De nieuwe omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt er een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Deze vervangt een hele lijst aan oude wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze leefomgeving om willen gaan. Met de komst van deze wet gaan er zaken veranderen voor bedrijven.

Gezondheidsmanagement

Van de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen overtreedt een klein aantal bedrijven veelvuldig de milieuwetgeving. Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar hoe bedrijven milieuregelgeving naleven en de handhaving daarop door overheden. De helft van de 3.500 inspecties waarbij er één of meer overtredingen zijn geconstateerd, vonden plaats bij 80 bedrijven. De Algemene Rekenkamer gebruikte voor dit grootschalige onderzoek data van een periode over vijf jaar van 500 BRZO-bedrijven.

Tips voor veilig werken met intern transport

Interne transportmiddelen worden cynisch genoeg ook wel eens ‘moordmachines’ genoemd. Niet zo gek, een ongeluk zit in een klein hoekje en kan ernstige gevolgen hebben. Om ongelukken met deze voertuigen te voorkomen zijn opgeleide heftruckchauffeurs van essentieel belang. Maar ook een goed veiligheidsbeleid is belangrijk. In dit artikel geven we 8 tips om veilig werken met intern transport in het magazijn te verbeteren.

Besteed extra aandacht aan veilig werken

Heel wat bedrijven zetten in de zomermaanden scholieren en studenten in als vakantiekracht, bijvoorbeeld in het magazijn. Omdat uit onderzoek is gebleken dat jongeren vaker betrokken zijn bij een arbeidsongeval, is het wel zaak om extra aandacht te geven aan het voorkomen van zulke ongevallen. Een paar tips:

Zijn inspecties van explosieveilige apparatuur verplicht?

Het antwoord is uiteraard ja. Maar waar staat dat apparatuur in gevarenzones moet worden geïnspecteerd? Je vindt dat in het Arbobesluit en wel in artikel 3.2. In dit artikel vind je ook dat de mogelijke gebreken moet herstellen.

Gezond binnenklimaat

Een gezond binnenklimaat draagt bij aan een veilige werkomgeving. Virusdeeltjes kunnen zich verspreiden in het binnenklimaat. Slecht functionerende airco en luchtbehandelingssystemen vormen een bron van klachten als hoofdpijn, droge ogen, allergie en dergelijke.

Sponsoring
ADR-vrijstellingen

Ondernemers die kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen van sommige ADR-regels.

6 tips voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie

Voor veel mkb-bedrijven is het opstellen en actueel houden van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een enorme uitdaging. Dat blijkt wel uit het feit dat minder dan de helft van deze bedrijven een (volledige) RI&E heeft. Zonde, want dit document is de basis voor een gezonde en veilige werkplek.

Fijne vakantie!
Wat is de impact op de geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn?

De huidige set normen die onder de Machinerichtlijn geharmoniseerd zijn, moeten aangepast worden aan de eisen van de nieuwe Machineverordening. Deze wijzigingen kunnen ook invloed hebben op fabrikanten van machines, maar ook op de eindgebruiker.

Aansprakelijkheid bij ontbreken van RI&E

De RI&E blijft voor veel bedrijven een lastige verplichting, waarbij helaas nog van alles misgaat. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werkgever wanneer een RI&E ontbreekt of onvolledig is?

Correctie op de NPR 7910-1:2020+C1:2021

De "eerste" correctie op de NPR 7910-1 is verschenen. In versie van december 2020 stond in tabel 2 abusievelijk nog de oude veiligheidsmarge van 3 °C, dit is in overstemming gebracht met de reeds beschreven veiligheidsmarge van 5 °C.

Zo wordt de keuze van wartels wel heel erg lastig...

Onlangs zagen we een foto van een wandcontactdoos in Ex de uitvoering in een tijdschrift staan. In de bijbehorende tekst wordt aangegeven dat een kunststof wartel niet in een drukvaste kast mag. Op zich klopt dat, maar op de foto staat geen drukvaste kast.

ROOKMELDERS VERPLICHT IN IEDERE WONING VANAF 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw gelden. Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Het invoeren van deze nieuwe regel heeft als doel het redden van levens.

Arts Safety groeit hard!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.

Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ? Bekijk onze vacatures:
Nieuwsbrief juni - juli 2021

Arts Safety - HSEQ Specialists
  • Consultancy - Project support: engineering, construction, commissioning, operational process.
  • Recruitment: HSEQ-directors, -managers, -supervisors, -officers/ QA/QC-specialists.
PGS 28 en PGS 33-1 beschikbaar in digitale vorm

PGS 28, ‘Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen’ en PGS 33-1 ’Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen’, zijn de eerste PGS-en die vanaf nu beschikbaar zijn in digitale vorm. De komende tijd zullen alle PGS-en Nieuwe Stijl beschikbaar komen in digitale vorm. In het najaar zullen in digitale vorm ook de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad vastgestelde versies beschikbaar komen waarnaar vanuit de wetgeving, met name de Omgevingswet, zal worden verwezen.

