Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Even voorstellen.........Ghislaine Burink                              
  • Even voorstellen.........Hans Stoop       
  • Wijziging van het Arbeidstijdenbesluit ten behoeve van stormvloedkeringen of windparken op zee
  • Gevaarlijke stoffen
  • Machinerichtlijn en ATEX-richtlijn beiden van toepassing
  • Wanneer is een RI&E compleet?
  • Ongeval door een heggenschaar met CE-markering
  • Een op de vier Belgen heeft een hekel aan een of meerdere collega’s.
  • Zestien procent van de werknemers ervaart ongewenst gedrag op de werkvloer
  • Wat kun je als werkgever nog meer tegen de griep doen?


cid:5407479238-2

Even voorstellen........Ghislaine Burink

Ik ben hoger veiligheidskundige en in die rol actief bij EPZ op de projectenafdeling.
Namens Arts Safety B.V., ondersteun ik EPZ op het gebied van veiligheid bij  diverse (grotere) projecten. De invulling van deze opdracht is zowel beleidsmatig als operationeel. Juist die combinatie spreekt mij erg aan. Ik sta als veiligheidskundige graag tussen de mensen en op de werkvloer, zoals de Lean theorie aanhangt ‘Go to Gemba’! Mijn kracht is om wat er ‘buiten’ speelt te vertalen in praktische oplossingen en
dit ‘binnen’ te verankeren op beleidsmatig niveau in processen, procedures & instructies. Samen creëer je veiligheid daarbij is ‘binnen en buiten’ nodig!

Even voorstellen........Hans Stoop

Na een zeer gevarieerde carrière, die voor mij begon in 1981 binnen de Nederlandse koopvaardij als scheepswerktuigkundige bij Bureau Wijsmuller - “Zeesleepvaart en Bergingsbedrijf” en eindigde op 1 November 2016 in een vroegpensioen, als veiligheidsadviseur offshore bij NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij).
Daartussen een lange periode van 25 jaar binnen Shell Nederland te Pernis, waarin ik van mouvement-operator, bedrijfsbrandweerman, bedrijfsservice- en proces operator uiteindelijk tot veiligheidskundige annex VGWM coördinator stops/ projecten werd aangesteld.

Opgeteld heb ik 38 dienstjaren en ben sinds 1992 middelbaar veiligheidskundige. Ik ben nu 58 jaar en sinds begin 2018 actief als Safety Consultant bij Arts Safety B.V.
Vanuit deze basis biedt Arts Safety mij de mogelijkheid, vanuit zzp-schap, mijn kennis en kunde op de werkvloer te kunnen uitdragen.

Naast het gevarieerde aanbod van taken, activiteiten en opdrachtgevers, biedt het mij uitdagingen waarmee ik mezelf verder kan en reeds heb kunnen ontwikkelen.
Zo heb ik stops begeleid bij EPZ kernenergie centrale te Borssele en bied ik HSE audit ondersteuning binnen een projecten te Antwerpen voor Bureau Veritas.

Ook ervaar ik nu het gevoel van “de cirkel is rond”.
Het resultaat van alle inspanningen over die afgelopen 26 jaar ervaar ik en zie ik nu, in de dagelijkse praktijk. En dat dan ook nog eens buiten Shell.
PRACHTIG TOCH!                  

Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit ten behoeve van werknemers die arbeid verrichten ten behoeve van stormvloedkeringen of windparken op zee

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen
Deze wijziging van het Arbeidstijdenbesluit bevat voor twee sectoren bijzondere regels inzake arbeids- en rusttijden. Artikel 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet vormt hiervoor primair de basis. Het betreft werkzaamheden ten behoeve van beweegbare stormvloedkeringen en windparken op zee. De aanleiding voor de wijzigingen van het Arbeidstijdenbesluit worden hieronder verder toegelicht.

Beweegbare stormvloedkeringen Rijkswaterstaat heeft primaire waterkeringen in beheer, waaronder een aantal beweegbare stormvloedkeringen.
Het betreft de volgende dienstonderdelen:

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid: de Maeslantkering, de Hartelkering, de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen;
Rijkswaterstaat Zee en Delta: de Oosterscheldekering;
Rijkswaterstaat Midden Nederland: de Ramspolkering.

