De onderwerpen van deze nieuwsbrief:
 • Succesvolle bijeenkomst ''Op weg naar een toekomstbestendige machinerichtlijn''
 • Oogbescherming steeds belangrijker in de schoonmaak: hoe kies je de juiste veiligheidsbril?
 • Blijf veiligheid machines controleren om ongevallen te voorkomen
 • Veiligheidseisen verschillen per bedrijfspand
 • Beheersregime chroom-6
 • Zijn de veiligheidsregels voor evenementen te streng?
 • Mag ik mijn mobiel gebruiken als ik autorijd?
 • Appen achter het stuur

Hierbij kondigen wij onze bedrijfsanimatie aan!
De uiteindelijke, volledige animatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Succesvolle bijeenkomst ''Op weg naar een toekomstbestendige machinerichtlijn''

De bijeenkomst van het Platform Gezond en Veilig werken op 23 augustus jl. ging over de herziening van de Machinerichtlijn die de Europese Commissie aangekondigd heeft.
Het Platform wordt georganiseerd door NEN en ministerie SZW.

Met ongeveer 100 aanwezige ontwerpers, bouwers/installateurs en gebruikers van (industriële) machines, NEN-begeleiders, afgevaardigden van het ministerie van SZW en de Inspectie SZW is gediscussieerd over knelpunten in de huidige wetgeving en wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn.

Op aangeven van de interesses van de aanwezigen zijn tien onderwerpen geselecteerd.
Verdeeld in groepen heeft iedereen over alle onderwerpen kunnen meepraten.
Ook voor SZW kwamen herkenbare knelpunten aan de orde, zoals:
 • Definitie van een machine/reikwijdte van de richtlijn (bv. ingrijpende wijziging, voltooide/onvoltooide machine, samenbouw);
 • Uitzonderingen en afbakening van de Machinerichtlijn (bv. liften en voertuigen);
 • Machines die ook aan andere richtlijnen (zouden) moeten voldoen (bv. ROHS, LVD);
 • Robotica/zelflerende machines;
 • Passend beoordelingsregime voor gevaarlijke machines (risicoklassen bepalen of opsommen in de Richtlijn);
 • De gebruikershandleiding en het technisch dossier (bijv. taaleisen en wat er minimaal in een TD moet staan)
De levendige discussies hebben geresulteerd in vele nieuwe inzichten die gedeeld zijn met de aanwezigen, vergezeld van de link naar de openbare consultatie die de Europese Commissie doet naar de herziening van de Machinerichtlijn (die is gesloten op 30 augustus 2019)
Oogbescherming steeds belangrijker in de schoonmaak: hoe kies je de juiste veiligheidsbril?
De voorschriften rond persoonlijke beschermingsmiddelen in de schoonmaak zijn zo’n vier jaar geleden veranderd toen in Europa de zogeheten CLP-verordening in werking trad.
Het betekende onder meer dat schoonmakers vaker een veiligheidsbril moesten dragen.
Die behoren daardoor tegenwoordig in veel gevallen tot de standaarduitrusting.

Veiligheidseisen zijn niet vrijblijvend. Als een werknemer gewond raakt tijdens zijn werkzaamheden en niet de voorgeschreven veiligheidsmaterialen gebruikte, is de werkgever verantwoordelijk.

Je ogen zijn het meest kwetsbare orgaan. Je wilt niet dat daar iets mee gebeurt. De keuze voor de juiste veiligheidsbril lijkt zo op het oog wellicht een eenvoudige, maar schijn bedriegt.
Er zijn brillen die helpen om beter te zien in een donkere omgeving (door gele lenzen) of voor binnen gebruik (blanke lenzen). Steeds vaker worden veiligheidsbrillen op sterkte toegepast. Je kunt je voorstellen dat zo’n bril veel fijner werkt dan een bekraste overzetbril.

Schoonmaakbedrijven moeten zich nog meer dan voorheen bewust zijn van de risico’s die bij het schoonmaakvak horen. Het werken in de chemie, in een stofrijke omgeving, in de industrie of simpelweg buiten in de zon of juist binnen in een slecht verlichte ruimte is niet zonder gevaar.

