`

Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Even voorstellen...Sytze
  • HSEQ contractor support ExxonMobil Antwerp Refinery
  • TNO onderzoekt veiligheidsrisico’s van robots op werkplek
  • Verlaging grenswaarde asbest amfibolen
  • Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15
  • Nieuwe subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO
  • Nieuwe versie certificatieschema ISO 50001 gepubliceerd
  • Keramische vezels in de industrie
  • Smartphones zijn een gevaar in het verkeer
  • Gewijzigd Arbobesluit en Warenwetbesluiten gepubliceerd

 

 

Even voorstellen...Sytze
 

Naam:    Sytze
Functie:  Middelbaar Veiligheidskundige

 

Na diverse projecten gelopen te hebben als veiligheidswacht/brandwacht heb ik in 2011 de knoop doorgehakt en ben ik begonnen met de opleiding MVK. Als MVK’er heb ik de afgelopen periode meerdere projecten gelopen bij o.a. Maasvlakte 2 nieuwbouw container terminal voor APMT, Spoor Dura Vermeer, Nieuwbouw melkfabriek Friesland Campina voor Imtech in Borculo en tot slot diverse kleinere projecten.
 
Inmiddels ben ik in werkzaam bij Arts Safety Consultants B.V. in de functie als middelbaar veiligheidskundige voor Mammoet bij Gunvor te Antwerpen. Het is een uitdagend project waarbij ik het enorm naar mijn zin heb. Na dit project goed te hebben afgerond, hoop ik meerdere projecten namens Arts Safety Consultants te kunnen vervullen.
 
Sytze

 

 

HSEQ contractor support ExxonMobil Antwerp Refinery


De 'gouden ster award’ wordt door ExxonMobil maandelijks toegekend bij een perfecte HSEQ performance, behaalde resultaten en voorbeeldfunctie ten opzichte van andere contractors. We zijn trots op dit project en op de input van onze adviseurs.

Tijdens de construction werkzaamheden door Visser & Smit Hanab zijn er inmiddels 7 gouden sterren op rij behaald. Dit mede door de inzet en support van de HSEQ adviseurs van Arts Safety Consultants B.V.
Namens Arts Safety Consultants B.V. allen dank hiervoor.

 

 

TNO onderzoekt veiligheidsrisico’s van robots op werkplek


TNO heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots op de werkplek verkend.

Uit de verkenning blijkt dat de fabrikant van robots en robottoepassingen een belangrijke rol heeft op gebied van arbeidsveiligheid. De risico’s zijn voor een deel een gevolg van IT-koppelingen tussen arbeidsmiddelen, waar TNO al eerder een verkenning voor heeft uitgevoerd.

Bron: arboportaal.nl

 

 

Verlaging grenswaarde asbest amfibolen


Het artikel over asbestinventarisatie in het Arbobesluit (artikel 4.54a) is beter afgestemd op de Europese asbestrichtlijn. Anders dan voor werknemers die asbest saneren, bestond er voor werknemers die asbest inventariseren nog geen deskundigheidsverplichting. De deskundigheid van de inventariseerder kan worden aangetoond via een certificaat deskundig inventariseerder asbest (DIA) van stichting Certificatie Asbest (Ascert).

De grenswaarde voor asbest amfibolen wordt per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen.

Er zullen nu meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen bij werkzaamheden met een te verwachten hoge blootstelling aan asbest amfibolen. Werkwijzen zullen soms ingrijpend moeten worden aangepast.

Met het besluit treden ook wijzigingen op het gebied van de risicoklasseindeling en de eindmeting in werking. Er zal feitelijk nog sprake zijn van 2 risicoklassen. Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden wordt verwacht. Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden wordt verwacht. In situaties van gecombineerde blootstelling (asbest amfibolen en chrysotiel asbest) geldt dat de effecten van beide typen vezels opgeteld worden: als de som van de concentraties hoger is dan 2000 mg/m3, geldt risicoklasse 2. Er is geen risicoklasse 3 meer.

Bron: arboportaal.nl

 

 

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15


Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (CMR)-stoffen is een nieuwe versie PGS-richtlijn beschikbaar, PGS15:2016. Deze is vrijdag op de website Publicatiereeks gevaarlijke stoffen gepubliceerd.

De regelgeving heeft betrekking op de transportwetgeving, omgevingswetgeving en de arbeidsomstandighedenwetgeving. De nieuwe versie is aangepast aan de nieuwste stand der techniek.

