Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Ter voorstelling…..Heleen Westerhoff, Recruitment Specialist
  • Europees cybersecurity act
  • Veiligheidsadviseur?
  • Alleen-werken       
  • Boetes voor overtreden Arbowet gaan omhoog
  • Risico identificatie
  • Bouwinspectie grijpt in op elf locaties
  • Vision Zero-app voor een gezonde en ongevalsvrije werkplek         
  • Nieuwe adviezen voor toekomstige arbeidsveiligheid                  

Ter voorstelling…..Heleen Westerhoff, Recruitment  

“Go, where you feel most alive”. Na jaren gewerkt te hebben in de wereld van PBM’s en dan met name technische bedrijfskleding weet ik hoe belangrijk veiligheid is, het grote belang dat iedere werknemer ’s avonds veilig thuis keert. Ik heb enorm veel geleerd van alle bedrijven waar ik heb mogen komen. Los van de veiligheid heb ik ervaren hoe belangrijk het menselijke aspect is, zitten de juiste mensen op de juiste plaats. Doen zij nu echt waar zij dagelijks gelukkig van worden? Ik heb van veel veiligheidskundigen mogen leren dat zij in hart en nieren streven naar, en geloven in, absolute veiligheid op de werkvloer. De combinatie van de juiste mensen op de juiste plaats en het geloof in veiligheid brachten mij terug in de safety wereld. Als QHSE recruitment specialist; dé combinatie tussen het menselijk aspect en de veiligheid. Ik hoop snel met u kennis te mogen maken.


cid:5407479238-2

Europees cybersecurity act         


Het Europees Parlement heeft op 14 maart 2019 ingestemd met een Europese cybersecurity wet. De wet schrijft voor het eerst in Europees verband voor, dat er een cybersecurity certificeringsschema komt om er zeker van te zijn dat bepaalde producten, diensten en processen die in Europa worden aangeboden, voldoen aan een soort basis cyberbeveiliging.

Deze maatregel moet er onder meer voor zorgen dat de vele verkrijgbare IoT-apparaten veiliger worden. De EU Cybersecurity Act onderstreept ook het belang van certificering van kritieke infrastructuur, producten en diensten die worden gebruikt bij onder meer energienetwerken, waterbedrijven en banksystemen. In 2023 zal de Europese Commissie moeten oordelen of de vrijwillige certificering van nu verplicht zal worden. Dit is noodzakelijk omdat er steeds meer producten op de markt komen en verbonden zijn met het internet zonder dat we weten of deze producten een goede cyberbeveiliging hebben. Machines in het bedrijfsleven worden gehackt, door een cyberaanval kan de hele productie stilvallen.

Ook wil de EU met deze wet waarschuwen voor cybersecurity-dreigingen die mogelijk uitgaan van Chinese partijen die in Europa actief zijn. De Europees Parlementsleden zijn bezorgd over berichten dat 5G-netwerkapparatuur mogelijk door Chinese fabrikanten voorzien kan zijn van achterdeurtjes om te spioneren in de EU.

Inmiddels zijn er al diverse richtlijnen en normen beschikbaar die betrekking hebben op cyberveiligheid en gegevensbeveiliging zoals bijvoorbeeld de NEN-EN-IEC 62443, de ISO 27001 en GDPR (General Data Protection Regulation).

Bron: Official journal of the European Union.

     

Veiligheidsadviseur?

Bedrijven beseffen vaak niet dat ze met gevaarlijke stoffen werken. Terwijl voor veel van deze stoffen heel specifieke regels en verplichtingen gelden. Vervoer, laad of los je gevaarlijke stoffen via de weg, het spoor of binnenvaart? Of verpak je gevaarlijke stoffen en val je niet onder een vrijstelling? Ben je verplicht om een veiligheidsadviseur in dienst te hebben? Hoe kan ik dan het beste voldoen aan de wet?

Bij een klein bedrijf kan een veiligheidsadviseur noodzakelijk zijn. Maar als de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen eenvoudig te monitoren zijn, is het vaak al voldoende om zelf een medewerker op te leiden.

Of de gevaarlijke stoffen werkzaamheden binnen een bedrijf zijn zodanig complex geworden - en onderhevig aan diverse soorten wetgeving - dat het bijhouden van de juiste expertise door de eigen veiligheidsadviseur te veel werk vergt. Dan is het de tijd om te gaan uitbesteden.

