Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

• Arts Safety B.V. is verhuisd naar Oosterhout;                                
• AVG – Nieuwe Europese wetgeving;                                                    
• Controle van personeel op alcohol- en drugsgebruik niet toegestaan?
• Nieuwe Arbowet: Is alles al op orde?
• Code 95 en in de transportwetgeving;
• Nieuwe ATEX 114 normenlijst;
• Nul ongevallen, veilig genoeg?Arts Safety B.V. is verhuisd naar Oosterhout                

Vanaf heden is Arts Safety B.V. verhuisd naar Vaartweg 8, 4905BL Oosterhout (NL).

In een voorgaande nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de lopende verbouwing destijds, welke inmiddels is afgerond. U bent te allen tijde van harte welkom!

Het nieuwe pand biedt huisvesting aan Arts Group; waartoe Arts Holding B.V., Arts Safety B.V., Arts Construction B.V., Arts Vastgoed B.V. en DuCisco B.V. behoren.

Met deze ontwikkeling kunnen we onze medewerkers en relaties nog beter van dienst zijn. Een essentiële stap om verdere groei te realiseren.                  

AVG – Nieuwe Europese wetgeving                                   

Per 28 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.
Binnen deze wet is niet alleen vastgelegd hoe gegevens beschermd moeten worden, maar ook dat organisaties verplicht zijn om te kunnen aantonen waarom zij gegevens opslaan.

De belangrijkste grondslagen voor gegevensverwerking zijn;
- Rechtmatigheid;
- Transparantie;
- Doelbinding;
- Juistheid;

Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt;

- U hoeft verwerking van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit
  Persoonsgegevens;
- U kunt verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren;
- U kunt verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Voor meer informatie ga naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


     

                         

Controle van personeel op alcohol- en drugsgebruik niet toegestaan?

Vorige maand besloot een grote organisatie in Nederland haar alcohol- en drugscontrolebeleid in te trekken nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) geconcludeerd had dat het beleid, op basis waarvan ad random en bij vermoeden van gebruik gecontroleerd werd met als belangrijkste oogmerk de veiligheid op de werkvloer, op een aantal onderdelen in strijd was met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het onderzoeksrapport van de AP ten aanzien van deze organisatie (te downloaden
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) komt er in feite op neer dat het uitvoeren van (ad random en bij vermoeden van gebruik) alcohol- en drugstests op de werkvloer om veiligheidsredenen, niet toegestaan is op grond van de Wbp.

Door het uitvoeren van een alcohol- of drugstest verwerkt de werkgever persoonsgegevens. Het zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens, namelijk over de gezondheid van de werknemer. Elke handeling ten aanzien van die persoonsgegevens, wordt beschouwd als een verwerking in de zin van de Wbp. Verwerken is dus niet alleen registreren of opslaan van gegevens, maar ook het uitvoeren van de test zelf is een verwerking in de zin van de Wbp.
Omdat het om bijzondere persoonsgegevens gaat is de hoofdregel: verwerking ervan is verboden. De wet kent een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel ten aanzien van gezondheidsgegevens, namelijk in artikel 21 en 23 Wbp. De belangrijkste uitzonderingen in het kader van het uitvoeren van alcohol- en drugstests op de werkvloer, die in voornoemd rapport worden besproken, zijn terug te vinden via deze link.

Hoeveel werkgevers hanteren er wel niet een alcohol- en drugsbeleid op basis waarvan controles gehouden worden ter waarborging van de veiligheid op de werkvloer?

Je moet er als werkgever toch niet aan denken een werknemer waarvan je vermoedt dat hij onder invloed verkeert, de werkvloer op te sturen om met gevaarlijke stoffen te gaan werken of een heftruck te besturen? Natuurlijk zou je hem werk kunnen weigeren, maar als je vervolgens een discussie krijgt over het recht op loonbetaling zal de kantonrechter wel van je verlangen te bewijzen dat je de werknemer op terechte gronden niet toegelaten hebt tot de werkzaamheden en dat bewijs kun je leveren met een alcohol- of drugstest.

Wordt echter het rapport van de AP bezien, dan zou je zo’n test (met als oogmerk veiligheid op de werkvloer) niet mogen uitoefenen, tenzij je uitdrukkelijke toestemming van de werknemer hebt. Weigert de werknemer, dan sta je dus met lege handen.

