Van:††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arts Safety B.V. <info@arts-safety.com>

Verzonden:†††††††††††††††††††††††††††† zaterdag 27 oktober 2018 02:03

Aan:††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sander Aerts | Aerts IT Group B.V.

Onderwerp:††††††††††††††††††††††††††† NIEUWSBRIEF Arts Safety B.V. Oktober 2018

 


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Even voorstellen.........Rafaela De Kat Angelino                              
 • Bruggen bouwen tussen opleiding en transport
 • Gevaarlijke stoffen
 • Vaker beroepsziekten bij lagere sociaal economische positie
 • Gasmaskerfilters met chroom-6 eruit bij Defensie
 • Een feit van algemene bekendheid
 • Methoden voor het bepalen van ATEX-zonering
 • Informeel leiderschap, dit doet het voor veilig gedrag
 • Buschauffeur botst door gebruik mobiele telefoon
 • Asbestdaken verbod
 • Cybersecurity


cid:5407479238-2

Even voorstellen........Rafaela De Kat Angelino

Sinds kort ben ik als Senior Executive Secretary (directiesecretaresse, uitstervend vak) werkzaam bij Arts Safety B.V. De 40+ jaar ervaring heb ik opgedaan in de Petrochemie, construction, spoor, financiőle consultancy en infra.

Naast mijn werk houd ik mij op vrijwillige basis bezig met de vakvereniging van Nederlandse directie- en managementondersteuners voorheen de Nederlandse vereninging van directiesectaressen. Deze vereniging bestaat 48 jaar en zet zich in voor het professionaliseren van de bij haar aangesloten leden en het vragen van publieke aandacht voor de taken, werkzaamheden en positie van de directie- en managementondersteuners. Vanuit de vereniging  werken wij ook samen met onder andere De Hogeschool Rotterdam om het curriculum van de AD Officemanagement (Associate degree) vorm te geven.

 

Bruggen bouwen tussen opleiding en transport

Goederen die op een vrachtwagen of in een container worden geladen moeten in goede staat bij de bestemming aankomen. Voor, tijdens en na het transport moet de veiligheid van de belader, de vervoerder, losser en andere weggebruikers gewaarborgd zijn. 

Het laden van goederen dient te gebeuren volgens wettelijke bepalingen, het is van belang dat deze bepalingen nauwgezet worden nageleefd. Vaak is het echter niet duidelijk hoe er technisch een lading moet worden vastgemaakt. 

Om een goede ladingzekering mogelijk te maken is een veilige en vormvaste transportverpakking noodzakelijk.

In de voorbije periode zijn heel wat wetgevingen gewijzigd, zowel Europees, nationaal als internationaal, waardoor de verantwoordeljkheid nu bij de verlader-afzender ligt.

Er zijn veel verplichtingen te vervullen door bedrijven die goederen voor vervoer aanbieden: de nodige documenten, wat met de gewichtsverdeling, de ladingzekering etc.?

Deze ruime verantwoordelijkheid moet geen zware last worden maar het is wel noodzakelijk om over de juiste knowhow te beschikken. Om op de hoogte te zijn van de wetgeving, de verplichtingen en om een pakket veilig op locatie te krijgen, denk hierbij aan het laden van een container, kantelgevaar, voorschriften aan voertuigen, worden cursussen gegeven om ladingszekeringsspecialist te worden.

Bron: GC-Advice                  

Gevaarlijke stoffen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de komende jaren speciale aandacht geven aan beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Experts uit verschillende disciplines delen hun visie over dit onderwerp in de essay bundel 'Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen'. Zo wordt in gegaan op de rol van gedrag bij het werken met gevaarlijke stoffen.

De bundel is gemaakt door TNO, in opdracht van het Ministerie van SZW. De
essaybundel is te downloaden.

Hoe komt het dat werknemers en leidinggevenden nog lang niet altijd veilige werkroutines hanteren? En wat is er nodig om binnen uw bedrijf veiliger gedrag te bewerkstelligen? In lijn met de landelijke aandacht van het Ministerie van SZW voor beroepsziekten door (chemische) stoffen,  organiseert Veiligheid.NL de themabijeenkomst "Veilig werken met gevaarlijke stoffen". Speciaal voor industriőle bedrijven en brancheorganisaties waar gevaarlijke stoffen een belangrijk thema is.

Bron: Veiligheid.NL

Vaker beroepsziekten bij lagere sociaal economische positie

Het aantal werknemers dat een beroepsziekte heeft, is in lage sociaal economische beroepen drie keer groter dan bij andere beroepssectoren. Dat blijkt uit het rapport 'Beroepsziekten in cijfers 2018' van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Uit de gegevens blijkt dat er over 2017 in totaal 4.619 meldingen zijn van geregistreerde beroepsziekten. De sectoren die het hoogst aantal werknemers hebben met een beroepsziekte zijn: de industrie, bouw, overheid, onderwijs en vervoer en opslag. In twee derde van deze gevallen gaat het om werknemers boven de veertig jaar.