Om te helpen bij het maken van de juiste keuze heeft evofenedex de leidraad 'Veiligheidsadviseur: zelf doen of uitbesteden' geschreven. In deze leidraad worden de belangrijkste overwegingen voor het opleiden of inhuren van een veiligheidsadviseur stap voor stap doorgenomen. Met de leidraad kun je een betere analyse maken van je eigen bedrijfsvoering.

Bron evofenedex

Alleen-werken

Alleen-werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies. Wie alleen-werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen-werken.

Werkgevers blijven echter verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers. Jongeren onder de achttien jaar mogen helemaal niet werken zonder toezicht.

De werkgever moet in kaart brengen wie alleen-werken, waar en wanneer. Ook moet de werkgever maatregelen en voorzieningen treffen om de risico’s van alleen-werken te beperken. Kijk daarbij niet alleen naar voor de hand liggende functies, maar ook naar werknemers die (tijdens kantooruren) in besloten ruimten werken of naar situaties waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of perslucht.

Het is raadzaam een handleiding te maken waarin staat wat te doen in verschillende noodsituaties. Dat geeft houvast en voorkomt paniek in crisissituaties. Zorg bovendien voor een goede registratie van wie aanwezig is. Dit is ook van belang voor uw BHV-organisatie.

Voor het beoordelen van de RI&E en de getroffen maatregelen is het verstandig incidenten tijdens avond- en nachtdiensten te registreren en terug te koppelen naar de leiding. Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om het voor alleen-werkenden veiliger te maken.

Zorg dat:
- De medewerker zich snel en gemakkelijk kan beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers, bijvoorbeeld door de toegang te blokkeren.
- Een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
- Goed werkende communicatieapparatuur wordt verstrekt, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon.
- Een werknemer in geval van nood kan vluchten zonder obstakels tegen te komen.
- Sleutels van deuren en andere hulpmiddelen zichtbaar binnen handbereik zijn.

Bron: InPreventie


Boetes voor overtreden Arbowet gaan omhoog

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een RI&E met bijbehorende plan van aanpak. Ook krijgt de Inspectie SZW de bevoegdheid om direct een boete op te leggen.

Sommige boetes worden met bijna 40 procent verhoogd. Uit recent onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat bijna de helft van de bedrijven helemaal geen RI&E heeft. En van de bedrijven die er wél een hebben, blijkt deze in vier van de tien gevallen onvolledig te zijn.

Op dit moment mag de Inspectie SZW bij een onvolledige RI&E alleen een eis stellen of een waarschuwing geven. Vaak gaan bedrijven pas aan de slag wanneer ze een waarschuwing hebben gekregen. En juist dan is het te laat. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ doen bedrijven er daarom goed aan om vandaag nog te starten met het opstellen en updaten van hun RI&E met bijbehorende plan van aanpak.

Naast de wettelijke verplichting zijn er nog meer redenen om een volledige en actuele RI&E te moeten hebben. Door structurele aandacht voor veiligheid ontstaan er minder risicovolle en onveilige situaties. Daarmee voorkom je als werkgever ook verstoringen in je proces. Minder fouten, minder vertragingen en tevreden werknemers.

Pak je eigen RI&E eens bij de hand en lees hem nog eens rustig door. Is het verhaal up-to-date en volledig? Hebben je processen veranderingen ondergaan? Zijn er afdelingen verhuisd? Is er een nieuwe machine gekomen? De RI&E moet daaraan aangepast worden.

Bron: evofenedex                         

Risico identificatie

Volgens ISO 31010 is risico identificatie het proces om gevaren te vinden, te onderkennen en te registreren. Dit proces dient structureel te gebeuren en dient het gevaar in kaart te brengen aangaande personen, milieu, wetgeving, doelstellingen en imago van het bedrijf. Het register dient duidelijk aan te geven wat eraan gedaan gaat worden. En natuurlijk geldt dat voor alle activiteiten van het bedrijf.

Uit ISO 13000 kunnen diverse identificatie technieken gekozen worden, zoals HAZID, What-if, PHA, en HAZOP. Ongeacht de keuze van de methodiek moeten de onderstaande vragen beantwoord kunnen worden.

- Welke activiteiten van de organisatie kunnen schade veroorzaken?
- Wat zijn de oorzaken van deze potentiele schade?
- Wat zijn de mogelijke gevolgen?
- Welke barrières zijn al ingebouwd en zijn ze functioneel en onder controle?

Wanneer alle oorzaken en gevolgen in kaart zijn gebracht, wordt het risico bepaald. Met behulp van bijvoorbeeld onderstaande matrix kan de kans en de ernst van de risico’s bepaald worden en aan de hand daarvan prioriteiten voor beheersmaatregelen.