Een deugdelijk alcohol- en drugsbeleid moet namelijk in ieder geval het volgende beschrijven:
1. Wanneer is het gebruik van alcohol en drugs niet toegestaan? Bijvoorbeeld tijdens en
    enkele uren voorafgaand aan de werkzaamheden;
2. Waarom is het gebruik van alcohol en drugs niet toegestaan en waarom is de controle
    daarop noodzakelijk? Bijvoorbeeld om veiligheidsredenen;
3. Of en wanneer kunnen werknemers gecontroleerd worden? Is dat steekproefsgewijs, op
    vaste momenten, alleen bij een concrete verdenking?
4. Wie voert de controle uit en waarop wordt gecontroleerd?
5. Hoe wordt de controle uitgevoerd? Bijvoorbeeld door middel van een blaas- of urinetest of
    een bloed- of wangslijmonderzoek. De werkgever moet kiezen voor de minst ingrijpende
    test;
6. Wat zijn de sancties in geval van een positieve testuitslag? Bijvoorbeeld waarschuwing,
    schorsing of ontslag (op staande voet).

Te allen tijde geldt dat het beleid en de toepassing ervan noodzakelijk en proportioneel moet zijn.


Bron: Expand.nl


Nieuwe Arbowet: Is alles al op orde?                                

De nieuwe Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten werkgevers voldoen aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet. Met de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Door preventie en Arbozorg goed te regelen, kunnen werkgevers zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving én voldoen zij aan de Arbowetgeving. Het Stappenplan Arbozorg helpt werkgevers om de Arbozorg binnen de organisatie optimaal uit te voeren. Werkgevers kunnen een handige infographic downloaden om direct te zien waar zij met hun organisatie staan.

Op het Arboportaal staat de digitale toolkit Nieuwe Arbowet: een overzichtelijke verzameling van nuttige factsheets, social media stills, aansprekende posters, bondige animaties en Q&A’s.

Gebruik de middelen in deze toolkit om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, Arbo professionals, maar ook leden uit de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, goed te informeren over de nieuwe Arbowet.

De toolkit wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe voorlichtingsmaterialen. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/arbozorg of download direct de toolkit met alle producten en gebruik hierbij (indien mogelijk) ook de hashtag #nieuwearbowet.

Bron: Werk en Veiligheid.


Code 95 en in de transportwetgeving

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen.

Alle EU-landen zijn verplicht om de regelgeving voor hun huidige en aankomende chauffeurs in te voeren. Hierdoor ontstaat er uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan Europese chauffeurs. In Nederland is CCV in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid.
De invoering van de Richtlijn moet leiden tot een grotere verkeersveiligheid in Europa en het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto’s en bussen zijn betrokken. Daarnaast is reductie van het brandstofverbruik een doelstelling van de Richtlijn. Met als gevolg minder CO2-uitstoot en daardoor een beter leefmilieu in Europa. Bovendien draagt extra scholing bij aan betere vaardigheden van chauffeurs, waardoor het imago van de sector verbetert.

De regelgeving is vanuit Europa tot stand gekomen, maar elk land heeft zijn eigen uitvoeringsmethode. Een voorbeeld hiervan zijn de ADR-opleidingen. In Nederland kan dit in het kader van de verplichte nascholing gevolgd worden, in diverse andere Europese landen is dit niet mogelijk.

De Richtlijn geeft – behalve een wettelijke verplichting - ook voordelen voor zowel werkgevers en werknemers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren hierdoor een bijdrage aan een beter rendement. Voor zowel de werkgever als de werknemer biedt de nascholing kansen voor bijvoorbeeld taakuitbreiding of -verandering, waardoor chauffeurs meer verantwoordelijkheid krijgen. Door de nascholing van 35 uur in 5 jaar vergroten chauffeurs hun kennis en worden ze waardevoller voor het bedrijf.

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de basiskwalificatie en de verplichte nascholing. De wijzigingen in de basiskwalificatie hebben gevolgen voor aankomende beroepschauffeurs. De verplichte nascholing geldt voor elke beroepschauffeur die zijn vakbekwaamheid heeft en wil behouden.

