Onderwerp:                            NIEUWSBRIEF Arts Safety B.V. Augustus 2018

 

 

Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Even voorstellen.........Frank Van Puymbroeck                           
  • Concept PGS 19 NS gereed voor commentaar             
  • E-Magazine
  • Gedrag
  • Wanneer spreek je van een voltooide of niet-voltooide machine?
  • Nieuwe grenswaarden per 21 augustus 2018
  • SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd


cid:5407479238-2

Even voorstellen........Frank Van Puymbroeck

Na 17 jaar als contractor gewerkt te hebben in de auto en petrochemische nijverheid ben ik nu aan de slag als adjunct diensthoofd IDPB(interne dienst preventie & bescherming) bij Rain Carbon te Zelzate (B).

Ik ben hier via Arts Safety terechtgekomen, ondanks ik niet over alle vereiste diplomas beschikte. De consulente van Arts Safety geloofde toch volledig in mij en heeft mij dus voorgesteld bij Rain Carbon. 2 gesprekken later mocht ik een arbeidsovereenkomst tekenen, tot mijn groot jolijt.

Het is een zeer uitdagende functie waarbij alle aspecten van preventie aan bod komen.
Door mijn brandweerervaring ben ik ook aangesteld als interventieleider binnen de bedrijfsbrandweer.

Gelukkig treden we hierbij vooral preventief op, maar zorgen we ook voor de EHBO.
Mijn functie gaat van preventiemaatregelen opstellen tot veiligheidsinstructiekaarten maken, toolboxen maken, veiligheidsrondgangen doen, beheer van bodemsaneringsproject tot planning van audits, keuringen installaties ñ blusmiddelen-voorraadbeheer tot contacten met directie, vakorganisaties en vooral de medewerkers, chauffeurs en contractoren op de werkvloer.
Kortom een zeer ruim pakket van taken.

Vanaf september ga ik ook terug naar school, ondanks mijn 55 jarige leeftijd.
Ik mag afwerken waar ik te vroeg mee gestopt ben. Tevens staat er ook een avondopleiding op het programma om mijn engels te vervolmaken.
Er staat mij dus een zeer drukke maar uitdagende toekomst te wachten binnen Rain Carbon en dit dankzij Arts Safety.

Groeten,
Frank Van Puymbroeck


cid:6992060620-3
                  

Concept PGS 19 NS gereed voor commentaar

Het concept van PGS 19: Propaan en butaan: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. 

PGS 19
Het doel van PGS 19 is om de risicoís te beheersen van de opslag van propaan, butaan en mengsels van propaan en butaan. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenarioís die zich voor kunnen doen. Uit de scenarioís zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te cre
ëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risicoís kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 19 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt. De actualisatie heft geleid tot enkele beperkte inhoudelijke wijzigingen. Zo zijn er een paar voorschriften vervallen (bijvoorbeeld inzake de vorstbeveiliging) en zijn er nieuwe maatregelen bijgekomen inzake de volgende onderwerpen: de ontwerptemperatuur van het reservoir, de toepassing van een voorziening om zettingen op te vangen, de herbeoordeling van de propaaninstallatie bij een latere ingebruikname van een verwarmingsspiraal en een verkeersverbod boven ondergrondse reservoirs.

Bron: Publicatiereeksgevaarlijke stoffen


E-Magazine


Te veel opdrachtgevers in de bouw en infra zijn zich onvoldoende bewust van hun wettelijke verantwoordelijkheden rond veilig en gezond werken, vindt de Inspectie SZW. Daarom komt ze met een e-magazine waarin de onduidelijkheden omtrent deze verantwoordelijkheden worden opgehelderd.

Opdrachtgevers in de bouw en infra, zoals gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars, moeten zich meer bewust worden van hun rol omtrent de veiligheid in alle fases van de bouw. De keuzes die zij maken in de ontwerpfase hebben namelijk een grote rol op de manier waarop er wordt gebouwd, onderhouden, gerenoveerd en gesloopt.

Het magazine zet de verantwoordelijkheden uiteen per aspect. Zo komen ontwerp, bestek, V&G-plan, overeenkomst met uitvoerders en overdrachtsmomenten uitvoerig aan bod. De Insectie SZW wijst daarbij niet alleen op de taken van de opdrachtgever, maar ook op die van partijen als werkgevers, hoofd- en onderaannemers, adviseurs en zzpíers. Ook de rol van de Inspectie SZW zelf wordt uiteengezet.

Bron: Inspectie SZW                         

Gedrag

Veel bedrijfsongevallen komen door menselijk gedrag. Maar hoe beïnvloedt je gedrag op de werkvloer? Vooral als het gaat om routine- en risicogedrag. In dit artikel een aantal concrete voorbeelden van gedragsaanpakken die echt tot veranderingen leiden.
In veel gevallen blijven pogingen tot gedragsbe
ïnvloeding beperkt tot het geven van informatie en het overdragen van kennis. Helaas is dit onvoldoende om het gedrag van medewerkers echt te beïnvloeden en te veranderen.

Een deel van de ongevallen wordt veroorzaakt door het ontbreken van kennis, een deel door routinegedrag en een deel doordat medewerkers zich niet houden aan de regels. Niet vreemd dus dat veel bedrijven en organisaties de veiligheidscultuur willen verbeteren. Arboprofessionals in bedrijven realiseren zich steeds meer dat het daadwerkelijke gedrag van zowel medewerkers als leidinggevenden van essentieel belang is bij het voorkomen van ongevallen.