Welke opleiding is verplicht voor werknemers in relatie tot ATEX?

Dit is een veel gestelde vraag. Allereerst kijken we naar hetgeen de wet hierover aangeeft: De Europese ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG) geeft het volgende aan in bijlage 2:
• Opleiding van werknemers. De werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar.
• In Nederland is de Europese ATEX 153 richtlijn opgenomen in de Arbowet en het Arbobesluit. Het betreffende onderwerp omtrent opleiding van werknemers uit de ATEX 153 is opgenomen in de Arbowet artikel 8:

5 risicofactoren die zorgen voor meer agressie op de werkplek

1. Het publiek in grote steden vertoont meer agressie dan het publiek in dorpen en kleine steden.
2. Buiten de normale werktijden (9 -17u) is de kans op agressief publiek groter.
3. Hoe meer publiekscontacten in het werk, des te groter de kans op ervaringen met geweld.
4. Hoe meer dagen men per week werkt, hoe groter de kans dat men geconfronteerd wordt met agressie.
5. Als een medewerker wel eens slecht nieuws moet brengen, vergroot dit ook de kans op agressie.

7 LOTOTO stappen

1. Informeer medewerkers over de werkzaamheden die plaats gaan vinden.
2. Bereid de afsluiting van de energiebron voor. Raadpleeg de LOTOTO-instructie of maak een LMRA.
3. Schakel de apparatuur of machine uit. Sluit kranen en maak installatie drukloos.
4. Vergrendel alle energiebronnen met de juiste lockout materialen. Plaats waarschuwingstags.
5. Test alle bedieningsinstrumenten en stroomkringen. Zorg dat restenergie afgevoerd is.
6. Voer de reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden uit.
7. Waarschuw al het personeel voordat de toevoer weer wordt ingeschakeld. Vrijgave installatie.

CMR-stoffen herkennen

CMR staat voor: Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch. Stoffen die hieronder vallen, hebben verschillende schadelijke effecten. Carcinogene stoffen kunnen kanker veroorzaken. Hiervan zijn twee verschillende werkingsmechanismen bekend: genotoxisch (de schade wordt veroorzaakt door genetische schade) en niet-genotoxisch (de schade wordt op een andere manier veroorzaakt).

Aantoonbaar in compliance met ISO 37301

Met NEN-ISO 37301 wordt een belangrijke nieuwe norm aan de portfolio van ISO-managementnormen toegevoegd die organisaties kunnen toepassen om gestructureerd en aantoonbaar aan wettelijke en stakeholdereisen te voldoen. En daarbij een risico gebaseerde benadering toe te passen waarmee zowel de eigen organisatiebelangen (proportioneel en kosteneffectief handelen) als maatschappelijke belangen (focus op de eisen met meeste impact) zijn gediend.

Van richtlijn naar verordening, op weg naar een gelijk speelveld in Europa

De Europese commissie is momenteel bezig om de bestaande Europese Machinerichtlijn aan te passen aan de nieuwste technieken en technologieën. De bestaande Europese Machinerichtlijn wordt ook veranderd om zo een Europese Verordening te worden. In dit artikel en de hierop volgende artikelen, willen wij u vertellen wat de wijziging van deze Europese regelgeving betekent. Dit is van belang voor u als fabrikant van machines maar ook als u deze machine als eindgebruiker gaat gebruiken.

Nieuwe tool ‘de teller loopt’ geeft inzicht in CO2-reductie en geldbesparing

Meer dan 60 procent van de auto’s in Nederland rijdt rond met te zachte banden. Banden op spanning houden en kiezen voor het beste bandenlabel bij nieuwe banden zijn simpele manieren om geld en brandstof te besparen en het vermindert de CO2-uitstoot.

Kans op smog: verminder zware inspanningen buiten

Een tropenrooster bij maximaal twee dagen met tropische temperaturen? Nee, het advies om woensdag 16 en donderdag 17 juni eerder te beginnen en te stoppen met werk buiten heeft niet direct met de verwachte temperaturen te maken. Het RIVM adviseert zware lichamelijke inspanningen te beperken in de namiddag en vroege avond in verband met de kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit is hierdoor minder.

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2021 werd het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft, gepubliceerd.

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT PER 1 JULI 2021

De Rijksoverheid kondigde in een nieuwsbericht aan dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn. De inhoud van deze wijzigingen is eind maart gepubliceerd in Staatsblad 2021-147. In Staatsblad 2021-211 is gepubliceerd welke wijzigingen op 1 juli in werking treden. Het gaat om de onderstaande wijzigingen.

Arts Group:

Utrecht - België
Partners:

Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92