En bovendien:
1. Rijden zonder Code 95 vakbekwaamheid wordt strenger bestraft;
2. Te zwaar beladen rondrijden de verantwoordelijkheid is van de verlader;
3. Paletten transportveilig moeten zijn;
4. Mag men nog inhalen bij 2 x 2 rijstroken en bij regenweer; 
5. 0.2 promille = 2 uur rijverbod.

Bron: evofenedex.nl 


Nieuwe ATEX 114 normenlijst                                            

Op 9 maart 2018 is er weer een nieuwe lijst met geharmoniseerde normen gepubliceerd voor de ATEX 114 richtlijn. Deze normenlijsten zijn weergaven van de zogenaamde geharmoniseerde normen. Dit betekent dat het toepassen van deze normen het vermoeden van overeenstemming geven met de richtlijn, dus in dit geval de ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU). Nieuwe vermeldingen zijn:

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016
Explosieve atmosferen — Deel 20-2: Materiaaleigenschappen — beproevingsmethoden voor ontvlambare stoffen (ISO/IEC 80079-20-2:2016)
Explosive atmospheres – Part 20-2: Material characteristics – Combustible dusts test methods

Deze norm beschrijft de methoden om ontvlambare stoffen te onderzoeken. In de norm worden o.a. de volgende testen beschreven:
• Gemodificeerde Hartmann buis;
• 20 liter bol;
• Minimum ontstekingstemperatuur van een stofwolk;
• Minimum ontstekingstemperatuur van een stoflaag;
• Minimum ontstekingsenergie van een stof / lucht mengsel.

Naast de methode van testen en de gebruikte apparatuur geeft de norm ook aan wat er minimaal in een testverslag dient te staan.

Het toepassen van deze norm geeft invulling aan diverse essentiële eisen van bijlage II van de ATEX 114 richtlijn en is dus bedoeld voor fabrikanten van apparatuur of beveiligingssystemen en voor testlaboratoria. In bijlage ZA van de IEC 80079-20-2 wordt aangegeven met welke essentiële eisen het vermoeden van overeenstemming kan worden verkregen.
De norm is “verplicht” vanaf 30-09-2018.

EN 60079-18:2015/A1:2017 – IEC 60079-18:2014/A1:2017
Explosieve atmosferen — Deel 18: Bescherming van materieel door ingiet bescherming „m”
Deze norm betreft een aanvulling op de reeds bestaande versie van de EN 60079-18:2015. Deze norm geeft de eisen weer die worden gesteld aan explosieveilige apparatuur die gebruikt maakt van het beschermingsprincipe “moulding” of gietmassa. In de ATEX-codering van een apparaat is de beschermingswijze te herkennen aan Ex “m”. Tegenwoordig kennen we 3 soorten Ex m: ma, mb en mc.

Fabrikanten van Ex-apparatuur die gebruik maken van Ex m dienen de certificatie te vernieuwen op basis van de nieuwe norm. Vanaf 16-01-2018 is de EN 60079-18:2015 “verplicht” om toe te passen, de aanvulling A1 dient vanaf 28-09-2020 te worden toegepast.

Bron: IAB-ingenieurs


Nul ongevallen, veilig genoeg?

Allereerst dient de vraag gesteld te worden of nul ongevallen werkelijk een maat is voor veiligheid. Ofwel is afwezigheid van ongevallen hetzelfde als aanwezigheid van veiligheid? Gevolg-indicatoren zijn zwakke parameters voor veiligheid: nul ongevallen kan betekenen dat men veilig werkte, men heeft geluk gehad, er is verkeerd geregistreerd of een onderrapportage.

Nul ongevallen als doelstelling betekent dat alle ongevallen te voorkomen zijn. Dat kan alleen in een ideale wereld, waarin alles onder controle is, dingen perfect voorspelbaar zijn en zich nooit verrassingen voordoen. Gevolgen zijn in veel scenario’s tamelijk toevallig. Bij nu ongevallen doelstellingen gaan vaak over “harde” veiligheid. Fysieke of psychologische effecten over de lange termijn zijn mogelijk belangrijker dan veiligheid. Streven naar een laag streefgetal, kan leiden tot nul-rapportages waardoor de belangrijkste informatiebron opdroogt.

Bron: NVVK info

     

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

                                                                 


Arts Group Companies:

   

             

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2018 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.