Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Correctieblad gepubliceerd bij NEN 1010:2015
  • Complexe regelgeving kost chemie geld
  • Controle gevaarlijke stoffen
  • Gehoorschade
  • Lock Out Tag out
  • Magazijnsector komt met gedragscode

 

 

Correctieblad gepubliceerd bij NEN 1010:2015
 

NEN brengt een correctieblad uit met aanpassingen aan NEN 1010:2015.
Inhoudelijk zijn er twee wijzigingen:
1. het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee    
    vergelijkbaar verdeelnet mogen werken;
2. het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.

1. Voor het aansluiten van opwekeenheden twee mogelijkheden:
a. Aan de voedende zijde van alle beveiligingstoestellen voor de eindgroepen van de installatie;
b. Aan de belastingszijde van alle beveilingstoestellen voor een eindgroep van de installatie, mits     aan alle aanvullende voorwaarden is voldaan. Dit deel is niet in de norm overgenomen.

2. Aantal eindgroepen achter een toestel voor aardlekbeveiliging:
Toestellen voor aardlekbeveiliging moeten zo zijn gekozen en de belasting moet zo over de stroomketens zijn verdeeld, dat de te verwachten lekstromen tijdens normaal bedrijf geen onnodig uitschakelen veroorzaken.

Daaraan is een bepaling toegevoegd, die nu gewijzigd wordt in:
 “Op een toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten. Het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA wordt afgeraden.”

Bron: NEN.

 

 

Complexe regelgeving kost chemie geld
 

Maar liefst 10 miljard euro op jaarbasis. Dat kost de uitvoering van Europese wet- en regelgeving de chemische industrie in de EU. Die kosten zijn in tien jaar tijd verdubbeld.

Dit blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie over de periode 2004 tot 2014. Het gaat vooral om regels voor industriële emissies (33% van de kosten), chemische producten (29%) en de veiligheid van werknemers (24%). Volgens het cumulative costs assessment dat de Commissie vorige week heeft gepubliceerd, zullen de uitvoeringskosten alleen maar verder toenemen. Onder andere door nieuwe, strengere grenswaarden aan emissies van stoffen. Marco Mensink, directeur-generaal van Cefic, stelt in een reactie dat hij samen met Europese instellingen blijft onderzoeken hoe regelgeving goedkoper en gebruiksvriendelijker kan. Uitgangspunt daarbij is handhaving van het hoge niveau van veiligheid, gezondheid en milieu.

Bron: ec.europe.eu

 

 

Controle gevaarlijke stoffen


De inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Voldoen zij aan de REACH-verplichtingen?. Zijn de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) op orde?

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, zijn verplicht om beschermingsmaatregelen te nemen. Dat lukt alleen goed als zij de juiste informatie hebben over de risico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee zij werken. Het VIB is daarvoor een belangrijke informatiebron. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren.

Maar vaak zijn de gebruikte VIB’s te oud of ontbreken ze helemaal. Ook is een groot deel van de gebruikte VIB’s van slechte kwaliteit (verkeerde labelling of etikettering – niet volgens CLP (Classi-fication, Labelling en Packaging). Of ze bevatten een verkeerde of geen vermelding van noodzakelijke PMB’s, zoals handschoenen of adembescherming. Bedrijven kunnen nu zelf VIB’s controleren op juiste informatie. En vanuit de checklist kunnen zij de leveranciers rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen. De VIB check is een initiatief van Inspectie SZW in samenwerking met ILT en brancheorganisaties. Met de zelfinspectie gevaarlijke stoffen checken bedrijven in vier stappen of zij op een goede manier invulling geven aan het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Bron: www.vib-check.nl

 

 

Gehoorschade


Gehoorschade is onder bouwvakkers een beroepsziekte die hoog scoort. Gehoorschade is niet te genezen. Voorkomen is dan ook het beste. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen. Bij 13% is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld.

