Technische specificatie voor e-bikes
ISO heeft een technische specificatie voor e-bikes gepubliceerd. De norm stelt op basis van voorschriften uit verschillende, eisen aan de veiligheid van fietsen met elektrische trapondersteuning, ook bekend als e-bikes of EPACs. Dit internationale document is ook door Nederland overgenomen.
Sponsoring


Strafrecht bij een bedrijfsongeval
De Arbowet bevat algemene rechten en plichten voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers (en zzp’ers) te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.
De Inspectie SZW is belast met de (bestuurlijke) handhaving van de Arbowet. Op grond van de ‘Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet’ is het strafrecht alleen gereserveerd voor ernstige overtredingen van de bepalingen in de Arbowet. Deze bepalingen moeten daarnaast zijn aangewezen als economische delicten in de zin van de Wet op de Economische Delicten (WED).

Covid-19 als een arbeidsongeval

We weten dat het virus zich van persoon tot persoon verspreidt via kleine druppeltjes die vrijkomen bij hoesten of niezen. Via die druppeltjes belandt het virus in de lucht, op voorwerpen en op oppervlakken. Het virus kan zo elke persoon besmetten die de druppeltjes inademt of ze op de handen krijgt en mond, neus of ogen aanraakt.

Besmetting vereist geen langdurig of herhaald contact met het virus: een kortstondig en zelfs eenmalig contact volstaat. Om Covid-19 te erkennen als arbeidsongeval moet wel voldaan zijn aan vier voorwaarden.


Programma Vitaal Bedrijf

Staatssecretaris van ’t Wout (SZW) heeft op 5 oktober j.l. samen met staatssecretaris Blokhuis (VWS) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor ondernemers, met als doel om goed vitaliteitsbeleid binnen bedrijven te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen.ARBIS

Het nieuwe KB van 20 juli 2020 brengt grote wijzigingen aan in het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, ook ARBIS of algemeen reglement genoemd. Dit is van belang voor wie in contact komt met ioniserende straling. Daarnaast worden ook enkele bijkomende bepalingen ingevoegd met betrekking tot de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen.


Arts Safety groeit hard. Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.


Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ?

Bekijk onze vacatures:

Nieuwsbrief oktober 2020
Arts Safety - HSEQ Specialists
Project support: engineering, construction, commissioning, operational process

PGS’en Nieuwe Stijl vastgesteld, hoe in de praktijk toe te passen en digitalisering

Na een enorme inspanning door alle betrokken partijen is afgelopen april een hele reeks PGS Nieuwe Stijl en interim opgeleverd en samen met de Omgevingswet verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van het notificatieproces. Het gaat om de volgende PGS’en Nieuwe Stijl: PGS 7, PGS 8, PGS 9, PGS 13, PGS 16, PGS 19, PGS 26, PGS 28, PGS 29, PGS 30, PGS 33-1 en PGS 35 en de volgende interim PGS’en: PGS 12, PGS 15, PGS 25, PGS 31, en PGS 33-2. De verstuurde PGS’en zijn zonder commentaar teruggekomen en vervolgens voorgelegd aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft de PGS’en met versienummer 0.2 vastgesteld. Dit is een bijzonder mooi resultaat en veel dank gaat uit naar alle partijen die hebben meegewerkt. De vastgestelde PGS'en zijn terug te vinden op de PGS-website.


Wat is het verschil tussen een II A- of een II B-machine?

Vaak is het duidelijk wanneer een machine een voltooide machine is en CE-gemarkeerd moet worden. Bij een onvoltooide machine ligt dat wat lastiger.

Formeel wordt gesproken over de II.1.A-verklaring van overeenstemming (voltooide machine) of de II.1.B-verklaring van overeenstemming (onvoltooide machine). In de praktijk spreken we over IIA of IIB. De inhoud van de IIA- of IIB-verklaring staat in bijlage II van de Machinerichtlijn.


Normontwerp Asbest

Het Nederlandse normontwerp over de bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten met behulp van microscopische technieken, is herzien en opengesteld voor publiek commentaar. Het betreft ontwerp NEN 2939:2008.


Leren van ongevallen

Het aantal arbeidsongevallen neemt al jaren toe. Dit aantal moet dalen door de veiligheid in bedrijven te verbeteren. De Inspectie SZW wil aan de slag met de aanpak van arbeidsongevallen. Herhaling van het ongeval voorkomen is daarbij het uitgangspunt.

De afgelopen tijd heeft de Inspectie SZW onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden bij de afhandeling van ongevalsonderzoek. Inspecteurs kunnen behalve het reguliere ongevalsonderzoek, nieuwe interventies inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. De Inspectie SZW wil bedrijven die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval aan de slag laten gaan met verbeteringen. Bijvoorbeeld door het bedrijf zelf te laten onderzoeken wat er misging bij het arbeidsongeval, hoe dat voorkomen kon worden en hoe ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf de toedracht in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen. De nieuwe aanpak geldt alleen voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen.Inbreuken op corona nu ook opgenomen in sociaal strafwetboek

De sociaal inspecteurs hebben nieuwe bevoegdheden gekregen om ervoor te zorgen dat de COVID-19-preventiemaatregelen van de regering in de ondernemingen worden nageleefd. Met het MB 23/3/2020 werd Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) bevoegd gemaakt om corona-inbreuken vast te stellen. De vervolging was evenwel niet expliciet opgenomen in het Sociaal Strafwetboek. Nu worden deze inbreuken ook opgenomen in het Sociaal Strafwetboek. Ze worden gecatalogeerd als sancties van niveau 2.


Illegale ontsmettingsmiddelen en alcoholgels in omloop

Het aantal illegale biociden op de Belgische markt is sinds de aanvang van de Covid-19-crisis gestegen. Inspecteurs van de FOD Volksgezondheid screenden tijdens 195 controles verschillende ontsmettingsmiddelen en alcoholgels. Een hele reeks van producten had geen toelating om in België verkocht en gebruikt te worden of werd ingezet in de strijd tegen Covid-19 zonder hiervoor erkend te zijn.


Ontwikkeling Europese en internationale normen voor drones

De Europese normen voor drones, ofwel UAS (Unmanned Aircraft Systems) zijn in de maak. Eind 2021 moeten deze normen zijn uitgewerkt en geaccepteerd door de Europese standaardisatie organisaties. De concepten worden de komende maanden uitgewerkt.

De Europese (EN) normen worden ontwikkeld op verschillende gebieden van drones zoals algemene productkenmerken, identificatie, geo-awareness en verlichting. Deze geharmoniseerde normen kunnen worden gezien als een aanvulling op de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van drones die op 1 januari 2021 van start gaat.

Internationale normen
Naast de ontwikkeling van de Europese normen, worden er ook internationale normen ontwikkeld. Bij ISO wordt er gewerkt aan normen voor drones op verschillende onderwerpen zoals productie en onderhoud, verkeersmanagement, testen en subsystemen.Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92