Beheer, onderhoud en bediening van deze keringen zijn primaire taken van Rijkswaterstaat. Om de betrouwbaarheid van de stormvloedkeringen te kunnen garanderen is er binnen de beheerorganisaties per kering een Operationeel Team ingesteld, dat gedurende het stormseizoen bij storm de kering bedient. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, dienen de werknemers van deze teams gedurende het stormseizoen (van oktober tot april) geconsigneerd te zijn.
De regelgeving (in casu) laat dit echter niet toe, omdat een werknemer, op grond van artikel 5:9, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet in elke periode van vier weken slechts twee weken geconsigneerd mag zijn. Zonder deze algemene regel zou een werkgever van zijn werknemers zou kunnen eisen dat deze zich tussen de diensten door voortdurend bereikbaar houden. Dat zou een zware belasting van de werknemer zou betekenen.

Windparken

De Werkgeversvereniging voor de Energie-, Kabel & Telecom- en Afval & Milieubedrijven (WENb), de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en de vakorganisaties CNV Publieke Zaak, ABVAKABO FNV en VMHP-N, hebben bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek ingediend om de arbeidstijdenregelgeving zo aan te passen dat voor arbeid ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van windparken op zee een vergelijkbare regeling gaat gelden als nu van toepassing is op de offshore mijnbouw (paragraaf 5.14 van het Arbeidstijdenbesluit), zodat gewerkt kan worden in vergelijkbare roosters.

Bron: officielebekendmakingen.nl


Gevaarlijke stoffen                   

Eén op de zes werknemers komt op zijn werk in aanraking met (gevaarlijke) stoffen.
Dat kan ernstige ziekten veroorzaken zoals een longziekte of kanker.
Door bedrijven wordt steeds meer aandacht besteed aan het werken met gevaarlijke stoffen, om hun medewerkers tegen deze blootstelling te beschermen. Maar helaas gebeurt dit in veel bedrijven nog niet genoeg.
Ook hanteren werknemers en leidinggevenden lang niet altijd veilige werkroutines. Hoe komt dat? En wat is er nodig om binnen uw bedrijf veiliger gedrag te bewerkstelligen?

VeiligheidNL organiseert themabijeenkomsten waarin meer inzicht in de theorieën van gedragsverandering en de praktische oplossingen die daarbij horen, wordt gegeven.
Door gebruik van de Stoffenmanager kan de interne voorlichting over gevaarlijke stoffen eenvoudig en efficiënt up-to-date gehouden worden. Tenslotte wordt in interactieve workshops wordt ervaren hoe veilig werken met gevaarlijke stoffen onder medewerkers gestimuleerd kan worden.

Een uitgelezen kans voor u om de eerste stap te zetten naar veiliger werken met gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf!

Bron: Inspectie SZW                         

Machinerichtlijn en ATEX-richtlijn beiden van toepassing

 

Zodra een nieuwe machine in een zogenaamde ATEX zone wordt geplaatst,
dan is ook de ATEX 114 richtlijn van toepassing op deze machine. Dit betekent
dat deze machine ook volgens ATEX gecertificeerd moet zijn. Afhankelijk van
de ATEX zone (0, 1, 2 of 20, 21 of 22) dient er een bepaald certificeringstraject
te worden gevolgd. Dit geldt ook voor machines die voor eigen gebruik worden gemaakt.  Elektrische componenten op deze machines dienen uiteraard ook ATEX gecertificeerd te zijn. Voor een machinebouwer zijn dit doorgaans koopdelen.

Oude machines (bouwjaar voor 2003) hoeven niet aan de ATEX 114 richtlijn te voldoen
(mits niet ingrijpend gewijzigd of na 2003 in de EU (EER) in gebruik genomen). Oude machines dienen door de gebruiker te worden beoordeeld op ntstekingsbronnen.
Met deze zogenaamde ontstekingsanalyse wordt beoordeeld of de machine veilig in de
betreffende ATEX zone kan functioneren. Elektrische componenten op oude machines,
zoals elektromotoren, standmeldingen, drukopnemers, etc. etc. dienen in ATEX gaszones ook Ex-gecertificeerd te zijn.

Bij de certificering voor mechanische apparatuur krijgen we te maken met de beschermingswijzen voor niet-elektrisch materieel. Vanaf 2019 is dat de nieuwe beschermingswijze Ex h. De nieuwe beschermingswijze Ex h omvat de reeds bestaande beschermingswijzen: c of b of k.

Bron: IAB Ingenieurs.


Wanneer is een RI&E compleet?

De RI&E is een risico-inventarisatie en -evaluatie van het complete bedrijf.
Maar wanneer is de RI&E compleet? Eigenlijk nooit, want de RI&E is een continu verbeterproces.
Maar hoe krijgen we hier grip op? Ten eerste is het handig om eens te controleren of
alle Arbo-gerelateerde onderwerpen wel in de RI&E worden benoemd.
Hiervoor neem je als uitgangspunt de inhoud van het Arbobesluit.

