Internationale norm aanpak werkdruk en ongewenste omgangsvormen

ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines’ is onlangs als concept gepubliceerd. De norm is een leidraad voor een structurele aanpak van werkdruk en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en is een aanvulling op ISO 45001 ‘Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk’.


Sponsoring
Normen voor eenheid in etiketten voor brandblussers

Bij het periodieke onderhoud van brandblussers wordt een geel etiket op de brandblusser geplakt. Hierop staat de datum van het onderhoud en de planning van het volgende onderhoud. Er zijn twee normontwerpen gepubliceerd om dit soort etiketten hetzelfde te maken voor draagbare en verrijdbare blustoestellen. Het gaat hierbij om NEN 2559 en NEN 2659. Commentaar leveren is mogelijk tot 1 november 2020.

Internationale chauffeurs aan de poort

Het zal per situatie verschillen hoe hiermee omgegaan moet worden en per geval zal een inschatting gemaakt moeten worden van de risico’s van besmetting. Het is daarom van belang de actuele informatie van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.
Voor chauffeurs die aan de poort komen om goederen te laden en/of te lossen kan de volgende werkwijze worden gehanteerd:


Arbeidsomstandigheden (OSH) in het kader van de vergrijzende beroepsbevolking
Het aandeel oudere werknemers in de totale beroepsbevolking neemt toe. Aangezien mensen langer werken, is OSH-beheer voor de vergrijzende beroepsbevolking een prioriteit geworden. Meer mensen aan het werk krijgen en mensen langer aan het werk houden zijn sinds het einde van de jaren 90 twee belangrijke doelstellingen van nationaal en Europees beleid. In de EU-27 is de arbeidsparticipatie van mensen tussen de 55 en 64 jaar oud toegenomen van 40,5% in 2005 tot 58,5% in 2018. Hiermee is de arbeidsmarktdeelname van die leeftijdsgroep nog steeds veel lager dan die van de leeftijdsgroep van 20-64 jaar, die in 2018 72,6% bedroeg.

.............................................

Handhaving Corona richtlijnen

De Inspectie SZW heeft bij dertig bedrijven opgetreden na controle van het naleven van de coronaregels op de werkvloer.
De meeste bedrijven kregen een waarschuwing of de eis om te werken volgens de richtlijnen van het RIVM. In twee gevallen werd het werk tijdelijk stilgelegd, omdat de veiligheid van werknemers in het geding kwam.
Er zijn nog geen boetes uitgedeeld.
De handhaving op het naleven van de coronarichtlijnen op de werkvloer gaat strenger worden. Werkgevers moeten maatregelen nemen om te zorgen dat hun werknemers veilig kunnen werken.

Nieuwsbrief augustus 2020
Arts Safety - HSEQ Specialists
Project support: engineering, construction, commissioning, operational process

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu rond de twee jaar van kracht. Veel bedrijven zijn in 2018 actief aan de slag gegaan om de verwerking van hun persoonsgegevens te laten voldoen aan de AVG. Zeker ook vanwege het feit er bij het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij een overtreding hier enorme boetes op kunnen staan. Belangrijk is om als Arbo professional in beeld te hebben welke persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van het werk. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct herleidbaar zijn tot het individu.

Nieuwe richtlijn nachtwerk en gezondheid

De Gezondheidsraad stelde in 2017 dat nachtwerk tot negatieve gezondheidseffecten kan leiden. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn opgesteld over nachtwerk en gezondheid. De richtlijn ‘Nachtwerk en gezondheid’ is nu beschikbaar om te downloaden.
De doelstelling van de richtlijn is het ondersteunen van de bedrijfsarts bij preventie van negatieve effecten van nachtwerk op de gezondheid van werkenden. In het geval van gezondheidsproblemen en klachten biedt de richtlijn handvatten om de negatieve effecten van nachtwerk op de gezondheid van werkenden te beperken.
Documenten lucht- en zeevracht

Als exporteur of importeur kun je te maken krijgen met het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht of over zee. Bij het onjuist invullen van de benodigde vervoersdocumenten, loop je het risico dat een zending geweigerd wordt terwijl deze al op een lucht- of zeehaven staat. Bovendien is het niet correct invullen van een vervoersdocument een overtreding van de vervoersvoorschriften. Besef vooral ook dat de betrokkenen bij een calamiteit alleen adequaat kunnen optreden als zij over de juiste informatie beschikken.

Luchtvervoer

Bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht geldt regelgeving van de International Air Transport Association (IATA).

Een in Nederland gevestigde onderneming mag alleen gevaarlijke stoffen voor luchtvervoer aanbieden als deze in het bezit is van een zogeheten A-erkenning. De erkenning wordt afgegeven op naam van het bedrijf, niet op persoonlijke titel.

Voor het verzenden van gevaarlijke stoffen via luchtvracht is een Dangerous Goods Declaration (DGD) van de IATA nodig. Dit formulier moet in het Engels worden ingevuld; aanvulling mag in een andere taal. Volgens de voorschriften moet het document in tweevoud worden aangeleverd. Hierbij geldt dat afwijkingen mogelijk zijn en dat het in vijfvoud moet zijn opgemaakt.


Bescherming tegen biologische agentia

De blootstelling aan biologische agentia op de werkplek is wijdverbreid en leidt tot een groot aantal gezondheidsproblemen, waaronder infectieziekten, allergieën en kanker. Alleen al in de EU sterven jaarlijks naar schatting 5000 werkenden als gevolg van werk gerelateerde infectieziekten.
Het nieuwe verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is bedoeld om meer bekendheid aan dit onderwerp te geven en om betrouwbare informatie te verstrekken ter ondersteuning van de inspanningen om doeltreffende preventiemaatregelen te nemen.

Er bestaat een wettelijk kader om mensen te beschermen tegen blootstelling aan schadelijke biologische agentia op de werkplek, maar hieraan moet meer bekendheid worden gegeven. Om de risico’s beter aan te kunnen pakken, moeten de blootstelling aan biologische agentia en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen worden beoordeeld en geregistreerd. Het verstrekken van meer opleiding en begeleiding aan werkgevers en werknemers zal ook bijdragen aan een meer systematische preventie.


Handreiking voor preventiemedewerkers

Preventiemedewerkers spelen een belangrijke rol bij het gezonder en veiliger inrichten van de werkplek. Hoewel de Arbowet voorschrijft dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’, blijkt dat in de praktijk maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft.
Dit komt onder andere omdat de precieze invulling van de rol van preventiemedewerker open is gelaten in de Arbowet. Ook is de rol en positie van de preventiemedewerker voor veel mensen onbekend. Daarom publiceerden het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid deze zomer een handreiking voor preventiemedewerkers.
De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers en werknemers, maar vooral voor preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.
Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92