Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Even voorstellen...Wesley Spits
 • Seveso III-richtlijn
 • Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Arbodienst - Wetsvoorstel wijziging Arbowet
 • Informatie over invoering PGS29
 • Onderzoek van SZW - Arbeidsongevallen
 • Nieuwe ATEX normen mechanische apparatuur geharmoniseerd
 • Explosie

 

 

Even voorstellen...Wesley Spits
 

Naam:   Wesley Spits
Functie: Middelbaar veiligheidskundige

Mijn naam is Wesley Spits, 27 jaar en woonachtig in de Hoeksche Waard.

Ik ben begonnen als deskundig asbestverwijderaar en ben door de jaren heen binnen de asbestbranche doorgegroeid tot technisch manager van een geaccrediteerd laboratorium / inspectie instelling.

In die jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de petrochemie, industrie en maritiem.

Hierop heb ik besloten om mezelf te richten op veiligheid en ik ben de opleiding MVK gaan volgen. Deze heb ik afgerond en ben daarna aan de slag gegaan als veiligheidskundige.

Als Arts Safety Consultants B.V. HSE consultant ben ik bij Visser & Smit Hanab te Exxonmobil werkzaam. Op dit project, waar de opdrachtgever zich specialiseert in ondergrondse leidingen en kabels plaatsen, ben ik dagelijks adviserend werkzaam om de veiligheid in de praktijk te begeleiden en mensen bewust te maken van het belang van veilig werken. Veilig werken staat voorop, hierdoor is er al vanaf het begin van het project een gouden ster status toebedeeld aan Visser & Smit Hanab.

Uiteraard worden de HSE procedures (‘Safe Practices’) nageleefd en geborgd, zodat er veilig zal worden gewerkt en deze gouden ster status wordt behouden.

In de nabije toekomst staat in de planning om een opleiding tot hoger veiligheidskundige te volgen en mezelf daarmee verder te ontwikkelen.

Wesley Spits

 

 

Seveso III-richtlijn
 

De Regeling Risico’s Zware Ongevallen (RRZO) is vanaf 4 maart 2016 van kracht. Deze regeling, ook wel de Seveso III-richtlijn genoemd, geeft nadere regels voor het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. In de regeling worden onder andere voorschriften gegeven voor:
 

 • Informatie uitwisseling tussen de instanties die belast zijn met de uitvoering en handhaving van het besluit;
 • de lijst van gevaarlijke stoffen bij de kennisgeving;
 • het preventiebeleid ter beheersing van de risico’s van zware ongevallen;
 • de inhoud van het veiligheidsrapport, waaronder de wijze waarop risico’s worden geanalyseerd, beschreven en berekend ten behoeve van de weergave daarvan in het veiligheidsrapport;
 • de wijze van indiening en de coördinatie door het bevoegd gezag bij de beoordeling van het veiligheidsrapport;
 • de actuele lijst van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen en de toegang tot gegevens bij calamiteiten;
 • de melding na een zwaar ongeval.

 
In de gewijzigde Seveso III-richtlijn is aangesloten bij de nieuwe stoffenclassificatie (REACH en CLP-verordening). Door de aansluiting bij Reach en CLP kan het zijn dat bedrijven die voorheen niet onder het BRZO vielen dat op basis van BRZO 2015 wel doen. Ook kan het zijn dat bedrijven niet meer BRZO-plichtig zijn.

Bron: SCCM

 

 

Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit


Het Arbeidsomstandighedenbesluit is op 8 februari 2016 gewijzigd. De wijziging houdt verband met de implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten. De richtlijn wordt geïmplementeerd via de Mijnbouwwet en het daarop gebaseerde Mijnbouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Doel is om het risico van zware ongevallen bij offshore olie- en gasactiviteiten te verkleinen en de gevolgen hiervan te beperken.

 

 

Arbodienst - Wetsvoorstel wijziging Arbowet


Wetsvoorstel wijziging Arbowet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de Arbo dienstverlening. De wijziging heeft onder andere betrekking op het recht op een second opinion van een bedrijfsarts. In de wetswijziging zijn ook eisen gesteld aan de professionele dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts.

 

 

Informatie over invoering PGS29


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief beschreven wat er de komende jaren van bedrijven wordt verwacht om te gaan voldoen aan de PGS29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Het concept is in april 2016 gepubliceerd.

 

 

Onderzoek van SZW - Arbeidsongevallen
 

Arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur.
Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht.

 

 

 

Nieuwe ATEX normen mechanische apparatuur geharmoniseerd
 

De nieuwe normen voor mechanische ATEX apparatuur, de EN ISO 80079-36 en -37 zijn sinds 12-08-2016 geharmoniseerd. De normen zijn nu opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen voor de ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU). Voor certificering van mechanische apparatuur voor explosieve omgevingen geven de toepassing van de EN ISO 80079-36/37 normen nu het vermoeden van overeenstemming.

Het gebruik van de EN 13463 norm geeft nog tot 31.10.2019 het vermoeden van overeenstemming. Na 31.10.2019 moet de ATEX certificering van mechanische apparatuur volgens de nieuwe normen zijn uitgevoerd. Vanaf 12.08.2016 is certificering reeds mogelijk, dus een overgangstermijn van ruim 3 jaar.

Bron: IAB Ingenieurs

 

 

Explosie
 

Bij een explosie in een elektriciteitscentrale in het Chinese Dangyang zijn op 11.8.2016, 21 mensen om het leven gekomen en vijf mensen gewond geraakt. De explosie werd veroorzaakt door een breuk in een stoomleiding. Er gebeuren vaak ongelukken in Chinese fabrieken. De regering beloofde in augustus dat de veiligheidsmaatregelen zouden worden verscherpt na een explosie met chemische stoffen in Tianjin. Daarbij kwamen 173 mensen om het leven.

Bron: RTL

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
(NL) T: +31(0)85 8880460
(BE) T: +32(0)38 080892
E:
info@arts-safety.com

Copyright © 2016 Arts Safety Consultancy B.V. Alle rechten voorbehouden.