Bij de meeste werknemers hiervan, namelijk 57%, is er sprake van een psychische aandoening. In 28% van de gevallen is er een aandoening van het bewegingsapparaat. Bij 83% leidt zo'n beroepsziekte zelfs tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 6% tot blijvende. Ook blijkt dat werknemers met een lager sociaal economisch beroep eerder het risico lopen dat een beroepsziekte een tijd duurt of zelfs blijvend is. 60% van de werknemers met een hoger sociaal economisch beroep wordt overspannen of krijgt een burn-out. Dat aandeel toont een stijgende lijn.

Bron: Arboportaal en Beroepsziekten.nl


Gasmaskerfilters met chroom-6 eruit bij Defensie                 

Militairen mogen per direct geen gasmaskerfilters meer gebruiken met daarin het kankerverwekkende chroom-6. Een richtlijn uit 2017 verbood al het gebruik van deze gasmaskerfilters met chroom-6. Desondanks bleken 170 militairen op missie in Mali gasmaskers met dit type filter uitgereikt te hebben gekregen, voor gebruik in geval van nood.

Door de klacht wist de Inspectie SZW inmiddels dat Defensie nog steeds ademfilters met chroom-6 gebruikt. De inspecteur die de zaak moest onderzoeken had echter nog geen actie ondernomen.

 

Iedere militair beschikt over een gasmasker voor inzet bij chemische aanvallen. Inmiddels is duidelijk dat de krijgsmacht van de gasmaskerfilters met chroom-6 nog een zogenoemde 'inzetvoorraad' heeft. Het gaat om zo'n 30.000 stuks voor inzet bij een mogelijke chemische oorlog. En hoewel de gezondheidsrisico's van zogenoemde AMF-12 filterbussen erg klein zijn, adviseert een rapport uit maart 2017 vervanging. Dit omdat het Arbobesluit vervanging voorschrijft van alle materialen met chroom-6. Daarnaast bestaat er voor de gasmaskerfilters met chroom-6  al een chroom-6-loos alternatief.

Defensie erkende destijds de noodzaak tot vervanging van de gasmaskerfilters met chroom-6, Maar er moest zo veel op veiligheidsgebied en dat kon niet allemaal tegelijk, zo stelde de krijgsmacht. Beperkte budgetten speelden ook een rol. Daardoor schuift de vervanging door naar 2023.

 

Naar aanleiding van een klacht van een jurist bij de Inspectie SZW over de gasmaskerfilters met chroom-6, besluit de Inspectie in oktober een inspecteur op de de zaak te zetten. Er volgt direct een verbod op gasmaskerfilters met chroom-6 voor trainings- en opleidngsdoeleinden. Ook in missiegebieden worden de oude filters met spoed vervangen. Voornaamste reden: de mogelijke gezondheidsrisico's van chroom-6.


Bron: AD                         

Een feit van algemene bekendheid

Een verdachte heeft leiding gegeven aan het slopen van een kippenstal, gebouwd van asbesthoudende cementplaten. Kort samengevat heeft hij alle arbo- en asbestregels aan zijn laars gelapt. Vervolgens heeft hij geprobeerd om het asbesthoudend puin in de grond te begraven. Het verweer van de verdachte: asbest, welk asbest?

Het hof neemt dit onschuldverweer met een korrel zout en overweegt dat de kippenstallen gebouwd zijn voor 1993, dus voor de inwerkingtreding van het asbestverbod. Het hof neemt als feit van algemene bekendheid aan dat zich in dergelijke gebouwen, met name die met een agrarische bestemming, asbesthoudende materialen kunnen bevinden. Daar had de verdachte rekening mee kunnen en moeten houden en overeenkomstig laten inventariseren en saneren.

Hij had redelijkerwijs kunnen weten dat door de verwijdering van de beplating nadelige gevolgen voor het milieu konden ontstaan. De rechtspraak heeft nu vastgesteld dat iedereen simpelweg behoort te weten dat gebouwen van voor 1993 asbest kunnen bevatten en overeenkomstig voorzichtig moet handelen. Voorzichtig betekent in overeenstemming met de arbo- en asbest regelgeving. Het argument "maar ik wist het echt niet" baat dus niet.

Een tip: moeten aan een ouder gebouw bouw- of sloopwerkzaamheden worden verricht, durf het aan om kosten te maken voor een inventarisatie, ook indien strikt gesproken, dit wettelijk niet verplicht is. Zelfs als een gebouw enige jaren na 1993 gebouwd is, is de kans aanwezig dat er asbest verwerkt is: er zijn altijd zuinige aannemers die hun voorraden hebben opgemaakt.