Met oogbescherming is een werknemer beter beschermd, maar loopt ook de werkgever minder risico op arbeidsongeschiktheid van personeel. Ook de kans om aansprakelijk gesteld te worden als blijkt dat na een bedrijfsongeval niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt zijn, zorgt dat de aandacht voor de juiste veiligheidsbrillen fors is toegenomen.
Enkele aandachtspunten bij het uitzoeken van de juiste veiligheidsbril:
 • Oog- of gezichtsbeschermingsmiddelen moeten CE-gecertificeerd zijn.
 • Oog- of gezichtsbescherming mag het werk niet belemmeren of andere arbeidsrisico’s opleveren.
 • Oog- of gezichtsbeschermingsmiddelen mogen de gezondheid van de gebruiker niet nadelig beïnvloeden. Denk dan met name aan irritatie of een allergische reactie.
 • Oogbescherming werkt het beste met een goede individuele pasvorm en instelmogelijkheden. Iemand die meerdere uren per dag een veiligheidsbril moet dragen, heeft recht op aan hem of haar aangepaste oogbescherming om aan de comforteisen te voldoen.
 • Gekleurde glazen laten minder licht door en hebben een bijzonder effect. Rij een tunnel in met een zonnebril op.
 • Als de gebruiker brildragend is, moet zijn oogbescherming dezelfde oogcorrectie hebben als zijn eigen bril.
 • Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen moeten na gebruik op een droge, stofvrije plaats worden opgeborgen om krassen of andere beschadigingen te voorkomen.
Als in een werksituatie het risico bestaat om ongewild in aanraking te komen met chemicaliën of om te verbranden, moet er niet alleen een nooddouche zijn maar ook een oogdouche. Snel handelen kan ernstig (oog)letsel voorkomen.

Bron: Service Management
Blijf veiligheid machines controleren om ongevallen te voorkomen

Uit onderzoek van het RIVM bleek dat ieder jaar circa 280 mensen gewond raken, waarbij ze vaak vingers verliezen. Dit kwam voort uit het onderzoek naar ruim honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016.
Voorbeelden zijn cirkelzagen, vulmachines en transportbanden. Om verwondingen te voorkomen is het essentieel dat medewerkers niet in aanraking kunnen komen met bewegende delen van machines. In de praktijk zijn fysieke afschermingen daarvoor lang niet altijd effectief. Afschermingen zijn bijvoorbeeld verwijderd voor onderhoud of medewerkers zijn in de verleiding gekomen ze te omzeilen.

Ongeveer 22 procent van alle arbeidsongevallen is een ongeval met de bewegende delen van machines. Hoewel er al vrij veel bekend is over deze ongevallen, blijven ze elk jaar een belangrijk deel uitmaken van het totaal aantal ongevallen. De analyse maakt inzichtelijk welke situaties veel voorkomen en wat de directe en indirecte oorzaken van de ongevallen zijn. Zo blijkt dat onveilige situaties en werkwijzen vaak al lange tijd aanwezig waren voordat het ongeval gebeurde.

Op basis van de analyse heeft het RIVM praktische lessen voor de praktijk opgesteld. Eén van die lessen is het belang om regelmatig te checken of alles nog steeds veilig is. Bijvoorbeeld of alle machines nog in goede staat en compleet zijn, instructies voldoende helder zijn en mensen nog steeds op een veilige manier werken.

Bij de analyse is gekeken naar de omstandigheden waarin de ongevallen voorkomen. Ook is beschreven hoe mensen in contact kwamen met bewegende delen van machines. Hiervoor is informatie gebruikt uit de database (Storybuilder) waarin ernstige arbeidsongevallen in Nederland worden geregistreerd en informatie uit databronnen van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Op basis van de analyse heeft het RIVM aanbevelingen opgesteld. Eén van deze is het belang om regelmatig de veiligheid van machines te checken. Bijvoorbeeld of alle machines nog in goede staat en compleet zijn, instructies voldoende helder zijn en mensen nog steeds op een veilige manier werken.
Bron: RIVM
Veiligheidseisen verschillen per bedrijfspand

Veiligheidseisen verschillen per sector en per bedrijf. In de bouw gelden natuurlijk andere veiligheidsinstructies dan in de agrarische sector. Maar ook het type bedrijfspand heeft invloed op de veiligheid van werknemers. Want aan welke veiligheidseisen moet bijvoorbeeld een magazijn minimaal voldoen?

