Marktleider is de organisatie die de markt aanvoert in een bepaald marktsegment

Doorgaans wordt hierbij specifiek gerefereerd aan het marktaandeel, maar soms wordt in uitzonderlijke gevallen ook een speler als marktleider beschouwd zonder dat deze het grootste marktaandeel heeft.

Nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk

Op 28 juni 2021 gaf de Europese Commissie het officiële startsein voor haar ambitieus nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk, met als doel werknemers veilig en gezond te houden in een snel veranderende arbeidswereld.

Algemene Rekenkamer brengt rapport uit over gevaarlijke stoffen

De Algemene Rekenkamer onderzocht bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de chemische industrie en de opslag. Naar aanleiding van het recentelijk gepubliceerde rapport ‘Handhaven in het duister’ van de Algemene Rekenkamer, besteedde Nieuwsuur hier aandacht aan. Het onderzoek wijst uit dat een kleine groep van de geanalyseerde vijfhonderd bedrijven veelvuldig de milieuwetgeving overtreedt. Daarnaast is volgens de Algemene Rekenkamer de aanpak van milieuovertredingen niet naar behoren.

Zo voorkom je lichamelijke overbelasting

In Nederland doen twee op de vijf werknemers lichamelijk belastend werk. En dat dit al voor zo’n 460.000 mensen geleid heeft tot ernstige klachten aan schouders, rug, nek, knieën en/of heupen? Vooral bij beroepsgroepen als (vrachtwagen)chauffeurs en magazijnmedewerkers, komen deze klachten en daardoor soms zelfs uitval op het werk veelvuldig voor. Klachten die in de meeste gevallen eigenlijk vrij eenvoudig te voorkomen zijn.


De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten

De reden voor de naamsverandering is onder meer de komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority (ELA), maar ook het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is.

Zowel de officiële nieuwe naam ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’ worden afgekort tot NLA.

PGS 16 beschikbaar in digitale vorm
9 August 2021

PGS 16, ‘LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties’, is vanaf nu beschikbaar in digitale vorm als versie 1.0. Deze versie is inhoudelijk gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) vastgestelde versie en er zal vanuit de wetgeving, met name de Omgevingswet, naar worden verwezen.

5 tips om ongevallen met een steiger te voorkomen

1. Bouw een steiger grondig op volgens een montage voorschrift.
2. Zorg dat steigervloeren niet ongewild kunnen verschuiven.
3. Voorkom gevaarlijke openingen in de leuningen van de steiger.
4. Controleer of de steiger opgebouwd of gewijzigd wordt door een expert.
5. Blijf tijdens het gebruik min om de 3 maanden én na extreem weer de steiger controleren.

De beeldschermbril, ook bij thuiswerken!

Veel en lang werken achter een beeldscherm zorgt voor lichamelijke klachten. Ook kunnen er oogklachten ontstaan. Een beeldschermbril kan een oplossing zijn voor het verminderen van deze klachten.

Arts Safety groeit hard!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.

Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ? Bekijk onze vacatures:
Nieuwsbrief augustus 2021

Arts Safety - HSEQ Specialists
  • Consultancy - Project support: engineering, construction, commissioning, operational process.
  • Recruitment: HSEQ-directors, -managers, -supervisors, -officers/ QA/QC-specialists.
Sponsoring - Kampioen!
Versie 2.0 van de ventilatie aanbevelingen

De Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat heeft een versie 2.0 van de aanbevelingen met betrekking tot ventilatie gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Maak werk van gezonde werktijden

Een grote groep mensen in Nederland maakt lange dagen en werkt op onregelmatige tijden. Ongeveer 15% van de beroepsbevolking in Nederland werkt soms of regelmatig ’s nachts. Dat percentage stijgt.

Code gezond en veilig magazijn: meer veiligheid, meer efficiency

Alleen al in Nederlandse magazijnen gebeuren er jaarlijks gemiddeld 150 ernstige ongelukken waarvan zeven met een dodelijke afloop. De meeste van deze ongelukken worden veroorzaakt door vallende ladingen, door aanrijdingen of door ongevallen met een rijdend voertuig. Ook is gebleken dat ze meestal veroorzaakt worden door de mens en dat het aantal ongelukken de afgelopen jaren stijgende is.

Publicatie richtlijn ondersteunende statistiek voor ISO 9001

De richtlijn voor statistische technieken en data-analyse, ISO 10017, is herzien en bijgewerkt in overeenstemming met ISO 9001:2015. Het doel van ISO 10017 is om een organisatie te helpen bij het identificeren van statistische technieken aan de hand van de elementen van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. Dat kan aanzienlijke voordelen opleveren op het gebied van kwaliteit, productiviteit en kosten.

Kabinetsreactie op advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid”

De commissie “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid” van de Gezondheidsraad concludeert in haar rapport dat, mits een juiste toepassing van PUR-schuim wordt gewaarborgd:
• Blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen veilige grenzen blijft, en;
• Nadelige gezondheidseffecten voor bewoners onwaarschijnlijk zijn, ook bij hoog risicogroepen.

Rapport Inspectie SZW ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020’

Zo constateert de Inspectie SZW dat er te weinig aandacht voor is en dat het bedrijven ontbreekt aan kennis over:
• De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen;
• De acute en chronische risico’s van deze stoffen;
• De mate waarin werknemers worden blootgesteld.

5 stappen die de vertrouwenspersoon kan zetten bij collectief gevaar

1. Mits het akkoord van de werknemer, deze informatie meedelen aan de werkgever met het oog op collectieve maatregelen.
2. Mits het akkoord van de werknemer, de informatie meedelen aan een lid van de hiërarchische lijn of een lid van het CPBW.
3. De werknemer zelf aanraden om het collectieve probleem aan te kaarten bij een lid van de hiërarchische lijn of een lid van het CPBW.
4. Op vraag van de werknemer, een informele interventie opstarten binnen de dienst.
5. De werknemer doorverwijzen naar de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Arts Group:

Utrecht - België
Partners:

Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92