Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Ontdekking van asbest in grit zet veel in beweging
 • Samenwerking HearingCoach International B.V.
 • Kamer eist actie voor werkbakken asbestsanering
 • Binnensanering
 • Nieuwe boetes bij nieuwe Arbeidsomstandighedenwet
 • De Arbocatalogus
 • Beeldschermwerk
 • Overeenstemming over Openbare Verlichting (OVL)
 • Gezondheidsrisico's door nachtwerk:
  meer kans op diabetes en hart- en vaatziekten.
 • Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen

 

 

Ontdekking van asbest in grit zet veel in beweging

 

Sinds het bedrijf Eurogrit meldde dat het asbesthoudend grit in omloop heeft gebracht, zijn er 140 bedrijven geïdentificeerd die met het product hebben gewerkt. Verschillende overheidsdiensten werken samen om het probleem in kaart te brengen en aan te pakken.

Grit wordt gebruikt bij activiteiten als gevelreiniging, roestbestrijding of het verwijderen van oude verflagen. Het besmette straalmiddel is één van de varianten die Eurogrit verkoopt, en wel smeltslak ofwel aluminiumsilicaat.

Nadat een onderzoeksbureau sporen van witte asbest ofwel chrysotiel aantrof, heeft Eurogrit de NVWA ingelicht en het product teruggeroepen. Op de eigen site benadrukt het dat er alleen gevaar uitgaat van langdurige blootstelling. Daar staat ook te lezen dat het niet alleen geleverd is aan professionele straalbedrijven, maar in beperkte mate ook aan bouwcenters, verhuurbedrijven en aan individuele consumenten.

Hoe lang de verontreiniging al bestond voor ze ontdekt en gemeld werd, en hoe groot de omvang van de besmetting is, vermeldt het bedrijf niet.


Bron: De veiligheidskundige

 

 

Samenwerking HearingCoach International B.V.
 

10 % Van de bevolking heeft moeite om een gesprek te verstaan. Op steeds jongere leeftijd hebben we last van gehoorschade, waarvoor geen behandeling mogelijk is. Herstellen van schade is medisch niet mogelijk, daarom zijn wij gestart met de campagne om preventief schade te voorkomen. We zijn daarbij een samenwerking aangegaan met HearingCoach.

HearingCoach is een organisatie van audiologen gericht op preventie van gehoorschade door luide muziek of machinelawaai. Door audiologen in te schakelen verlaagt de drempel naar (vroeg)opsporing, is men zich beter bewust van de risico’s en meer gemotiveerd om zijn gehoor te beschermen. Anderzijds zorgen we voor een perfecte match tussen preventieve en curatieve zorg.

Onze aanpak en gehanteerde technieken zijn wetenschappelijk onderbouwd en vastgelegd in een gehoorzorgprogramma, genoemd Healthy Hearing Program. Dit is door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) uitgeroepen tot Best Practice (EU-OSHA juryrapport).

Zowel bedrijven als particulieren kunnen beroep doen op onze audiologen, ook wel HearingCoaches genoemd.


 

 

Kamer eist actie voor werkbakken asbestsanering


De regering moet ervoor gaan zorgen dat bij sanering van asbestdaken weer hijskranen met een werkbak ingezet kunnen worden. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die daarom vraagt.
De motie was afgelopen week ingediend door SGP, CDA, VVD, PVV en 50Plus. Aanleiding is het stilvallen van saneringsprojecten door het strikte handhavingsbeleid van de Inspectie SZW.

De Kamer noemt dat 'onwenselijk' omdat voor 1 januari 2024 nog zo'n 100 miljoen vierkante meter asbest dak gesaneerd moeten worden. Er zijn mogelijkheden voor een soepeler beleid omdat de Nederlandse regels nu strenger zijn dan de EU voorschrijft.

Overleg met sector
Daarom moet de minister van SZW er, in overleg met de sector, voor zorgen dat veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen bij sanering van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten weer mogelijk wordt. Zo nodig moeten vrijstellingen worden verleend of de regelgeving aangepast.
Bij de stemming gaven behalve de indieners ook de fracties van PvdA, ChristenUnie en Forum voor Democratie hun steun. LTO is blij met de opstelling van de Kamer.

'Dat geeft een helder signaal aan het nieuwe kabinet', aldus een woordvoerder.


Bron: nieuweoogst.nu

 

 

Binnensanering


Dinsdag is ook een motie aangenomen van Maurits von Martels (CDA) en Remco Dijkstra (VVD) die het kabinet vraagt er voor te zorgen dat binnen sanering van asbest eenvoudiger meegenomen kan gecombineerd een buitensanering. Daarover moet ook overleg gestart worden met de asbestsaneringssector.

