Gewijzigde toelating PBM vanwege Corona-virus.

De Inspectie SZW is toezichthouder op een aantal besluiten in de Warenwet. Het gaat om besluiten die eisen stellen aan producten die in werksituaties worden gebruikt, zoals machines, drukapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Werkgevers en werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze producten veilig zijn.

Lees meer

Biologische monitoring
Biologische monitoring ofwel biomonitoring biedt veel extra mogelijkheden bij het uitvoeren van onderzoek naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Biologische monitoring is het meten van (chemische) stoffen in bloed en urine. In grote lijnen wordt onderscheid gemaakt tussen het meten van blootstelling enerzijds en het meten van effect anderzijds. Soms kan de blootstelling ook bepaald worden via het meten van uitademingslucht of bijvoorbeeld haren en nagels.
Stilstand dreigt voor fabrieken bij niet voldoen aan inspectietermijn

Fabrieken die in 2019 geïnspecteerd dienden te worden, hebben uiterlijk tot 30 juni om aan de eisen te voldoen. Lukt dat niet, dan dreigt stilstand. Dat blijkt uit een recente brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee houdt het Ministerie vast aan de normale regelgeving, die volgens haar genoeg flexibiliteit biedt.
Lees meer

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia
Het Belgisch Staatsblad publiceerde KB van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia. Door dit KB worden de ”werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide” toegevoegd aan bijlage VI.2-2 “Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt” van de codex over het welzijn op het werk, waardoor dit type stof ondubbelzinnig als kankerverwekkend gedefinieerd wordt.

Lees meer

Keuringen van liften en drukapparatuur.

Op dit moment is Nederland en de wereld in de ban van COVID 19. Als gevolg hiervan komen er bij de overheid vragen binnen over de uitvoering van keuringen/ inspecties binnen bepaalde sectoren. Naar aanleiding van specifieke vragen over keuringen van liften en drukapparatuur, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoorden geformuleerd om meer duidelijkheid te scheppen.


Nieuwsbrief mei 2020

Inspectie

Corona heeft impact op de diverse inspectieafdelingen van ministeries. De meeste inspectieafdelingen werken online en komen alleen in actie bij gemelde incidenten.
Inspectie SZW (I-SZW) voert reguliere bedrijfsinsecties niet uit en komt alleen in actie bij een ernstig bedrijfsongeval of een melding van echte uitbuiting van personeel. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM.

Lees meerBeschermende maskers

Door het coronavirus is de roep om mondkapjes sterk toegenomen. Van een aantal mondkapjes is het beschermingsniveau bedenkelijk zo niet gevaarlijk. Er wordt onderscheid gemaakt in medische maskers en beschermende maskers.

Medische maskers bieden totaal geen bescherming tegen inademing van virussen. Dit type masker wordt normaliter door personeel in gezondheidszorg gebruikt. Het voorkomt besmetting van “binnen naar buiten”, bijvoorbeeld bij medische behandeling van een patiënt.
Megaboete

Biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, zijn bijzondere persoonsgegevens. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is genoemd. Deze categorie persoonsgegevens wordt door de wet extra beschermd. Komen deze gegevens in verkeerde handen, dan kan dit mogelijk leiden tot onherstelbare schade. Een vingerafdruk is niet vervangbaar, zoals een wachtwoord. Als het mis gaat, kan de impact groot zijn en een leven lang negatief effect hebben op iemand.

Lees meer

Nieuwe routines voor thuiswerken

Voor de meeste mensen is het (thuis)werken drastisch veranderd. Sommigen werken twee keer zo hard, terwijl anderen uitdaging en structuur missen. Echter, voor iedereen geldt: er zijn vertrouwde routines weggevallen en nieuwe zorgen bijgekomen. Dat kost extra energie en is van invloed op je werkplezier en werk- privébalans. Wat kun jij doen om jezelf beter af te stellen op ‘het nieuwe normaal’?

Literatuurverkenning naar overgangsklachten en werk

Een deel van de vrouwen die werken is in de overgang en heeft klachten die daarmee gepaard gaan. Dit geldt vooral voor vrouwen boven de 45 jaar, die in vergelijking met vroeger steeds vaker aan het werk zijn. Voorbeelden van klachten zijn opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen. Vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde concentratie, sombere gevoelens, en gewrichts- of spierklachten kunnen ook optreden. Door de aard en de duur van overgangsklachten kunnen ze invloed hebben op het werk.


ANVS protocol tijdelijk toestaan van niet vergunde medische handelingen met stralingsbronnen
De ANVS heeft een protocol ontwikkeld om medische toepassingen tijdelijk toe te staan buiten de reikwijdte van de Kernenergiewetvergunning in verband met de COVID-19-crisis. Om vast te kunnen stellen of een persoon ziekteverschijnselen heeft ten gevolge van het COVID-19 virus maken zorginstellingen gebruik van diagnostische apparatuur, met name voor het maken van opnames van de longen.
Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92