Ook uit de brede risicoanalyse van de Inspectie SZW blijkt dat risico op gehoorschade hoog scoort. De Inspectie SZW gaat de komende maanden gericht controleren op te veel geluid op de werkplek. De Inspectie zal direct optreden als de geluidsbelasting te hoog is. Zo zal de Inspectie, als de blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) en er geen gehoorbescherming wordt gedragen, het werk stilleggen en een boeterapport opmaken. Ook als het bedrijf al eerder is gewaarschuwd voor geluidslawaai zal de Inspectie een boeterapport opmaken.

Slechthorendheid kan de oorzaak zijn dat informatie op de bouwplaats niet of maar gedeeltelijk wordt gehoord, wat risicovolle situaties tot gevolg kan hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het niet horen van een waarschuwing- of instructiesignaal van een collega. Of aan het niet tijdig horen van alarmsystemen zoals het alarmsignaal van een achteruit rijdende vrachtauto. Naast gezondheidsschade is er ook de negatieve invloed op sociale aspecten in contacten met anderen.

Werkgevers en werknemers kunnen zelf maatregelen nemen om gehoorschade te voorkomen. Zoals onder meer het dragen van goede gehoorbescherming, het aanschaffen van geluidarme bouwmachines, om kasten van geluidbronnen of het markeren van werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn.

Bron: I-SZW.

 

 

Lock Out Tag out


Lockout-Tagout (LOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om gevaarlijke machines of bedieningscomponenten op een veilige manier te scheiden om te voorkomen dat ze gestart worden tijdens onderhouds-, reparatie- of schoonmaakwerkzaamheden.

Hierbij gaat het om de beheersing van de (rest)energie van de installaties.
Procedure:

Stap 1: Bereid de afsluiting van de energiebron voor. Ga na welk soort energie wordt gebruikt (bijv. elektrisch of mechanisch) en wat de potentiële gevaren ervan zijn. Lokaliseer de isolator(en) en bereid het blokkeren ("Lock out") van de energiebron voor.

Stap 2: Stel de betrokken operators en supervisors in kennis van de werkzaamheden die plaats gaan vinden.

Stap 3: Schakel de apparatuur of machine uit.

Stap 4: Vergrendel alle energiebronnen met de juiste Lock-out materialen om de toevoer naar de apparatuur of machine stil te zetten. Gebruik een slot zodat niemand de schakelaar of afsluiter kan bedienen terwijl het werk nog in uitvoering is. Plaats waarschuwingstags om anderen te waarschuwen voor het gevaar.

Stap 5: Test alle bedieningsinstrumenten en stroomkringen van de apparatuur of machine om na te gaan of deze volledig geïsoleerd is.

Stap 6: Voer de reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden uit.

Stap 7: Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en de Lock-out materialen weer zijn verwijderd, moeten er tests gedaan worden om na te gaan of alle elektrische of mechanische lock-out materialen daadwerkelijk zijn verwijderd. Waarschuw al het personeel voordat de toevoer weer wordt ingeschakeld.

 

 

Magazijnsector komt met gedragscode
 

Een gedragscode moet het aantal bedrijfsongevallen in magazijnen verder terugdringen. Het is voor het eerst dat partijen die de magazijnsector vormen zich verenigen.

Hoewel het aantal ongevallen in en om het magazijn al jaren licht daalt, gebeuren er jaarlijks nog steeds 1500 ongevallen met interne transportmiddelen, waarvan gemiddeld zeven met dodelijke afloop. Volgens de betrokken partijen ligt de oorzaak van deze ongevallen voornamelijk in de bedrijfscultuur, zoals de wijze van aansturing. Het daaropvolgende ziekteverzuim door fysieke overbelasting kost bedrijven jaarlijks miljoenen euro’s. Dit vraagt volgens de magazijnsector om een gezamenlijke aanpak voor een gezonder, veiliger en dus efficiënter magazijn: de code. 

Bron: EVO

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 8880460
 BE: +32 38 080892

info@arts-safety.com

Copyright © 2016 Arts Safety Consultancy B.V. Alle rechten voorbehouden.