Bedrijven die over een magazijn beschikken weten dat hun magazijn aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen. Door het magazijn veilig in te richten, voorkom je ernstige ongelukken met bijvoorbeeld heftrucks en zijladers. Een veilige inrichting betekent dat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. De heftruck kan veilig over de paden of rijbanen rijden. Voetgangersoversteekplaatsen zijn aangegeven met borden en belijning.

Zorg voor een veilige, stevige en stabiele magazijnstelling, die regelmatig wordt gekeurd. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers ook weten hoe zij de magazijnstellingen zelf kunnen checken. Controleer regelmatig de magazijnstellingen als je zelf een magazijn hebt of laat dit door vaste werknemers doen. Uiteraard veranker je de stellingen en is duidelijk zichtbaar wat het maximale draagvermogen is. Niet alleen de stellingen, maar ook heftrucks en zijladers hebben een maximaal toegestaan gewicht. Zorg dat iedereen die met deze materialen in aanraking komen, weten wat de maximale ballast is.

In een magazijn wordt vaak met pallets gewerkt. De zwaarste pallets moeten altijd zo laag mogelijk geplaatst worden. De stellingen in een magazijn kunnen gevaar opleveren als er sprake is van een slechte constructie of als er sprake is van overbelasting. Ook slecht onderhoud kan een oorzaak zijn, net als het nemen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen.

In de meeste magazijnen worden de stellingen vaak niet goed genoeg beschermd en blijken de rijbanen niet breed genoeg of niet vlak genoeg. Het is dan lastig om met heftrucks de stellingen veilig te bereiken. Andere oorzaken kunnen gebrek aan verlichting zijn en personeel dat onvoldoende geïnstrueerd is over hoe je veilig kunt werken. Een goede ondernemer laat zijn magazijn periodiek keuren en laat onderhoud en reparatie altijd direct uitvoeren.
Bron: Archidat Bouwinformatie
Beheersregime chroom-6

ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben, met expertise uit de markt,
een beheersregime opgesteld voor het werken met chroom-6.
Chroom-6 houdende verven en coatings zijn gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen. Bij het bewerken of verwijderen daarvan bijvoorbeeld bij bruggen, stations of andere gebouwen, kunnen chroom-6 verbindingen vrijkomen.
Bij het werken aan chroom-6 houdende coatings/verven kan deze stof vrijkomen. De stof kan op drie manieren in het lichaam terecht komen: door inademen, inslikken en via de huid. Door de aard van de blootstelling bij onderhoudswerkzaamheden is inademen het meest relevant.
Chroom-6 wordt in het lichaam omgezet in het minder schadelijke chroom-3. Gebeurt deze omzetting in een cel, dan kan daardoor celbeschadiging optreden en daardoor gezondheidsschade.
In principe dienen emissiearme technieken te worden toegepast. Blootstelling kan direct plaatsvinden tijdens de werkzaamheden, omdat damp of stof vrijkomt. Indirecte blootstelling kan plaatsvinden, doordat iemand in de buurt staat van een medewerker die stof of damp produceert of door stof dat opdwarrelt, nadat het is neergedaald.
Brongerichte maatregelen zijn het meest effectief in het terugdringen van de blootstelling: het voorkomen van het vrijkomen van de stof bij de bron zorgt er voor dat andere maatregelen minder ingrijpend hoeven te zijn.
Algemene maatregelen betreffen persoonlijke hygiëne: niet eten, drinken of roken tijdens het werk, handen wassen vooraf en douchen als haren na afloop van de werkzaamheden merkbaar onder het stof zitten.
Maatregelen moeten geborgd worden o.a. door het geven van voorlichting en instructie, biologische monitoring en vrijgave van het werkgebied.
In het beheersregime is voor de gangbare werkzaamheden vastgelegd welke preventieve beheersmaatregelen moeten worden genomen. Het document zal binnen de sector Rijk worden toegepast, zowel vanuit de rol van werkgever als van opdrachtgever.
Op dit moment loopt nog onderzoek naar het effect van diverse beheersmaatregelen. Het beheersregime zal worden bijgewerkt als de uitkomsten daarvan bekend zijn. Het is dus raadzaam hier in de gaten te houden wanneer nieuwere versies beschikbaar zijn.
Bron: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en ProRail beheersregime chroom-6
(versie 1.0. 28.5.2019)
Zijn de veiligheidsregels voor evenementen te streng?