Daarna kijk je of de relevante risico's zijn beschreven. Zijn de risico's te groot,
dan dient er in het plan van aanpak te staan welke acties er moeten worden ondernomen. Het plan van aanpak dient regelmatig te worden geëvalueerd en bijgesteld. Specifieke risico's, zoals machineveiligheid, worden doorgaans opgenomen in een verdiepende RI&E.
Tot slot dient de RI&E (inclusief de verdiepende RI&E) te worden getoetst door een Arbodienst of Kerndeskundige.

Bron: IAB Ingenieurs
 


Ongeval door een heggenschaar met CE-markering

De gemotoriseerde heggenschaar is een veelgebruikte machine. Hij moet kunnen snijden, maar tegelijkertijd moeten we afstand houden tot het mes. Het is een relatief eenvoudig apparaat, maar met aanzienlijke gevaren en risico’s. Dit blijkt ook uit het ongeval door een heggenschaar dat laatst plaatsvond. Een medewerker verloor hierbij drie vingers: hij staat op een ladder, de ladder wankelt en in een reflex laat hij de beugel van de schaar los.
Tegelijkertijd wordt met de andere hand de heggenschaar nog aangedreven.
Hierdoor komt de linkerhand in de bewegende heggenschaar terecht. Het voorval leidt tot ernstige snijwonden en de amputatie van drie vingers.

Voldeed de heggenschaar dan niet aan CE?
Heggenscharen zijn er in veel soorten en maten. Een gemotoriseerde heggenschaar
zonder verlengde steel veroorzaakte dit ongeluk. De heggenschaar had een CE-markering en een meegeleverde gebruiksaanwijzing. Maar ja: wie leest nu de gebruiksaanwijzing? En als je hem al leest, hou je je dan vervolgens aan de gebruiksadviezen? De gebruiksaanwijzing gaf duidelijk aan dat men niet op een onstabiele plaats of op een ladder mocht werken. Een duidelijke boodschap.

Uit onderzoek van de machine bleek dat deze aan de voorschriften voor CE-markering voldeed. Maar het ongeval door een heggenschaar ontstond in dit geval door een onjuiste werkmethode. In de voorbereiding van dit werk was onvoldoende aandacht besteed aan de risico’s. Derhalve waren niet de juiste maatregelen genomen. In dit soort situaties kan het gebruik van een heggenschaar op steel veel ellende voorkomen. Maar ook bij deze machines dien je de risico’s voorafgaand goed in te schatten, waarna vervolgens de juiste maatregelen moeten worden genomen. 

Een ongeval voorkom je niet met CE markering. Bij werkzaamheden die niet
op de grond kunnen worden uitgevoerd, gebruik dan een hoogwerker of steiger,
maar geen trap of ladder. Beide handen aan de machine.
Niet staande in een boom, steeds stabiel.

Bron: CE Nieuws

 

Een op de vier Belgen heeft een hekel aan een of meerdere collega’s.

Mannen en vrouwen blijken in evenveel gevallen vijanden te hebben. Ook tussen arbeiders, bedienden en hoger opgeleiden zijn er geen noemenswaardige verschillen.
Maar leidinggevenden hebben dus wél meer vijanden dan niet-leidinggevenden: 29% tegen 22%. ‘ Dit lijkt logisch als we de belangrijkste motieven voor het ontwikkelen van vijandige gevoelens in rekening brengen,’ zeggen de onderzoekers tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad. ‘Wraak, jaloezie en wedijver. Daar krijgen leidinggevenden meer mee te maken.’

Bedrijven met minder dan tien werknemers hebben procentueel gezien minder last van haat en nijd dan middelgrote en grote bedrijven. Waar werknemers van de kleine bedrijven in 18% van de gevallen vijanden hebben als collega, geldt dit voor werknemers van de middelgrote en grotere bedrijven voor ongeveer 25%.

De onderzoekers benadrukken dat gepest worden iets anders is dan vijanden hebben op het werk. Er is wel een groep die gepest wordt én vijanden heeft, maar dat is ‘slechts’ 10% van de Belgische werknemers. Een bijna even grote groep wordt wel gepest, maar heeft geen vijanden. Een nog grotere groep (14%) heeft wel vijanden, maar is nog nooit gepest.

Bron: Het NieuwsbladZestien procent van de werknemers ervaart ongewenst gedrag op de werkvloer

Zo’n kwart van de ondervraagden verstond onder dit gedrag pesten, intimidatie, geweld en discriminatie door onder andere klanten, leerlingen en patiënten. Dit gedrag veroorzaakte werkstress. Dit leidde ertoe dat vorig jaar 16% van de werknemers verzuimde. In 2007 namen werknemers gemiddeld 24 verzuimdagen op als gevolg van werkstress,  in 2016 liep dat aantal dagen op naar dertig. Het totaal over 2016 kwam neer op zeven miljoen verzuimdagen. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 40.000 werkenden.

