Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • ATEX-pakketten
 • Bewust veilig werken met de Veiligheidsladder
 • Nog een jaar voor de transitie naar de nieuwe versies ISO 9001 en 14001
 • Belangrijkste wijzigingen Arbowet
 • Praktische tips over het maken van een RI&E
 • ATEX gaszones en ventilatie

 

 

Psychosociale arbeidsbelasting


 

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen.

De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid.

Steeds meer mensen melden zich bij een bedrijfsarts met overspannenheid en burn-outklachten. Het aandeel psychische klachten binnen de beroepsziekten is in een aantal jaar flink gegroeid tot 42%.

Wat kun je als preventiemedewerker met deze en andere cijfers uit het jaarlijkse rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten?

Dit artikel brengt stappen en acties in kaart.

Bron: Arboportaal

 

 

ATEX-pakketten

 

Een elektrotechnische installatie in een explosieve omgeving levert extra risico’s op. Daaraan worden dan ook hogere eisen gesteld, dan alleen de bepalingen in algemene elektrotechnische normen als NEN 1010, NEN-EN-IEC 60204 en NEN-EN-IEC 61439.

De extra veiligheidseisen zijn vastgelegd in de ruim veertig delen van de mondiale normreeks NEN-EN-IEC 60079.

Die is binnen Europa van kracht bij de zogeheten ATEX-richtlijnen 114 en 153. De richtlijnen en bijbehorende normen werden in ons land ruim tien jaar (2006) geleden geïmplementeerd via de nationale Arbo- en warenwetgeving.


Bron: NEN Connect

 

 

Bewust veilig werken met de Veiligheidsladder


De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode die bedrijven en hun leveranciers stimuleert om bewust veilig te werken. De Veiligheidsladder heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten.

De Veiligheidsladder geeft inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

De Veiligheidsladder kent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. De treden vormen een schaal van een afwachtende, pathologische cultuur op trede 1 tot een zeer vooruitstrevende branche- en ketengerichte houding op trede 5.

Het systeem is zo ontworpen dat het toepasbaar is voor alle type bedrijven. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. De Veiligheidsladder biedt voldoende ruimte om de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van het type bedrijf dat beoordeeld wordt.

Via deze link is het mogelijk de test te maken.


Bron: NEN Nieuwsbrief

 

 

Nog een jaar voor de transitie naar de nieuwe versies ISO 9001 en 14001


Nog een jaar voor de transitie naar de nieuwe versies ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) willen behouden, opnieuw gecertificeerd moeten zijn tegen de 2015-versie van deze managementsysteemnormen.

De 2015-versies van ISO 9001 en 14001 sluiten beter dan ooit te voren aan bij de manier waarop succesvolle en op de toekomstgerichte organisaties en bedrijven opereren. Met aandacht voor de invloed van context en stakeholders, goed leiderschap, het belang van risico gebaseerd denken en handelen en het beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen.

De basis voor steeds betere producten en diensten, tevreden klanten en milieuprestaties die bijdragen aan een duurzame samenleving. ISO 9001 en ISO 14001 zijn nu gebaseerd op hetzelfde managementconcept en dezelfde systeemeisen en dus goed te combineren in een integraal managementsysteem.

Voordelen van certificatie tegen de nieuwe normen zijn onder meer:

 • Duidelijk signaal naar bestaande en potentiële klanten, leveranciers en andere belanghebbenden dat de organisatie zich committeert aan state-of-the-art kwaliteits- en milieumanagement;
 • Toegang tot de (internationale) markt;
 • Solide basis voor het voldoen aan wettelijke en andere vereisten;
 • Toekomstbestendig en op duurzaamheid gericht ondernemerschap

Bedenk wat de consequenties zijn wanneer uw organisatie zich niet binnen de deadline laat her certificeren en het huidige certificaat zijn geldigheid verliest. Dit kan leiden tot verlies van klanten, aanbestedingen en imagoschade.

Bron: KAM mail NEN

 

 

Belangrijkste wijzigingen Arbowet


De Arbeidsomstandighedenwet is veranderd. Daarom verandert een aantal regels rond gezond en veilig werken. De nieuwe wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Maar ook het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging blijven niet onberoerd. De belangrijkste wijzigingen in deze wet vindt u hieronder.

 • De nieuwe wet voorziet in de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de werkbelasting.
 • De werkgever moet zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan via een open spreekuur.
 • Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De werkgever betaalt deze second opinion.
 • Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Deze eis geldt nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werken bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe
Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels.

Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018.

 

 

Praktische tips over het maken van een RI&E


De OR (ondernemingsraad), PVT (personeelsvertegenwoordiging) en/of MR (medezeggenschapsraad) of OC (onderdeelcommissie) heeft, naast haar algemene toetsende rol op het ondernemingsbeleid, op het gebied van arbeidsomstandigheden (en milieu) vergaande rechten.

Zij heeft op twee momenten bij de RI&E zelfs instemmingsrecht. Aan het begin heeft zij instemmingsrecht op de wijze waarop de RI&E wordt uitgevoerd en aan het eind van het RI&E-traject heeft zij instemmingsrecht op het plan van aanpak.