Bron: arbozone.nl

 

 

Nieuwe subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO
 

Het ministerie van I&M heeft op 21 september jl. de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector vastgesteld. Het doel is het verbeteren van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (= BRZO sector).

De subsidie wordt verleend voor uitvoering van projecten die te maken hebben met het verbeteren van de veiligheidscultuur, ketenverantwoordelijkheid en het stimuleren van veilige bedrijventerreinen en veilige clusters. Met deze regeling worden collectieve initiatieven ondersteund die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Hiermee wordt gestreefd naar brede toepasbaarheid en maximale impact van de subsidie.

In aanmerking komen bijvoorbeeld projecten voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding maar ook milieustudies. De maximaal toe te kennen subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. Het subsidieplafond voor 2016 en 2017 is vastgesteld op in totaal € 4.000.000 en wordt op volgorde van binnenkomst beoordeeld. De aanvragen worden beoordeeld om te bepalen of het project voldoende bijdraagt aan het verbeteren van de omgevingsveiligheid en het blijvend effect daarvan.

De regeling is niet bedoeld voor projecten die te maken hebben met het voldoen aan wet- en regelgeving. Voor toegekende projecten zullen de resultaten steeds ter beschikking moeten komen aan de cluster, branche of keten waarvoor het project bedoeld is.

Deze regeling wordt in 2016 uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en vanaf 1 januari 2017 door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.

Bron: veiligheidvoorop.nu

 

 

Nieuwe versie certificatieschema ISO 50001 gepubliceerd
 

Een nieuwe versie van het ISO 50001-certificatieschema is gepubliceerd. De wijzigingen in het schema houden verband met de implementatie van de ISO 50003-norm.

In deze norm liggen onder meer eisen vast voor de competenties van personeel van certificatie-instellingen en is daarnaast een richtlijn voor de bepaling van de tijdsbesteding opgenomen. Verder is gezorgd voor een aansluiting met de eisen ten aanzien van de uitvoering van een energieaudit uit de Energy Efficiency Directive (EED).

De overgangstermijn voor de implementatie door certificerende instellingen loopt af op 1 januari 2017.

Bron: sccm.nl

 

 

Keramische vezels in de industrie
 

Keramische vezels zijn zogenaamde Man Made Mineral Fibers (MMMF). Ze komen vooral voor in toepassingen zoals hittebestendig isolatiemateriaal en versterkingsmaterialen. Bij vervanging en onderhoudswerkzaamheden kunnen deze vezels vrijkomen. Tot nu toe zijn hiervoor nog geen hele duidelijke Arbo richtlijnen vastgesteld, zoals bij asbest het geval is. Wel heeft de Gezondheidsraad grenswaarden voor maximale blootstelling bepaald. Ook internationaal gelden strenge regels voor het werken met en aan het keramische materiaal.
 
Gezondheidsrisico’s.
In het algemeen wordt aangenomen dat vezelachtige materialen in de longen kunnen doordringen als deze een lengte: breedte-verhouding hebben van minimaal 3:1, waarbij de diameter maximaal 3 µm bedraagt en de lengte minimaal 5 µm (tot een maximale lengte van 100 µm) bedraagt. Hoe schadelijk deze vezelachtige materialen uiteindelijk zijn is afhankelijk van de oplosbaarheid in het longvocht en daarbij tot hoever ze in de pleura (longvliezen) kunnen doordringen. In tegenstelling tot asbest kunnen keramische vezels niet in de lengte splijten tot nog dunnere vezels die verder in de longen kunnen doordringen. Bovendien lossen keramische vezels eenvoudiger op in longvocht dan asbestvezels, 5 tot 10 maal sneller dan chrysotiel (wit asbest).

Classificering
De gezondheidsrisico’s van blootstelling aan keramische vezels worden als gevolg van uiterlijk en samenstelling dan ook lager geschat dan bij blootstelling aan asbestvezels. Desondanks is de verblijftijd in de longen zo lang dat keramische vezels door de Europese unie zijn ingedeeld in categorie 2. Het IARC (International Agency on Cancer Research) onderdeel van de WHO dat zich bezig houdt met onderzoek naar kanker, houdt een eigen classificatie aan voor carcinogene stoffen en plaatst keramische vezels in groep 2 (vermoedelijk kankerverwekkend). De Gezondheidsraad, het adviesorgaan van de Nederlandse overheid, op zijn beurt adviseerde in 2011 op basis van de GHS-classificatie keramische vezels in te delen in categorie 1b, kankerverwekkend bij dierproeven.