Asbest
Als reactie op de publicatie op de site van Eurogrit: Werken met asbest kan levensgevaarlijk zijn. Technisch gezien is asbest een ideaal materiaal: onverwoestbaar, brandwerend en vooral bijzonder goedkoop. Het inademen van asbestvezels kan gevaarlijke ziektes veroorzaken, zoals stoflongen, longkanker en buikvlieskanker. Vanwege de duurzaamheid van ingeademde asbestvezels in de longen kunnen zich 10 tot 60 jaar na inademing van asbestvezels zeer ernstige ziekten openbaren
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, China en Rusland. Er is een aantal verschillende asbestmineralen.

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest);
 • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest is te zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Dan kan alleen laboratoriumanalyse nog uitsluitsel geven.
Langdurige blootstelling aan asbest kan leiden tot asbestose, een vorm van ‘stoflongen’. Afhankelijk van de mate en duur van blootstelling aan asbest kan deze ziekte consequenties hebben voor de levensverwachting. Dat is doorgaans niet het geval bij verdikkingen van het borstvlies (pleurale plaques), een andere, minder ernstige aandoening.

Sinds 1 juli 1993 is op grond van het toenmalige Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (sinds 1 juli 1997 opgegaan in het Arbeidsomstandighedenbesluit) het beroepsmatig bewerken en verwerken van asbest verboden. Vanaf 1993 geldt het Asbestverwijderingsbesluit voor het verplicht verwijderen van asbest door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven. Dit houdt onder meer in: een verplichte melding aan de Inspectie SZW, deskundig toezicht, het opstellen van een werkplan, ‘containment’ van ruimten waar sloopwerkzaamheden plaatsvinden en voorschriften voor de hygiëne.

Per 1 juli 2014 is de grenswaarde voor chrysotiel asbest gewijzigd. Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 24 juni 2014. Ook is de verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen en een aantal andere wijzigingen die in de toekomst van kracht zullen worden gepubliceerd in het Staatsblad.

Nederland heeft normen vastgesteld voor “asbestvrij”. Andere landen in de wereld hebben normen die dar van afwijken. Daarom geldt er op dit moment in 55 landen in de wereld een algeheel asbest verbod.
Eigenlijk is het verbazingwekkend dat er nog steeds door zo veel landen (Rusland, China) op grote schaal asbest wordt gewonnen en verwerkt.

Het is te begrijpen dat asbest nog veel gebruikt wordt in ontwikkelingslanden, omdat de stof zo makkelijk gewonnen kan worden. Er zijn ook nog vele Europese landen die asbest verwerken en winnen. Deze landen zijn alleen geen lid van de Europese Unie, omdat er in de EU vanaf 2005 ook een asbestverbod geldt.


Bron: Arboportaal en Asbestsubsidies.nl

 

 

Nieuwe boetes bij nieuwe Arbeidsomstandighedenwet


Sinds 1 september is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (die op 1 juli van kracht werd) voorzien van een nieuwe boeteregeling. Een belangrijke wijziging betreft de verplichting om als werkgever een basiscontract te hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. Een andere is dat ook bedrijfsartsen en gecertificeerde Arbo deskundigen tegen een boete kunnen aanlopen. Tegelijk zijn boetes verhoogd.

Werkgevers moeten onder de nieuwe wet een basiscontract hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. De nieuwe wet stelt daaraan voorwaarden. Doel daarvan is om te verzekeren dat het bij de arbodienstverlening draait om preventie, want dat is de kern van de nieuwe Arbowet. Voor bestaande contracten geldt dat er nog een jaar de tijd is om eventueel benodigde aanpassingen door te voeren. Nieuwe contracten moeten per direct aan de nieuwe eisen voldoen. Anders volgt er direct een boete uit categorie 3.

Bedrijfsartsen zijn onder de nieuwe wet verplicht een klachtenprocedure te hebben, of mee te werken als een werknemer een second opinion wil. Op niet-naleving hiervan staat nu ook een boete, al zal die in de regel pas worden opgelegd na een waarschuwing of een eis tot naleving. Onder de nieuwe wet zijn bedrijfsartsen ook verplicht om vermoedens van beroepsziekten te melden, zijn nog niet meteen beboetbaar. 

