Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:                       

• Even voorstellen… Irma Boogaard
• Reiniging
• Arbocatalogus
• Even voorstellen… Paul de Heer
• Preventiemedewerker wettelijk geregeld
• Bewustwording kweken is het allerbelangrijkste
• Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

• Smartphone in ATEX Zones?Even voorstellen… Irma Boogaard                

Graag wil ik me voorstellen als nieuwe management assistant bij Arts Safety B.V.

Ik ben Irma Boogaard, getrouwd en moeder van 3 dochters. Ik heb mijn ervaringen opgedaan als ondernemer in relatiegeschenken en als coördinator c.q. jongeren coach van het project ZomerOndernemer. Mijn hobby’s zijn paardrijden, hardlopen en lezen.

In de loop van de jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat regelen en organiseren het liefst is wat ik doe. Op de achtergrond maar stabiel aanwezig voor de mensen die naar buiten treden. Dat is wat ik dan ook ga doen, offertes en bestellingen maken, contracten controleren en deadlines halen. Ik mag me het geweten noemen van de organisatie. Een prachtige titel waar ik graag mijn naam aan verbind.
Ik ben trots deel uit te mogen maken van deze jonge groeiende organisatie en maak graag live kennis zodra de gelegenheid zich voordoet.

Groet,

Irma Boogaard, management assistant bij Arts Safety B.V.                  

Reiniging                                

Om inkt, lijm en coatings te verwijderen wordt vaak gebruik gemaakt van agressieve en schadelijke oplosmiddelen. Deze oplosmiddelen zijn in een aantal gevallen ook zeer milieubelastend, hebben meerdere gevarensymbolen en een zeer laag vlampunt. De snelle verdamping van vele oplosmiddelen zorgt voor hoge concentraties in de lucht, welke wordt ingeademd door de mensen die er mee werken. De conventionele producten veroorzaken ook veel problemen met de huid en de ogen. Ecopoint is erin geslaagd een uniek product te ontwikkelen: zeer veilig, zonder gevarensymbolen en niet vettig.  Vrij van CMR stoffen (bijv. aromaten zoals benzeen en tolueen) en van Cfk’s (zoals trichloorethaan en methyleenchloride): geen gevaarsymbolen, mens, milieu- en materiaalvriendelijk en is deels mengbaar met water wat het verbruik kan reduceren.

Bron: Nieuwsbericht Ecopoint


     

                         

Arbocatalogus

De Arbowet zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden op het werk goed zijn geregeld. In de herziene Arbowet beperkt de overheid zich tot het stellen van doelvoorschriften. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij samen afspraken maken hoe deze doelen te bereiken, bijvoorbeeld; hoe voorkomen we dat een werknemer wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van boven de 85 dB(A)? Deze afspraken worden vastgelegd in een Arbocatalogus.
Een Arbocatalogus is daarmee een oplossingenboek voor gezondheids- en veiligheidsrisico's die werknemers lopen tijdens het werk. Een Arbocatalogus is maatwerk, beschrijft risico's en oplossingen en is begrijpelijk en dus toegankelijk. Technieken en manieren, goede praktijkvoorbeelden, normen en praktische handleidingen kunnen deel uit maken van een Arbocatalogus.
De overheid wil dat werkgevers en werknemers op bijvoorbeeld sector- of brancheniveau zelf méér invulling geven aan arbeidsomstandigheden. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk en neemt het draagvlak bij werkgevers en werknemers toe. De Arbocatalogus is niet verplicht; het wordt aan werkgevers en werknemers zélf overgelaten om er een op te stellen.
In de Arbocatalogus staan concrete oplossingen voor (risicovolle) werkzaamheden die direct kunnen worden toegepast. Als de Arbocatalogus wordt vastgesteld en positief beoordeeld, kan elk individueel bedrijf gebruik maken van de instrumenten en maatregelen die in de Arbocatalogus staan. Werkgevers en werknemers bepalen dus zelf hoe zij aan de Arbowet voldoen.
Vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers in de verschillende sectoren en branches maken en ondertekenen de Arbocatalogus. Zij dienen de Arbocatalogus voor te leggen ter toetsing aan de Inspectie SZW en bekend te maken. Door alle relevante partijen bij de totstandkoming te betrekken, wordt een groot draagvlak gecreëerd.

Bron: Arbouw


Even voorstellen… Paul de Heer                          

Mijn naam is Paul de Heer. Na 36 jaar bij de Koninklijke Marine (KM) gediend te hebben ben ik eind 2006 met eervol leeftijdsontslag gegaan.
Vanuit een technisch dienstvak (fijn elektronica) heb ik begin jaren negentig mijn MVK-diploma behaald en heb ik  vervolgens in de laatste 17 jaar voornamelijk KAM-functies gehad in het werkgebied van de bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu.
Eind 2001 heb ik mijn HVK-diploma behaald. De ‘Arbo’ bleef mij interesseren. Inspraak en medezeggenschap op het gebied van arbeidsomstandigheden was en is nog steeds niet vanzelfsprekend. Inmiddels hebben we de vernieuwing van de Arbowet (laatste wijziging d.d. 01 juli 2017) gehad.
Ik voelde me nog te jong om ‘niets’ meer te doen na mijn marine periode. Met mijn kennis en ervaring ging ik op Arbo gebied graag weer aan de slag in de burgermaatschappij. De afgelopen 12 jaar heb ik verschillende functies gehad als Safety-officer, -trainer en -coach bij verschillende hoog risico-bedrijven; zowel onshore als offshore.