 

 

Bron: ISO-normen                  

Bouwinspectie grijpt in op elf locaties           

De Inspectie SZW bezocht 29 bouwplaatsen in en om de hoofdstad. De controles richtten zich op zowel veiligheid als op arbeidsuitbuiting in de bouw. In meer dan de helft van de gevallen werden er overtredingen vastgesteld.

De Inspectie SZW constateerde dat er met name in binnenstedelijke gebieden niet altijd veilig wordt gewerkt. Dat blijkt ook wel: alle elf de locaties waar het werk tijdelijk werd stilgelegd bevonden zich in het binnenstedelijk gebied. Zeven keer omdat er sprake was van ernstig valgevaar. Twee keer wegens het ontbreken van goede afscherming bij een zaagtafel. De andere twee keer droegen bouwvakkers geen bescherming terwijl ze aan het gevaarlijke kwartstof werden blootgesteld.

Op één van de bouwlocaties was het ernstig gesteld met de veiligheid. De Inspectie SZW zag hier geen andere mogelijkheid dan stillegging van de volledige bouwplaats. Daarbij moesten alle bouwvakkers de bouwplaats verlaten. Zodra de aannemer de onveilige situatie heeft opgelost, kan de Inspectie SZW de stillegging opheffen.

Tijdens de controle werden bovendien zeven bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Het ging om medewerkers met de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit. Om in Nederland te mogen werken, moet de werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben. Die bleek er niet te zijn. Zowel werkgever als opdrachtgever riskeren met deze overtreding een boete van 8.000 euro. De Inspectie SZW zal daarnaast nog onderzoek doen naar arbeidsuitbuiting: te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling van bouwvakkers.

Dit was de derde controle van bouwlocaties in stedelijk gebied. De eerdere controles waren in Utrecht en Tilburg. Ook bij die inspecties werd werk stilgelegd wegens onveilige werksituaties.

Bron: arbo-online                                                                                                      


Vision Zero-app voor een gezonde en ongevalsvrije werkplek         

 

De ‘International Social Security Association’ (ISSA) heeft in het kader van haar wereldwijde Vision Zero-campagne de nieuwe Vision Zero-app uitgebracht. Met de app wil ISSA haar zeven gouden regels voor een gezonde en ongevalsvrije werkplek promoten.

De app maakt het mogelijk om snel en eenvoudig te bepalen hoe het gesteld is met de veiligheid en gezondheid op het werk in een organisatie. De app is gratis en is momenteel beschikbaar in het Engels en het Spaans voor Android en iOS.

Ontdek op de website van de Vision Zero-campagne hoe de app op uw werkvloer de veiligheid en gezondheid kan verbeteren (in het Engels):
download de Vision Zero-app: Vision Zero app now available;
bekijk het filmpje over de zeven gouden regels voor een gezonde en ongevalsvrije werkplek: Vision Zero.

 

Bron: beswic.be

Nieuwe adviezen voor toekomstige arbeidsveiligheid

 

Op 17 mei jl. organiseerde het RIVM de netwerkmiddag ‘Back to the future: leren voor veiligheid’. Doelstelling was om met professionals die zich bezighouden met arbeidsveiligheid kennis te delen over veilig werken in 2050. 

Het RIVM lanceerde deze middag onder andere de website www.lerenvoorveiligheid.nl. Deze website geeft informatie over de gevolgen van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de veiligheid op de werkvloer. Daarnaast biedt het informatie hoe in de toekomst geleerd kan worden van ernstige ongevallen op de werkvloer. 

De website geeft ook informatie over het RIVM-verdiepingsonderzoek naar machineongevallen. Dit toont aan dat jaarlijks ongeveer 280 werknemers vingers of andere ledematen verliezen door een ongeval met een machine op hun werk. Vaak is een onveilige situatie, die al langere tijd bestaat, hiervan de oorzaak. Het RIVM formuleert op basis van analyses een aantal concrete lessen voor de praktijk.

Tijdens een van de workshops op de netwerkmiddag speelden bezoekers een speciaal ontwikkelde futuregame. Hun uitdaging was gezamenlijk scenario’s te ontwikkelen voor een specifieke tijdsperiode, sector, ontwikkeling en doelgroep. Het leverde het RIVM interessante toekomstscenario’s voor veilig werken op.

Kijk voor meer informatie op:

www.lerenvoorveiligheid.nl
https://lerenvoorveiligheid.nl/verdiepingsonderzoek-machineongevallen

Bron: Arboportaal

         

            

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

                                                                           

                 

Arts Group Subsidiaries:

   

 

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2019 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.