Uit de wetenschappelijke literatuur zijn belangrijke inzichten te halen over gedragsbeïnvloeding die kunnen helpen bepalen wat wel werkt. Kennis leidt niet automatisch tot verandering van (attitude en) gedrag. De mens is namelijk geen rationeel wezen. Vaak hebben medewerkers de kennis over wat de regels zijn om veilig te werken, maar houden zij zich er niet aan. Om allerlei verschillende redenen.

Slechts een klein deel van ons gedrag is bewust, beredeneerd of zelfs gepland. Een veel groter deel is onbewust, automatisch gewoontegedrag. Ons onbewuste gedrag heeft een noodzakelijke functie: voorkomen dat onze hersenen zwaar worden overbelast. Maar onbewust gedrag kan helaas ook leiden tot onveilige situaties. Denk aan ingesleten gewoonten zoals zonder mondkapje in een stoffige omgeving werken, enkel omdat ëwe dat al jaren zo gewend zijní. Een ander voorbeeld is intuïtief handelen, zoals het even snel een stoel pakken in plaats van een trapje.
Mensen zijn kuddedieren en vooral heel gevoelig voor hun sociale omgeving. Wat doen collegaís? Geeft de leidinggevende het goede voorbeeld?

In de dagelijkse praktijk betekent dit:

- Medewerkers inzicht geven in onbewust (onveilig) gedrag
- Aanspreken van collega’s op onveilig gedrag op de werkvloer
- Bespreekbaar maken van onveilig gedrag op de werkvloer
- Gebruikmaken van sociale omgeving: veiligheidsambassadeurs
- Maak dat collega’s zich vrij voelen om mee te denken
- Voorbeeldrol leidinggevenden cruciaal bij beÔnvloeden gedrag.

Bron: Nieuwsbrief veilig werken


Wanneer spreek je van een voltooide of niet-voltooide machine?

De definitie van een voltooide of niet-voltooide machine geeft in de praktijk veel aanleiding tot discussie en verwarring. De volgende situatie komt namelijk regelmatig voor:
Een gebruiker bestelt een machine in 2 delen:
ï Het machinedeel wordt geleverd door een machinefabriek.
ï De besturingskast wordt geleverd door een kastenbouwer.

Levert de machinefabriek nu een voltooide of niet-voltooide machine?

Het ontbreken van een besturingskast kan worden beschouwd als het ontbreken van een zogenaamd ìconstitutionalî deel van de machine. Hiermee moet het machinedeel worden beschouwd als een niet-voltooide machine. Heel belangrijk hierbij is de II.1.B verklaring, want daarop moet de machinefabriek aangeven aan welke eisen van de machinerichtlijn het machinedeel wel of niet voldoet.
Wanneer het machinedeel en de besturingskast is samengebouwd, dient de gebruiker zelf de CE-certificering uitvoeren van het samenstel en een II.1.A verklaring opstellen. Dit betekent dat de gebruiker kennis moet hebben van CE-certificeren of hierbij hulp moet inschakelen. Nog beter is om bovenstaande situatie te vermijden, door als gebruiker een complete machine aan te schaffen, dus het machinedeel inclusief de besturingskast. De samenbouwer levert dan een complete machine incl. een II.1.A verklaring.
Moet de gebruiker dan niets meer doen? Nee, de gebruiker moet nog steeds een RI&E maken van de complete machine. Dit is verplicht op basis van de Arbowet (NL) / Codex (B).

Bron: IAB Ingenieurs


Nieuwe grenswaarden per 21 augustus 2018

Per 21 augustus 2018 gelden nieuwe indicatieve grenswaarden voor 31 stoffen of stofgroepen. Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, Paragraaf A) wordt voorzien in de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/164van de Commissie van 31 januari 2017.
In die Europese Richtlijn worden voor 31 stoffen of stofgroepen indicatieve grenswaarden voorgeschreven. Dit leidt ertoe dat voor een reeks stoffen nieuwe nationale grenswaarden gaan gelden.

Voor een aantal stoffen golden al grenswaarden, maar zal er wel iets veranderen. Soms gaat het om kleine wijzigingen. Voor de stof 1,4 dichloorbenzeen is er echter sprake van een flinke verlaging van de grenswaarde. Voor stikstofmonoxide en stikstofdioxide gaan de grenswaarden substantieel omhoog (zij worden dus soepeler).
Werkt u zelf met een of meer van deze stoffen, heeft u werknemers die werken met deze stoffen, of kan er blootstelling aan deze stoffen plaatsvinden op de werkplek, dan moet u vanaf 21 augustus van de nieuwe grenswaarden uitgaan. De Regeling van 13 juli 2018 is op 23 juli gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Staatscourant

 

 

    
cid:9330152523-8
 

   
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

De nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen is gepubliceerd. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen.

Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans hierop vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen en in combinatie met andere stoffen leiden tot kanker.

Het aantal gevallen waarin werk gerelateerde situaties bijdragen aan het ontstaan van kanker wordt geschat op enkele procenten. Dit komt per jaar neer op enkele duizenden gevallen waarbij uitoefening van het beroep mogelijk een rol speelt.
In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Voor een aantal specifieke kankerverwekkende stoffen en processen zijn bepalingen opgenomen die het gebruik geheel verbieden of bepaalde toepassingen uitsluiten.

Tweemaal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen (Staatscourant 2018, nr. 35478) van het ministerie van SZW.

Bron: Staatscourant                         

 

 

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

 


Arts Group Subsidiaries:

   

             

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2018 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.