De toelichting bij de nieuwe boeteregeling vermeldt expliciet dat handhaving door de Inspectie SZW niet op zichzelf staat. Verbetering wordt ook verwacht van "informatie-uitwisseling en samenwerking met bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen om de kwaliteit dan wel de professionaliteit van het handelen van de bedrijfsarts en de Arbo deskundige te bevorderen."

In de nieuwe 'Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet' is de hoogte van boetes veranderd. Er wordt gewerkt met 'normbedragen' voor zeven verschillende categorieën. De laagste boete is van 90 naar 340 euro gegaan, de hoogste bedraagt 13.500 euro. Maar een echt maximum is dat niet, want de genoemde 'normbedragen' kunnen worden verhoogd als er sprake is van verzwarende omstandigheden. Zo wordt bij een 'Zware overtreding' (ZO) het normbedrag verdubbeld. Dodelijke arbeidsongevallen die het gevolg zijn van regelovertredingen kunnen worden beboet met een veelvoud van het hoogste normbedrag. De tekst bevat regels voor het onderscheiden van verschillende categorieën overtredingen en sanctieverhogingen.


Bron: De veiligheidskundige

 

 

De Arbocatalogus


De Arbowet zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden op het werk goed zijn geregeld. In de herziene Arbowet beperkt de overheid zich tot het stellen van doelvoorschriften. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij samen afspraken maken hoe deze doelen te bereiken, bijvoorbeeld “hoe voorkomen we dat een werknemer wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van boven de 85 dB(A)?” Deze afspraken worden vastgelegd in een Arbocatalogus.

Een Arbocatalogus is daarmee een oplossingenboek voor gezondheids- en veiligheidsrisico's die werknemers lopen tijdens het werk. Een Arbocatalogus is maatwerk, beschrijft risico's en oplossingen en is begrijpelijk en dus toegankelijk. Technieken en manieren, goede praktijkvoorbeelden, normen en praktische handleidingen kunnen deel uit maken van een Arbocatalogus.

De overheid wil dat werkgevers en werknemers op bijvoorbeeld sector- of brancheniveau zelf méér invulling geven aan arbeidsomstandigheden. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk en neemt het draagvlak bij werkgevers en werknemers toe.

Strikt genomen komt de term arbocatalogus niet voor in de Arbowet. In de zogeheten Memorie van Toelichting van de Arbowet staat wel dat de Arbocatalogus een hulpmiddel kan zijn voor het voldoen aan de doelvoorschriften. De Arbocatalogus wordt gezien als een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wie met een door de Inspectie SZW goedgekeurde arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke normen en doelvoorschriften voor die onderdelen die in de arbocatalogus staan.

Vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers in de verschillende sectoren en branches maken en ondertekenen de Arbocatalogus. Zij dienen de Arbocatalogus voor te leggen ter toetsing aan de Inspectie SZW en bekend te maken. Door alle relevante partijen bij de totstandkoming te betrekken, wordt een groot draagvlak gecreëerd.

Afwijken van de Arbocatalogus mag. Maar op de werkgever die afwijkende maatregelen toepast, rust de bewijslast dat in ieder geval het vereiste beschermingsniveau wordt gerealiseerd.


Bron: Arbouw en Arboportaal

 

 

Beeldschermwerk


In de risico-inventarisatie en -evaluatie moet expliciet aandacht worden besteed aan beeldschermwerk. Hierin wordt met name gelet op de gevaren voor de fysieke en psychische belasting en het gezichtsvermogen.
De belangrijkste (verplichte) maatregelen zijn:

 • Beeldschermwerk dient na 2 uur afgewisseld te worden met ander werk of door een pauze.
 • Maak eventueel gebruik van pauzesoftware, zodat er niet onbeperkt doorgewerkt kan worden.
 • Werk niet langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm.
 • Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om een oogonderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen.
 • Beeldscherm en toetsenbord mogen niet aan elkaar vastzitten (een laptop moet dus voorzien zijn van of een los beeldscherm of een los toetsenbord).
 • De werkplek (stoel én tafel) moet in hoogte verstelbaar zijn (de meeste mensen zitten veel te hoog omdat hun tafel te hoog is en hun beeldscherm ook te hoog staat).
 • Het beeldscherm is in hoogte verstelbaar en mag niet spiegelen.
 • De verlichting op de werkplek zorgt voor voldoende licht en een beheerst contrast tussen het beeldscherm en de omgeving.
 • Werknemers moeten gebruik kunnen maken van hulpmiddelen, zoals een documenthouder en gebruikersvriendelijke software.
 • Maak meer gebruik van sneltoetsen in plaats van de muis.
 • Indien werknemers een beeldschermleesbril nodig hebben zijn de kosten daarvan voor de werkgever.
 • Werknemers met klachten doen er verstandig aan om contact op te nemen met hun bedrijfsarts en eventueel een werkplekonderzoek aan te vragen.
 • Hulpmiddelen
 • Voor mensen die problemen ondervinden bij beeldschermwerk vanwege een ziekte of gebrek, zijn diverse aanpassingen en hulpmiddelen beschikbaar. Dit maakt in heel veel gevallen re-integratie naar (beeldscherm)werk mogelijk. Door het toepassen van visuele hulpmiddelen of bijzondere invoermiddelen wordt veel werk toegankelijk. De aanpassingen en de hulpmiddelen komen primair voor rekening van de werkgever, maar in een aantal gevallen bestaan er vergoedingen voor dit soort zaken. Informeer bij UWV voor de mogelijkheden.