Het laatste halfjaar heb ik bij voormalig bedrijf ThermPhos radiologisch meetwerk verricht. Mijn werkzaamheden zal ik voortzetten in mijn nieuwe aanstelling als veiligheidsadviseur bij Van Citters Beheer (renovatie ThermPhos terrein, Plan 9890) via Arts Safety B.V.


Preventiemedewerker wettelijk geregeld

De functie van de preventiemedewerker is wettelijk geregeld. In artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever zich laat bijstaan door één of meer deskundige werknemers (de preventiemedewerker). Tevens worden in de wet aanwijzingen gegeven met betrekking tot de taken van de preventiemedewerker en diens positie ten opzichte van de werkgever en andere personen in de organisatie.

 

Bewustwording kweken is het allerbelangrijkste

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. In allerlei sectoren wordt inmiddels met de systematiek gewerkt. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Bedrijven kunnen zich laten certificeren. Hoe groter het veiligheidsbewustzijn in een organisatie is, des te hoger de score op de vijf treden van de veiligheidsladder.

De Veiligheidsladder is opgezet om het aantal onveilige situaties terug te dringen, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA. Het systeem is zo ontworpen dat het toepasbaar is voor alle typen organisaties. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. De Veiligheidsladder biedt voldoende ruimte om de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken.

De Veiligheidsladder kent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. De treden vormen een schaal van een afwachtende, pathologische cultuur op trede 1 tot een zeer vooruitstrevende branche- en ketengerichte houding op trede 5.

Vooruitstrevend. Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.

Proactief. Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd.

Berekenend. Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.

Reactief. Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur.

Pathologisch. ‘Wat niet weet, wat niet deert ‘

Bron: NEN Electromail


Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Op 14 mei gaat de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Via een online campagne, werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar goede voorbeelden steeds centraal staan, spoort het ministerie werkgevers en werknemers aan om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen. Staatssecretaris Van Ark: 'Dit is een maatschappelijk probleem met veel persoonlijk leed. De gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen zijn ernstig. Alleen mérk je die gevolgen pas op de langere termijn; in veel gevallen pas als je met pensioen bent. Gelukkig kun je er iets tegen doen. Daar gaat deze campagne over.'


Staatssecretaris Van Ark houdt op 14 mei een toespraak tijdens de kick-off in de Maassilo in Rotterdam en brengt een werkbezoek aan autowerkplaats Ames in Dordrecht. In de werkplaats is met een aantal relatief eenvoudige maatregelen de veiligheid van medewerkers verbeterd vertelt werkplaats-chef Paul Ligthart: 'Om te voorkomen dat onze medewerkers dieselrook inademen bijvoorbeeld, wordt bij het binnen- en naar buitenrijden een roetfilter geplaatst. Tijdens onderhoud en reparatie van de auto’s wordt een afzuiger op de uitlaat gezet. Zo worden de uitlaatgassen veilig afgevoerd en blijft dieselrook niet in de werkplaats hangen.'

Bron: www.rijksoverheid.nl 


Smartphone in ATEX Zones?

De Rechtbank heeft geoordeeld (19-03-2018) dat normale smartphones zijn toegestaan in ATEX-zones. Voorwaarde hierbij is wel dat de smartphones moeten voldoen aan de essentiële eisen uit de ATEX 114 richtlijn: bijlage I (of ATEX 95 voor 2016: bijlage II).

In 2015 heeft de Arbeidsinspecteur een boete opgelegd vanwege het gebruik van normale smartphones in ATEX-zones. Deze smartphones waren niet voorzien van een EX-markering en voldeden niet aan het Warenwetbesluit explosieveilig materieel. De werkgever is het hier niet mee eens en gaat in beroep.


De werkgever stelt zich op het standpunt dat smartphones met EX-markering niet verplicht zijn, omdat in artikel 3.5.e, aanhef en onder e van het Arbobesluit de mogelijkheid wordt geopend om door middel van “andere eisen” te komen tot een veilige werkomgeving.


Smartphones moeten worden gebruikt overeenkomstig de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel. Hieruit volgt dat de smartphones van de werkgever moeten voldoen aan de eisen van bijlage II van de ATEX 95 richtlijn* maar dat het niet noodzakelijk is dat de telefoons zijn voorzien van een daartoe strekkende CE-markering. Is die markering er wel dan bestaat er een rechtsvermoeden dat de telefoons voldoen aan de eisen van bijlage II van de richtlijn.


Bij het ontbreken van een dergelijke markering rust op de werkgever de bewijslast om aan te tonen dat de telefoons voldoen aan de eisen van bijlage II van de richtlijn.


Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit niet dat daarmee een lager beschermingsniveau is toegestaan bij het gebruik van apparatuur dat niet de betreffende CE-markering, gevolgd door een EX-codering, heeft. Er zal immers nog steeds moeten worden voldaan aan de fundamentele eisen die gesteld worden in bijlage II van de richtlijn.


De uitspraak is nog van toepassing op de oude ATEX 95 richtlijn. Derhalve wordt deze richtlijn hier genoemd.


LET OP! Er zijn best nog wel wat opmerkingen te plaatsen bij deze uitspraak. Het is dan ook niet uitgesloten dat er een hoger beroep zal worden ingesteld.


LET OP! Deze uitspraak betekent niet dat er zonder meer allerlei soorten telefoons zijn toegestaan in ATEX-zones. De gebruiker zal moeten aantonen dat deze telefoons, of andere apparatuur voldoende veilig zijn. Dat betekent dat er een grondige ontstekingsanalyse moet worden gemaakt en dat moet worden voldaan aan bijlage I van de ATEX 114 richtlijn.

Bron: IAB Ingenieurs

   

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

                                                                 


Arts Group Companies:

   

             

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2018 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.