Cristoballiet
Bij blootstelling van keramische vezels aan temperaturen boven 900°C is het mogelijk dat de vezels van een amorfe verschijningsvorm veranderen in het kristallijne cristoballiet. Cristoballiet is poederachtig en verspreidt zich voornamelijk naar de omgevingslucht bij verwijdering van oude isolatie. Cristoballiet is door het IARC ingedeeld in groep 1 (bewezen carcinogeen). Vooral het optreden van veel grote temperatuurswisselingen kan de vorming van cristoballiet bevorderen. Voor cristoballiet geldt in Nederland een wettelijke grenswaarde van 0,075 mg/m3.

 

 

Smartphones zijn een gevaar in het verkeer


Op 31 oktober oordeelt de Britse rechter over een trucker die inreed op een file, waardoor een moeder en haar drie kinderen omkwamen. De trucker heeft schuld bekend. Technische analyses hebben uitgewezen dat hij direct voorafgaand aan het ongeluk minimaal zeven seconden met zijn telefoon bezig was. Hij wilde andere muziek opzetten.

Berichten als deze staan niet op zichzelf en voeden de gedachte dat de opkomst van de smartphone tot meer verkeersonveiligheid leidt. Een ander recent voorbeeld heeft te maken met de Pokémon Go-rage. In Tokyo reed een vrachtautochauffeur die onder het rijden met dit spelletje bezig was een voetgangster dood. Een andere raakte gewond.

Opvallend meer doden
Toch is er in brede kring al veel te doen over het gevaar van telefoongebruik door automobilisten in het algemeen. En ook door fietsers en voetgangers. Na een lange periode van gestage daling lag het aantal verkeersdoden in 2015 ineens tien procent hoger dan in 2014. Daarvoor kunnen meerdere oorzaken zijn, maar de smartphone is nadrukkelijk in beeld. Verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer is waarschijnlijk niet de enige factor. Ook in een land als de VS zijn er zorgen over een plotselinge stijging in het aantal verkeersdoden.

Afleiding
Uit een factsheet van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat bellen achter het stuur al problemen veroorzaakte voor de smartphone zijn intrede deed. Bestuurders reageren 20 tot 40 procent trager. Als ze remmen, doen ze dat bruusker en zitten ze dichter op hun voorganger. Ook hebben ze moeite met koers houden. Handsfree bellen maakt niet veel uit. Het grootste gevaar zit in cognitieve afleiding: de gedachten zijn ergens anders. Dat speelt een rol bij te laat remmen, maar ook bij taken als invoegen en het raadplegen van spiegels en instrumenten. Praten met een passagier naast je leidt minder af dan een telefoongesprek, omdat zo'n passagier zich beter in de situatie van de bestuurder kan verplaatsen dan iemand aan de andere kant van een telefoonlijn.

 

 

Gewijzigd Arbobesluit en Warenwetbesluiten gepubliceerd


Het Arbobesluit en de Warenwetbesluiten drukapparatuur 2016 en machines worden op een aantal punten aangepast. De wijzigingen gaan per 1 januari 2017 in, o.a. de eis dat een deskundige een arbeidsovereenkomst moet hebben bij een arbodienst, is geschrapt (artikel 2.10, tweede lid Arbobesluit).

Mensen die duikarbeid verrichten, hoeven geen duikcertificaat meer te hebben en een arbeidsgezondheidskundig onderzoek hebben ondergaan (afdeling 5, hoofdstuk 6). Door middel van een longfunctieonderzoek kan worden bekeken of er geen verhoogd gezondheidsrisico is bij het volgen van de duiktraining.

Ook zelfstandigen en meewerkende werkgevers moeten zich aan de regels houden om gezond en veilig werken te garanderen. Het aantal nalevingsverplichtingen is verder uitgebreid. De bepalingen die met dit besluit ook op hen van toepassing zijn, gaan over het opstellen van een werkplan, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het verwijderen van asbest en de keuze van arbeidsmiddelen. 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31858880460
 BE: +3238080892

info@arts-safety.com

Copyright © 2016 Arts Safety Consultancy B.V. Alle rechten voorbehouden.