Bron: Hoge Raad

Methoden voor het bepalen van ATEX-zonering

Het bepalen van ATEX-zonering is soms erg lastig. De wet schrijft namelijk niet voor welke methode er gebruikt moet worden, wel dat de risico's zo goed mogelijk moeten worden bepaald. Er zijn verschillende methoden, normen en tabellen voorhanden. Maar welke kies je? Een aantal beschikbare methoden is vergeleken door IAB Ingenieurs.  Bepalen van ATEX-zonering volgens ATEX 153 richtlijn.

 

Explosiegevaar

langdurig of vaak

regelmatig

zelden of kortstondig

door dampen, gassen of nevels

zone 0

zone 1

zone 2

door brandbare stoffen

zone 20

zone 21

zone 22

door stoflagen

zone 21

zone 22

NGG

Bovenstaande tabel laat een algemene indeling zien zoals ook in de ATEX 153 richtlijn is opgenomen. De NPR 7910-1 en -2 introduceren de percentages van de bedrijfsduur of de percentages van de duur van een activiteit. In de praktijk starten we altijd met het maken van de zoneringen volgens de NPR 7910-1/-2. Uiteraard is het mogelijk om ook andere praktijkrichtlijnen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de IEC 60079-10/-2 of de EI15.

Samenvatting van ATEX-zoneringen volgens NPR 7910

Indicaties voor het bepalen van ATEX-zonering uit de Duitse literatuur. Ook in de Duitse literatuur komen we indicaties tegen voor het vaststellen van ATEX-zones zoals in bijvoorbeeld

zoneklasse

optreden van een gevaarlijke atmosfeer (jaarlijks)

optreden van een gevaarlijke atmosfeer

tijdsduur van een gevaarlijke atmosfeer

zone 0

hoger dan bij zone 1, bijvoorbeeld meer dan 1000 keer

hoger dan bij zone 1, bijvoorbeeld meer dan 3x per dag

langer dan bij zone 1

zone 1

>= 10 keer “ <= 1000 keer

>= 1 keer / maand “ < 3 keer per dag

0,5 uur tot 10 uur

zone 2

>= 1 keer “ < 10 keer

>= 1 keer per jaar “ < 1 keer per maand

minder dan een 0,5 uur

 

 

 

 

 

 

 

de indicaties in bovenstaande tabel. In dit verhaal is er geen goede of foute methode. Alle methodes kunnen worden gezien als een hulpmiddel voor het vaststellen van een realistische ATEX-zonering. De wet schrijft niet voor welke methode er gebruikt moet worden wel dat de risico's zo goed mogelijk moeten worden bepaald.

Bron: IAB Ingenieurs


Informeel leiderschap, dit doet het voor veilig gedrag

Het enige wat je moet doen voor echte gedragsverandering bij veiligheid, is kijken hoe mensen met elkaar omgaan. En informele leiders inzetten om je doelen te bereiken.

Er zijn medewerkers die gemiddeld 20-30 jaar bij dezelfde organisatie werken en er zijn mensen die gemiddeld niet langer dan een jaar of 5 bij dezelfde organisatie werken. Komt baas nummer 11 jou vertellen hoe het allemaal moet, terwijl jij je afvraagt hoe lang deze baas nu weer blijft en waarom de verandering nodig is omdat alles goed draait? Tja, dan treden er spanningen op.

Als mensen door een andere bril naar organisaties leren kijken verdwijnen die spanningen, mensen zijn gewoonte dieren, ze willen erbij horen en graag vasthouden aan wat werkt. Dat zijn de patronen.

Vanuit het gegeven van deze onzichtbare organisatie heeft formeel sturen niet veel zin. Het enige wat je moet doen is kijken hoe mensen met elkaar omgaan.

Wat betekent dit voor een Arbo professional of veiligheidskundige? Iedereen in een stafdienst, ook de Arbo deskundige, moet twee talen spreken. Gedrag beĎinvloeden voor de blijvers werkt anders dan voor medewerkers die relatief kort in een organisatie verblijven.

Het enige wat helpt om veranderingen te bewerkstelligen in gedrag dat mensen al decennialang vertonen, is informeel leiderschap. En accepteer ook dat je er niet overheen kunt met formele macht. Want zo werkt het, punt. De groep is altijd sterker dan »»n mens.


Bron: Arbo

 

Buschauffeur botst door gebruik mobiele telefoon

Een buschauffeur van een regionale busonderneming komt in maart 2018 op een kruising in botsing met een vrachtwagen. Het ongeval is door twee camera's vastgelegd. E»n camera had zicht op de bestuurder, de andere gaf de verkeerssituatie voor de bus weer. Op de beelden is te zien dat de chauffeur kort voor het ongeval al rijdend gebruik maakt van zijn mobiele telefoon.