Evenementenorganisaties mopperen over de steeds strengere veiligheidsmaatregelen die ze moeten nemen. Toch staat het Bredase stadsbestuur erop dat alles tot in de puntjes is geregeld.
Dat is niet voor niets: als je kind tijdens een evenement wordt vertrapt vanwege gebrekkige crowd control, dan neem je toch niet voor lief dat de organisatie heeft bespaard op veiligheid?
Er hoeft maar dít te gebeuren tijdens een evenement of je hebt de poppen aan het dansen.
Daarom is het ook zo belangrijk dat er niet wordt getornd aan de veiligheidseisen waaraan evenementenorganisaties moeten voldoen, voordat ze een vergunning van de gemeente krijgen;
de vergunningverlener doet geen concessies aan veiligheid.
Wie een evenement organiseert is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden. Een van die voorwaarden is veiligheid. Dat is net zo belangrijk als de catering. Dat willen ze toch ook goed georganiseerd hebben?
Toch leeft bij veel mensen de indruk dat de veiligheidseisen alleen maar strenger worden.
Geen wonder dat organisaties klagen. Daar tegenover staat dat mensen van de overheid verwachten dat er toezicht is. Dat een evenement op een veilige manier plaatsvindt. Het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat ze naar een veilig evenement gaan, maar je kunt ook niet alles dicht regelen.
Bron: BN de Stem
Mag ik mijn mobiel gebruiken als ik autorijd?

Als u autorijdt, mag u geen mobiele telefoon vasthouden. Wanneer u met uw telefoon bezig bent, bent u met uw ogen en aandacht niet bij de weg. U brengt anderen en uzelf in gevaar. U kunt daarvoor een boete krijgen van 240 euro.
Vanaf 1 juli 2019 geldt dit verbod niet meer alleen voor het vasthouden van een telefoon, maar voor alle mobiele elektronische apparaten. Dus ook voor navigatiesystemen, tablets en muziekspelers.
U mag uw mobiele telefoon, muziekspeler, tablet of navigatiesysteem niet vasthouden als u uw auto bestuurt. U mag deze apparaten ook niet klemmen tussen uw oor en schouder. U mag uw telefoon wel bedienen als deze in een houder zit. Bijvoorbeeld als uw navigatiesysteem vraagt een alternatieve route te accepteren. Ook mag u spraakbediening gebruiken.
U mag wel elektronische apparatuur vasthouden als u met uw auto stilstaat. Bijvoorbeeld in de file, voor een verkeerslicht of op een parkeerplaats.
U kunt een boete krijgen als u mobiele elektronische apparatuur vasthoudt terwijl u rijdt. De boetes voor verkeersovertredingen vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM). Voor fietsers is deze boete 95 euro, voor brom- en snorfietsers 160 euro en voor gemotoriseerd verkeer 240 euro.
De regels voor het gebruik van een mobiele telefoon in de auto staan in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De regels gelden in of op auto’s, motoren, bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met een motor.
Bron: Arboportaal
Appen achter het stuur
Bij één op de acht bedrijven is appen achter het stuur, als iemand zakelijk onderweg is, heel gebruikelijk. Bijna net zo vaak sturen de rijdende werknemers vanuit hun (lease)auto een appje terug. Totaal onverantwoord, vindt verkeerminister Cora van Nieuwenhuizen, die een campagne gestart heeft gericht op werkgever.
Niet de automobilist, maar zijn of haar baas moet het gedrag veranderen, is de inzet van de campagne ‘Mono zakelijk’. Mono is de slogan voor rijden zonder afleiding. Het ministerie voert met die kreet al langer een campagne om fietsers en automobilisten te waarschuwen voor het gevaar van bellen of appen achter het stuur. De hoop is dat net als eerder bij alcohol de sociale norm verandert.
Veel bedrijven hebben weliswaar afspraken over telefoongebruik onderweg, maar nog steeds zegt 13 procent van de leaserijders dat het op hun werk normaal is om appjes te lezen tijdens het rijden. Totaal onverantwoord om dit van je mensen te verwachten, zegt de minister. Het is levensgevaarlijk. Ook als je zakelijk onderweg bent geldt: hou je aandacht bij de weg en rij Mono.
Bron: Trouw

Postbus 5690
4801 EB Breda
NL: +31 85 888 04 60
BE: +32 3 808 08 92

Dit is een hyperlink...