In artikel 27 lid 1d van de WOR staat:
‘De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid’.

Belangrijke voorbeelden daarvan zijn:

 • de uitvoering van de RI&E
 • het opstellen van het plan van aanpak
 • de invoering van een (aangepaste) ziekteverzuimprocedure
 • de organisatie van de interne arbozorg, waaronder de invulling van de rol van preventiemedewerker
 • de inschakeling van deskundige bijstand, bijvoorbeeld de keuze voor een arbodienstverlener of het contract met de arbodienst of een Arbo deskundige
 • de organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • het opstellen of aanpassen van een beleid om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen
 • de uitvoering van een beleid over werkdruk

Dus zijn er twee cruciale momenten van instemming door de ondernemingsraad.

1. Aan het begin: instemming ondernemingsraad met de wijze waarop de RI&E wordt gedaan
De keuze van de manier waarop de RI&E wordt uitgevoerd. Hierbij kan ook gelden de keuze voor een bepaald RI&E-instrument.


2. Aan het eind: instemming ondernemingsraad met het plan van aanpak
Wanneer een concept plan van aanpak gereed is, dient deze te worden voorgelegd aan de OR. Die heeft namelijk instemmingsrecht op het plan van aanpak. Aan de hand van het commentaar van de OR kan het concept nog worden aangepast.


Bij het instemmingsrecht gaat het om een algemene RI&E. Het is niet de bedoeling van de wetgever geweest dat de OR op alle afdelingsspecifieke (deel-) RI&E’s op detailniveau instemmingsrecht te geven. Sommige OR’s zullen dit wel proberen. Maar dat zou niet praktisch zijn, kan zeer vertragend werken en heeft geen meerwaarde. Het gaat om onderneming brede zaken. De ondernemingsraad moet zich daarbij opstellen als een ware ondernemingsraad: een raad voor de onderneming en zich niet verliezen in detailzaken van afdelingen.

Daarnaast heeft de OR overlegrecht: jaarlijkse bespreking van de voortgang van de RI&E, het plan van aanpak en de actualisatie van de RI&E (Arbowet) en informatierecht: de OR heeft recht op de RI&E-rapportage (inclusief de verdiepende RI&E’s). Van belang is hierbij de inbreng van de OR te beperken tot het bedrijfsbrede arbobeleid. De OR is immers een toetsingsorgaan van het management en wordt geacht bedrijf breed (mee) te denken. De inbreng van de OR moet gericht zijn op de wijze van uitvoering (methodiek) van de RI&E en het plan van aanpak en niet op de details van de inhoud van de RI&E. De Arbowet sluit aan bij de rechten en bevoegdheden uit de WOR.

Overigens geldt dat, los van de wettelijke verplichtingen, het handig is de OR bij de RI&E te betrekken vanwege hun grote kennis van het bedrijf en hun brede netwerk. Tevens is dat handig voor het draagvlak.

Daarnaast heeft de OR een algemene monitorende en toetsende rol ook op het gebied van de follow-up van de uitvoering van het plan van aanpak van de RI&E. Haar taak is het om aan de hand van de RI&E te monitoren welke voortgang wordt gemaakt met de uitvoering van het plan van aanpak. Net als het bewaken van het algemene bedrijfsbeleid, zou een OR ook daarbij naar de implementatie van het arbobeleid moeten kijken.

Goed denkbaar is dat elk jaar een voortgangsrapportage van de verschillende afdelingen wordt opgesteld ten aanzien van de uitvoering van de actiepunten uit het plan van aanpak. Interessant voor de OR is dan om te kijken waarom bij de ene afdeling veel meer progressie is in de uitvoering van het plan van aanpak dan bij een andere afdeling. Waarom bij sommige afdelingen bepaalde acties zeer succesvol zijn en bij andere afdelingen juist niet. Waarom bij sommige afdelingen de uitvoering stagneert.

Maar, zoals gesteld altijd op hoofdlijnen en zich niet verliezen in details. Op die manier wordt de OR een ware gesprekspartner van de directie en wordt dan door deze serieus genomen.

Wanneer bij een zeer groot bedrijf een centrale ondernemingsraad bestaat en per vestiging of pand een decentrale OR, dienen onderling afspraken te worden gemaakt over de inbreng van de centrale en decentrale ondernemingsraden over hun bemoeienis met de RI&E.

 

 

ATEX gaszones en ventilatie


Een ruimte of gebouw met zodanige afmetingen en van zodanige constructie dat met betrekking tot verspreiding en verdunning van gassen die vrijkomen uit gevarenbronnen met een debiet tot 10 g/s omstandigheden heersen overeenkomend met de open lucht.”           

Overeenkomen met open lucht betekent dat dezelfde condities dan gelden als bij een
gevarenbron inbuitenluchtomstandigheden.

 Lees verder over ATEX-gaszones en ventilatie in een groot gebouw op iab-ingenieurs.nl


 

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 | Arts Safety Consultants B.V. |  Alle rechten voorbehouden.