op 24 maart heeft het UWV een nieuwe werkwijzer Poortwachter op haar website gepubliceerd. Elk jaar wordt de werkwijze geactualiseerd. De aanpassingen ten opzichte van de vorige werkwijze zijn o.a.:

Bij het ontbreken van stukken kan er geen administratieve sanctie meer worden opgelegd; het UWV moet nu ook inhoudelijke redenen aangeven.

Er is nu ook een hardheidsclausule, zodat loonsanctie kan worden voorkomen. Binnen een periode van vijf dagen kan de ontbrekende informatie bij het UWV worden aangeleverd, mits daarvoor een goede reden is. Bij een dreigende sanctie neemt het UWV contact op met de bedrijfsarts.

Er komt een inzetbaarheidsprofiel (IZP) in plaats van een functionele mogelijkhedenlijst (FML). Er hoeft geen tweede spoor verantwoording te zijn voor een persoon die binnen een jaar met AOW gaat.

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ZW worden verplicht te kijken naar eerste spoor re-integratiemogelijkheden. Dit geldt ook bij tijdelijke contractanten die ziek zijn.


Bron: uwv.nl

 

 

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)


Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp-ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) en modelovereenkomsten. Het kabinet onderzoekt of de arbeidswetgeving herijkt kan worden. Dat betekent dat tot ten minste 1 januari 2018, of zolang het kabinet bezig is met de herijking, opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes en naheffingen krijgen van Belastingdienst.

Door de invoering van de wet DBA en de modelovereenkomsten zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers (zzp-ers) verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Dit betekent dat in veel gevallen kritisch naar deze relatie gekeken moet worden. Als een zzp’er (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de zzp’er en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. In twijfelgevallen kunnen zzp-ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Onderzoek criteria uit arbeidswetgeving
Voor veel opdrachtgevers en zzp’ers geldt dat de arbeidswetgeving uit 1907 (arbeidsovereenkomst) niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dat is duidelijk geworden sinds de start van de wet DBA. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Financiën onderzoeken daarom hoe de criteria ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ uit de arbeidswetgeving een concretere of andere invulling kunnen krijgen. Het kabinet hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Geen boetes en naheffingen tot tenminste 2018
Tot ten minste 1 januari 2018, of zolang de arbeidswetgeving herijkt wordt, gaat de Belastingdienst niet handhaven. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hoeven dus niet te vrezen voor een naheffing of boete over deze periode. Als de Belastingdienst na 1 januari 2018 wel begint met handhaven, wordt dit op tijd en duidelijk aangegeven. Boetes en naheffingen na die tijd, zullen niet met terugwerkende kracht worden opgelegd.

In uitzonderlijke gevallen waarin opdrachtgevers werken in een context van opzet, fraude of zwendel, legt de Belastingdienst wel boetes op. Dit zijn situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Wanneer sprake van een dienstbetrekking?
Dit hang af van het antwoord op de volgende vragen:


 Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid?
Er is een verplichting tot persoonlijke arbeid als de zzp'er het   werk zelf moet doen. Dat is bijvoorbeeld zoals hij zich niet door iemand anders mag laten vervangen zonder overleg met de opdrachtgever.


● 
Is er een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en zzp'er (werkgeversgezag)?
Er is een gezagsverhouding als de opdrachtgever bepaalt hoe de zzp'er het werk moet uitvoeren. Bijvoorbeeld als de zzp'er de aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever moet opvolgen.


● 
Krijgt de zzp'er loon?
Als de opdrachtgever méér betaalt dan alleen een vergoeding voor de kosten die de zzp'er maakt, is er sprake van loon.
Is het antwoord op deze 3 vragen 'ja'?
Dan is er een dienstbetrekking. De opdrachtgever moet dan loonheffingen inhouden en betalen.

Is het antwoord op 1 of meer van de vragen 'nee'?
Dan is er geen dienstbetrekking. Het kan dan handig zijn een modelovereenkomst te gebruiken.

Loon krijgt de zzp'er meestal wel. Als een opdrachtgever en zzp'er willen dat er geen dienstbetrekking is, moeten zij hun arbeidsrelatie dus zo inrichten dat er geen verplichting is tot persoonlijke arbeid of dat er geen gezagsverhouding is. 


Bron: Publicaties van Ministerie SZW en Belastingdienst

 

 

Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding


Hoewel een teek minuscuul is met zijn 1 tot 5 millimeter grootte, kan dit beestje levens op zijn kop zetten. Eén op de vijf á zes teken draagt namelijk de ziekte van Lyme bij zich. Om mensen die in het groen werken te beschermen, is de norm NEN 8333 gepubliceerd.

