Aansprakelijkheid bij ontbreken van RI&E

De RI&E blijft voor veel bedrijven een lastige verplichting, waarbij helaas nog van alles misgaat. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werkgever wanneer een RI&E ontbreekt of onvolledig is?


Sponsoring


Inspectie SZW vernieuwt tools voor zelfinspectie

De zelfinspectietools van Inspectie SZW zijn vernieuwd. Ze staan online op zelfinspectie.nl, waar een ondernemer door de ogen van een inspecteur naar zijn eigen organisatie kan kijken. De vernieuwde tools behandelen 4 hoofdthema’s waarop de Inspectie SZW-toezicht houdt, namelijk: Gezond & Veilig werken, Eerlijk Werken, Werken met gevaarlijke stoffen en Werkdruk en ongewenst gedrag.


Vier tips om de risico-regelreflex te beteugelen


Risico-regelreflex: Dat is de reactie van organisaties en de overheid op incidenten: direct nieuwe veiligheidsmaatregelen treffen. Natuurlijk in de hoop om het risico snel te reduceren. Maar ... werkt dat ook? Onderzoeksgroep Crisislab onderzocht of en hoe de risico-regelreflex optreedt in het veiligheidsbeleid van aannemers en opdrachtgevers in de (petro)chemische industrie. Want juist in de procesindustrie is de risico-regelreflex een serieus probleem.

Dekking op de verzekeringspolis bij bedrijven onvolledig of niet actueel meer
Een brand in het magazijn of het bedrijfspand kan elk bedrijf overkomen. Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden plaats. Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland. Zoals het verkeerd gebruiken van een machine of het achteloos weggooien van een sigarettenpeuk. Andere oorzaken zijn kortsluiting, blikseminslag of brand bij een naburig pand.

Dood door schuld met een goederenlift


Geen fijn einde, bekneld raken met je hoofd in een goederenlift. Twee vragen zijn cruciaal in deze zaak. Is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht? En is die werkgever daarbij verwijtbaar onvoorzichtig geweest? De harde les: vertrouw nooit klakkeloos op veilige arbeidsomstandigheden.

Arts Safety groeit hard. Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.


Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ?

Bekijk onze vacatures:

Nieuwsbrief september 2020
Arts Safety - HSEQ Specialists
Project support: engineering, construction, commissioning, operational process

Bedrijven besteden meer aandacht aan werknemers

Het kwijtraken van talentvolle werknemers vormt na de uitbraak van Covid-19 de belangrijkste bedreiging voor groei van ondernemingen. Dat geeft ruim twintig procent van de ondervraagde CEO’s aan in het wereldwijde onderzoek van KPMG. Na het personele risico vormt het in standhouden van de toeleveringsketen een belangrijk risico. Bijna 20% van de bedrijven geeft aan te worstelen met mogelijke verstoringen in de keten, verstoringen die zowel het gevolg zijn van Covid-19 zelf als het groeiend nationalisme dat het gevolg is van de coronacrisis.

Beroepsziekten en psychische aandoeningen

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische aandoeningen. Onlangs erkende de WHO burn-out als officiële ziekte. Ruim 4 op de 10 mensen krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. De duur van verzuim door psychische klachten is gemiddeld 180 dagen. Het verzuim door psychische aandoeningen is de afgelopen jaren toegenomen.

Risico’s die niet in de RI&E staan: vrijwilligers

Iedere werkgever met personeel in dienst waarover hij gezag voert, is volgens de Arbowet verplicht een RI&E uit te voeren. Maar hoe zit dat met vrijwilligers? Diverse organisaties werken met vrijwilligers. Bijvoorbeeld vrijwilligers die bejaarden ophalen voor een uitje, een toernooi organiseren voor de sportvereniging of rondleidingen geven op een landgoed. Vrijwilligers hebben te maken met arborisico’s. Denk bijvoorbeeld aan de hoge geluidsniveaus tijdens het uitdelen van flyers op een festival of het valgevaar tijdens het klussen op de basisschool.


Sponsoring

Bedrijfsnoodorganisatieplan
NEN 8112 BNO vervangt NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112:2010 Leidraad voor ontruimingsplannen. Nieuw aan de norm is dat er wordt uitgegaan van een samenhangend pakket van drie categorieën beheersmaatregelen namelijk bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (afgekort: BIO).
Deze benadering maakt het mogelijk om een optimale balans te creëren tussen de verschillende categorieën maatregelen, zowel wat betreft doelmatigheid als wat betreft benodigde (management)aandacht en investeringen.
De integrale benadering houdt ook in dat de drie categorieën maatregelen gelijkwaardig zijn. Het ligt dan ook voor de hand om opzet en onderhoud door een multidisciplinair team te laten uitvoeren.

Lancering gezamenlijke flyer met stappenplan RI&E

Arboplatform SER, SZW en Verbond van Verzekeraars lanceerden een nieuw informatiemiddel over de RI&E: een flyer met overzichtelijke informatie en een duidelijk stappenplan. De flyer is een gezamenlijk initiatief om de informatievoorziening over de wettelijke verplichting te verbeteren. Uit een knelpuntenanalyse blijkt namelijk dat veel werkgevers de informatie over de RI&E-verplichting als versnipperd en niet eenduidig ervaren.


Waterscherm bij gaswolken

Incidenten waarbij grote hoeveelheden (toxische) gaswolken vrijkomen, doen zich regelmatig voor. Bij dit type incidenten wordt door de brandweer standaard een waterscherm ingezet. Met de inzet van een waterscherm probeert de brandweer de gaswolk te isoleren, te verdunnen of te verspreiden. Het doel is de gasconcentratie in de lucht te verlagen en daarmee de schadelijke effecten op de omgeving (milieu, hulpverleners, bevolking) te verminderen. Diverse universiteiten hebben het dempend effect van waterschermen op de verspreiding van (toxische) gaswolken internationaal onderzocht.


Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92