Sinds de recessie uit 2013 stijgt het aantal werknemers met burn-outklachten, zo meldt TNO. Uit het rapport blijkt dat één op de zeven werknemers burn-outklachten heeft. Van de ondervraagde werknemers heeft 44% behoefte aan maatregelen, zodat uitval eerder voorkomen wordt.

Uit het onderzoekt blijkt wel dat werkgevers al stappen ondernemen – ondanks
de hoge kosten van in totaal twee miljard euro - om werkstress tegen te gaan.
Zo nam het aantal werkgevers met een anti-werkstressbeleid toe, van 69% in 2014 naar 77% in 2016.

Bron: Parool, ANPWat kun je als werkgever nog meer tegen de griep doen?

Elk jaar komt er een griepgolf welke leidt tot veel ziekteverzuimdagen.
Elk jaar is er ook dezelfde discussie over de griepprik. Is dit nu wel of niet zinvol? Deze vraag is lastig te beantwoorden, omdat veel partijen zich ermee bemoeien en elkaar ook tegenspreken. Het RIVM stelt dat: “Door de griepprik maakt het lichaam afweerstoffen aan, waardoor de kans op griep kleiner wordt.
Toch kan iemand, ondanks de griepprik, wel de griep krijgen.

Of de griepprik nu wel of niet effectief is, daar spreken verschillende onderzoeken elkaar dus in tegen. Feit is dat een deel van de medewerkers, de chronisch zieken, standaard een oproep via de huisarts krijgen. Blijven de andere medewerkers over.
Die kun je, op vrijwillige basis, een griepprik aanbieden.  Naast de griepprik kan er veel meer campagne worden gevoerd in een bedrijf of
organisatie om griep te voorkomen. Dit gaat dan vooral over hygiëne. Hierbij een aantal tips:

Zorg dat je in goede conditie bent, beweeg voldoende en zoek buitenlucht op
Dit kan de werkgever faciliteren door sport- en beweegprogramma’s aan te bieden. Ook kan het lunchwandelen worden gepromoot. 

Dit is een open deur, maar goed je handen wassen lukt niet in vijf seconden.
Minimaal twintig seconden je handen wassen met voldoende zeep en water
is een goede norm. Maak vervolgens je handen droog met een papieren wegwerphanddoek of een schone en droge gewone handdoek. Een papieren handdoek is het meest hygiënisch om te gebruiken. Gebruik je een gewone handdoek, vervang deze dan minimaal elke dag.

Tips voor niezen en hoesten
In het algemeen is het goed om je hand of (papieren) zakdoek voor
mond/neus te houden als je hoest of niest. Raak ook zo min mogelijk je mond,
neus en ogen aan. Hoest en nies zo veel mogelijk in de elleboog.
Gebruik consequent papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of
snuiten en gebruik ze éénmalig. Gooi ze daarna direct in de vuilnisbak.
Als werkgever kun je tissues beschikbaar te stellen op elke werkplek en vergaderruimtes.

Maak deurklinken, afstandsbedieningen van beamers, laptops, flatscreens,
muizen en toetsenborden regelmatig schoon

Goed schoonmaken is uiteraard altijd van toepassing.
Te overwegen is om de schoonmaak voorafgaand aan en tijdens de griepperiode te intensiveren. Dit geldt voor alle werkplekken maar in het bijzonder voor de flexwerkplekken en de andere ruimtes waar veel mensen komen, zoals kantine, vergaderruimtes, koffiezetapparaat/pantry’s en uiteraard ook liften, trapleuningen en toiletten.

Ventileer regelmatig alle werkruimten
De binnenlucht zit vol met stof, vocht en ook ziektekiemen.
Hoe meer mensen in een ruimte hoe viezer de lucht uiteindelijk wordt.
Door een goede ventilatie kan de binnenlucht zo ‘vers en fris’ mogelijk worden gemaakt.

Voer een frequent verzuimgesprek
Tot slot, hoewel het niet direct over de griep gaat, maar indien een medewerker vaker ziek is (met griep of iets dergelijks) kan er een frequent verzuimgesprek worden gevoerd. In dit gesprek kan gezamenlijk worden bekeken wat er gedaan kan worden om de frequentie terug te dringen.

Bron: Werk en Veiligheid

    

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

                                                                           


Arts Group Subsidiaries:

   

 

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2018 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.