De projectgroep die deze ontwerp norm heeft opgezet bestaat uit fabrikanten, eindgebruikers, een ‘tekenexpert’ en een onderhoudsbedrijf. Het eerste normontwerp NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Kleding die helpt te beschermen tegen teken en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ is inmiddels gepubliceerd. Naar aanleiding van een marktverkenning is duidelijk geworden dat een norm voor tekenwerende kleding voor een betere kwaliteit van de producten kan zorgen. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel.

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in bos, natuur, landschap, parken en tuinen. Wanneer iemand tijdens het werk de ziekte van Lyme oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten te voorkomen. Het dragen van de juiste kleding is hierbij een belangrijk aspect.


Bron: NEN Arbomail April 2017

 

 

Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen


Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek naar veiligheid op de werkplek. Vooral vloeistoffen en chemische stoffen worden aangegeven als risicofactor.

Iets meer dan een derde van de respondenten werkt met chemische of gevaarlijke stoffen. Eén op de tien werknemers uit die groep zegt dat deze niet altijd goed afgeschermd of opgeborgen worden. Ook slordig werken met gevaarlijke stoffen is een risicofactor op de werkvloer. Zo worden regelmatig vloeistoffen gemorst (30 procent) en niet zorgvuldig genoeg verwijderd. Meer dan de helft heeft geen idee hoe de stof moet worden opgeruimd.
Voor het risico van werken met gevaarlijke stoffen is het volgen van de arbeid hygiënische strategie verplicht.

Die bestaat uit maatregelen op vier niveaus:

1. Bronaanpak:
Vervangen van de gevaarlijke stof door een veiliger alternatief.
2. Collectieve maatregelen:
Blootstelling aan de gevaarlijke stof verminderen door technische aanpassingen zoals een afzuiginstallatie.
3. Individuele maatregelen:
De werkgever kan het werk bijvoorbeeld zo organiseren dat werknemers minder risico lopen.
4. Persoonlijke bescherming:
De werkgever is verplicht om gratis persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.


Bron: NEN Arbomail April 2017

 

 

CE-markering gebouwbekabeling over 2 maanden verplicht


Vanaf 1 juli dit jaar moeten alle kabels die in Europa in bouwwerken worden geïnstalleerd zijn voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten waarin hun brandklasse wordt aangegeven. Dat wordt voorgeschreven door de Europese Bouwproducten Verordening (Construction Products Regulation, CPR). Een en ander staat verwoord in NEN-EN 50575, Bouwbesluit en NEN 8012.
 
NEN-EN 50575
Voor het bepalen van deze classificatie dienen fabrikanten hun gebouwbekabeling te laten testen en CE-markeren volgens de Europese norm NEN-EN 50575.
 
Bouwbesluit
Ieder Europees land bepaalt zelf welke brandklasse bekabeling bij welke gebruiksfunctie van een gebouw - of specifieke ruimte daarin - wordt geëist. In Nederland staat dat in het Bouwbesluit.
 
NEN 8012
Kabels die niet met een brandklasse zijn gemarkeerd en nog vóór 1 juli op de markt worden gebracht mogen ook na deze datum nog in gebouwen worden geïnstalleerd.
De Nederlandse norm NEN 8012 geeft in Bijlage D aan welke kabels de brandveiligheidseigenschappen hebben die horen bij de verschillende CE-markeringsklassen.

FAQ-lijst
Over dit onderwerp heerst nog veel onduidelijkheid. Ook in de Nederlandse markt, zo signaleren de Nederlandse kabelfabrikanten verenigd in de Fedet.
 
Daarom hebben zij samen een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden op de website geplaatst.
Met deze FAQ-lijst wil de Sectie Kabel zo veel mogelijk duidelijkheid scheppen voor importeurs, distributeurs, engineers, installateurs en hun gezamenlijke opdrachtgevers.
 
NEN 1010 en de bijbehorende nieuwe NPR 5310 verwijzen beide naar NEN 8012. Deze drie documenten zijn samen onderdeel van het digitale online platform ‘Werken met NEN 1010’. Dit maakt de gecombineerde toepassing van deze drie documenten eenvoudiger, toegankelijker en sneller.
 
Kijk op het digitale online platform ‘Werken met NEN 1010’


Bron: NEN.nl

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 Arts Safety Consultancy B.V. Alle rechten voorbehouden.