De buschauffeur wordt geschorst en de werkgever verzoekt de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding wegens verwijbaar handelen. In een tegenverzoek vraagt de werknemer de kantonrechter om bij eventuele ontbinding de werkgever te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding van 22.540 euro.

Volgens de kantonrechter is het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden strafbaar. Ontstaat daardoor ook gevaar op de weg dan kan het rijbewijs worden ingevorderd. Verder heeft de busonderneming een gedragscode waarin staat dat de veiligheid van de passagiers »»n van de zes kernwaarden is. Een buschauffeur heeft een vergaande zorgplicht voor zijn passagiers en is in hoge mate verantwoordelijk voor hun veiligheid. In een nieuwsbrief van de OR is in 2015 gewaarschuwd voor het gebruik van een mobieltje tijdens het rijden en er is een protocol voor het gebruik in de maak.

De chaufffeur heeft erkend dat hij dit alles wist. Desondanks heeft hij bij nadering van de kruising zijn mobieltje 'gecheckt' en bediend omdat hij na het kruispunt in de drukte vast kwam te staan. Hij ging daarmee door tijdens het optrekken van de bus zonder zichtbaar op te kijken, met de aanrijding als gevolg. Dit is in beginsel ernstig verwijtbaar en ook nog eens op een uiterst ongepast moment. Daar komt bij dat de chauffeur in eerste instantie het telefoongebruik heeft ontkend en de schuld bij de vrachtwagenchauffeur wilde leggen.

Dat er nog geen prototcol was, maakt geen verschil. Er was immers veel aandacht in de media voor het gebruik van mobieltjes tijdens het rijden. Daarom mag van de werkgever in redelijkheid niet worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortbestaan.

De kantonrechter acht het gedrag van de chauffeur echter niet ernstig verwijtbaar. Want hij was 16 jaar vlekkeloos in dienst en een zeer gewaardeerde collega. Ook heeft hij direct toestemming gegeven voor het gebruik van de camarabeelden, zijn gedrag erkend en beterschap beloofd. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 oktober 2018. Maar de werkgever moet wel de gevraagde transitievergoeding betalen.

Bron: Kantonrechter BredaAsbestdaken verbod

Asbestdaken op woningen en bedrijfspanden moeten vanaf 2024 voorgoed tot het verleden behoren. Omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op asbestverwijdering.

Een effectieve aanpak van asbestdaken begint met het inzichtelijk maken van het probleem en het coąrdineren van  mogelijke oplossingen. Dat is de verantwoordelijkheid van de omgevingsdiensten. Zij inventariseren in de regio waar zich asbestdaken bevinden, de gemeenten kunnen de omvang en het risico van het probleem inschatten.

Er is dringend behoefte aan een landelijke aanpak: een landelijk programma kan de basis vormen voor de aanpak van hoog-risico locaties, zoals vervallen schuren in de buurt van woonwijken. Er begint een landelijk dekkend netwerk van asbesttoezicht te ontstaan.

Bij het verbod op asbestdaken gaat het om een grote operatie. Om dit tot een succes te maken is een uniforme, heldere en efficiőnte aanpak noodzaak. Een integrale aanpak van de hele asbest keten is noodzakelijk. Bij het verwijderen van een asbestdak is het probleem nog niet opgelost, ook tijdens vervoer en opslag (tijdelijk of definitief) op de stortplaats kunnen asbestdeeltjes vrijkomen. De overheid dient planmatig toezicht te houden.

Bron: AsbestmagazineCybersecurity

Er is een Cybersecurity Health Check voor middelgrote bedrijven beschikbaar. Ook accountants kunnen dit instrument gebruiken. De checklijst biedt concrete handvatten aan organisaties om inzicht te krijgen in hun staat van cyberbeveiliging. In de huidige digitale wereld is het niet de vraag of een organisatie te maken krijgt met een cyberincident, maar wanneer.

Voor accountants biedt de Health Check houvast om een gesprek over Cybersecurity aan te gaan. De accountant is immers wettelijk verplicht een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid en de continu‘teit van ICT-systemen van een organisatie.

De Cybersecurity Health Check bestaat uit 5 domeinen: identificatie, bescherming, detectie, reactie en herstel. het gaat dus over het vaststellen van de digitale kroonjuwelen en het inventariseren van de risico's tot aan het inrichten van back-up voorzieningen en een herstelplan om zo snel mogelijk weer in de running te zijn. De Health Check is niet uitsluitend bedoeld om achterstallig onderhoud aan te pakken. Juist door regelmatig de check uit te voeren, kunnen organisaties hun beveiliging continu op een hoog niveau houden.

Bron: NVVK info

    

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

                                                                           


Arts Group Subsidiaries:

   

 

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2018 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.