Bron: Arbocatalogus WENb

 

 

Overeenstemming over Openbare Verlichting (OVL)


Begin dit jaar kwam de nieuwe NPR 13201 over openbare verlichting uit. Deze Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) is gebaseerd op de Europese norm EN 13201-1. Dit betekende een aanscherping van de technische eisen die aan de openbare verlichting worden gesteld.

Vervolgens bleken enkele hiervan niet goed aan te sluiten bij de Nederlandse situatie. Dat werd geconstateerd door de Nederlandse stichtingen OVLNL en NSVV. Zij plaatsten kanttekeningen bij de praktische uitvoering van deze eisen en richtten een gezamenlijke werkgroep op. Zij zijn nu tot overeenstemming gekomen over verschillende aanpassingen.

In NPR 13201 worden onder meer de verschillende klassen voor wegverlichting gedefinieerd. De minimaal te realiseren absolute gelijkmatigheid Uh is opgenomen in de P-klasse tabel (voetgangers en langzaam verkeer). Ook wordt er differentiatie toegestaan in de minimaal vereiste verlichtingssterkte.


Bron: NEN Elektromail

 

 

Gezondheidsrisico's door nachtwerk:
meer kans op diabetes en hart- en vaatziekten.


In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig ’s nachts. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van nachtwerk. De Gezondheidsraad adviseert nachtwerk waar mogelijk te beperken.

Werk in de nachtelijke uren verstoort het dag-nachtritme van het lichaam wat kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Nachtwerk veroorzaakt gezondheidsproblemen op korte termijn. Slaapproblemen komen anderhalf tot tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij dag werkers. Er is ook sterk bewijs voor het bestaan van gezondheidsrisico’s op lange termijn. Het onderzoek is niet eenduidig als het gaat om het risico op borstkanker. Over de relatie tussen nachtwerk en andere ziekten kan wegens een gebrek aan onderzoek geen uitspraak worden gedaan. Ook kan de raad wegens een gebrek aan onderzoek geen groepen nachtwerkers aanwijzen die extra risico lopen.

Wel is aangetoond dat het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten toeneemt naarmate iemand langer nachtwerk verricht. Naar schatting leidt veertig jaar nachtwerk tot een verhoging van het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten van 7 tot 8%. Op basis van de bewezen nadelige gezondheidseffecten adviseert de raad om nachtwerk waar mogelijk te beperken.

De publicatie Gezondheidsrisico’s door nachtwerk (nr. 2017/17) is te downloaden op www.gezondheidsraad.nl.


Bron: Arboportaal

 

 

Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen


Vrouwen verzuimen vaker wegens ziekte dan mannen. Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen zelfs twee keer zo hoog als dat van mannen. Dit meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Ziekteverzuim onder werknemers van 15 tot 65 jaar neemt toe met het oplopen van de leeftijd. Onder 15- tot 25-jarigen was in 2016 het verzuim het laagst. In deze groep is er weinig verschil te zien tussen mannen en vrouwen, net als bij 55- tot 65-jarigen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar was het ziekteverzuimpercentage van vrouwen echter tweemaal zo hoog als in de jongere groep en ook het dubbele van het verzuimpercentage onder mannen.

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met verschillen in de werksituatie van mannen en vrouwen, zoals de bedrijfstak waarin zij werken en de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting. Uit eerder CBS-onderzoek blijkt dat ook als hier wel rekening mee wordt gehouden, het ziekteverzuim van vrouwen significant is hoger dan dat van mannen. Dit verschil is deels terug te voeren op ziekte tijdens zwangerschap en na de bevalling.


Bron: CBS, TNO

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 | Arts Safety Consultants B.V. |  Alle rechten voorbehouden.