Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Arts Safety Belgium bvba
 • Kalender 2019
 • Kopzorgen van een transportplanner
 • Zzp'er
 • RI&E
 • Ongewenst gedrag
 • Industriële robots: hoe beveilig je de werknemer?
 • Aftrap week van werkstress
 • Inspectie SWZ intensiveert aanpak arbeidsuitbuiting en gevaarlijke stoffen
 • Internetconsultatie wijziging arbeidsomstandighedenbesluit gebruik werkbakken en werkplatforms


cid:5407479238-2

Arts Safety Belgium bvba

Vanwege ons uitgebreide netwerk en succes in België hebben we onze Belgische vestiging geopend: Arts Safety Belgium bvba. We zijn ook de Belgische markt van dienst en nodigen u graag uit in het nieuwe kantoor te Antwerpen.

Kalender 2019

De kalenders voor het aankomende jaar zijn zoals voorgaande jaren kosteloos te bestellen. Mocht u een kalender 2019 (incl. december 2018) wensen, kunt u dat eenvoudig aanvragen via onderstaande link.

Informatie aanvragen

Kopzorgen van een transportplanner

Als spin in het web heeft de transportplanner een heilige drie-eenheid van spelers die hij in balans moet houden: zijn klanten, zijn baas en zijn chauffeurs. Transportplanners kunnen zich steeds levendig voor de geest halen wanneer alles mis dreigt te gaan.

Griepgolf
Omstreeks half januari gebeurt het. De griepgolf  die over het land trekt en menig chauffeur thuis in bed doet belanden in plaats van in de cabine. Op maandagochtend zijn er opeens drie man te kort om het land goed te kunnen bevoorraden.
Met de moed der wanhoop weet de transportplanner dan nog even snel enkele zzp'ers op te trommelen of charters te organiseren, om zo de dag nog tot een goed einde te brengen.

Slecht weer, file

Bij de eerste sneeuwval kan het raak zijn. Files zover het oog reikt. Chauffeurs glijden van opritten af of bereiken niet eens de snelweg. De trailers met voorverpakte gekoelde groente wordt langzaamaan wat warmer. En zo kan de volledige logistieke operatie stilvallen. Zeker is dat het die dag ook voor de transportplanner een latertje wordt.

CMR

Een kop koffie drinken in de cabine kan een verademing zijn op een lange dag vol met ritten. Een groot probleem wordt het als de chauffeur bij een noodstop de koffie over de CMR uitstort, die daardoor prompt volkomen onleesbaar wordt. Met als gevolg onnodige discussies over wat er nu precies retour is gekomen.

Biertje

Een chauffeur wordt onderweg aangehouden tijdens een routinecontrole. Maar deze chauffeur heeft  thuis net een biertje te veel te  genomen. En tot overmaat van ramp blijkt zijn Code 95 niet op orde te zijn. Zijn carriëre in het bedrijf is nog maar kort. De carriëre van de transportplanner staat op het spel als deze ellende niet snel opgelost is.

Duitsland

Deze chauffeur had niet zijn scherpste dag en wist het voor elkaar te krijgen om tien Deense containers met plantjes mee te nemen op weg naar Frankrijk. Helaas komt hij er pas na vijf uur rijden achter dat zijn vracht in Duitsland bij een bouwmarkt geleverd moet worden. Een te late levering heeft kostbare gevolgen voor de bouwmarkt waar hij moet leveren.

Voor alle zaken waar de transportplanner wel grip op kan houden, heeft Evofenedex  de opleiding transportplanner vernieuwd.

Bron: Evofenedex                  

Zzp'er

Zzp'ers hebben een voorsprong op vaste werknemers als het gaat om gelukkig zijn. Dat blijkt uit recent onderzoek van Twello. Op de stelling 'ik ben gelukkig met mijn werk' antwoordde 85% van de zzp'ers bevestigend, terwijl dat voor slechts 71% van de werknemers gold.  De resultaten hebben betrekking op zelfstandige ondernemers zonder personeel. Zzp'ers zijn personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk en geen personeel in dienst hebben.

Volgens de onderzoekers zijn kleine zelfstandigen op alle fronten gelukkiger dan vaste werknemers. Fulltime zzp'ers beoordelen hun werksituatie gemiddeld met een 7,9. Een derde geeft zelfs een negen of hoger.

Twello liet het onderzoek doen onder ruim duizend zzp'ers en werknemers. Freelancers lieten daarin dus blijken vaker tevreden te zijn over hun werk in het algemeen. Daarnaast hebben ze vaker dagelijks plezier (83% tegeover 74%) en minder stress (28% tegenover 39%). Freelancers zijn ook trotser op hun werk (86% tegenover 73%).

De freelancers zijn zelfs zo gelukkig, dat meer dan 80% aangeeft nooit meer in vast dienstverband te willen werken. De helft vindt dan ook dat hij of zij een droombaan heeft, tegeover 32% van de vaste werknemers. De liefde voor het vak, de uitdaging en het beter kunnen combineren van werk en privé worden door ongeveer een kwart van de zzp'ers als andere redenen genoemd om als zelfstandige aan de slag te gaan. Dat blijkt ook uit nieuwe analyses van TNO en CBS op basis van de Zelfstandigen Enquète Arbeid (ZEA) en de Nationale Enquète Arbeidsomstandigheden (NEA).

Bron: The Post Online


RI&E


De RI&E blijft voor veel bedrijven een lastige verplichting, waarbij helaas nog van alles misgaat. Terwijl een goede RI&E het ideale middel is om arbeidsomstandigheden op een gestructureerde manier te verbeteren. Over het algemeen kan een organisatie door het uivoeren van de RI&E op een gestructureerde manier de arbeidsrisico's aanpakken en zo de kans op arbeid gerelateerd ziekteverzuim/gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum proberen te beperken. Dit impliciteert direct dat de RI&E betrekking moet hebben op de aanwezige arbeidsomstandigheden. De RI&E zal er dus voor een kantoororganisatie heel anders uitzien dan bij een chemische fabriek. In eerste geval zal de nadruk op beeldschermwerk en werkdruk liggen, terwijl de nadruk in het tweede geval juist meer in zal zoomen op gevaarlijke stoffen, BHV, e.d.

Op het arboportaal.nl is aangegeven dat een RI&E dient te bestaan uit:

 • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico-beperkende maatregelen op het gebeid van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor werknemers die behoren tot de 'bijzondere categorieën van werknemers' (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen).
 • De evaluatie van de risico's die aan de gevaren zijn verbonden.
 • De prioritering van de risico's.
 • De vaststelling welke maatregelen  genomen zullen worden: het Plan van Aanpak

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine) veiligheid, biologische factoren en trillingen.

Er zijn drie mogelijkheden om een RI&E op te stellen:

 1. Werkgever voert zelf de RI&E uit. Met behulp van van een branche instrument en laat een gecertificeerde Arbodienst of een gecertificeerde Arbo kerndeskundige de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak toetsen. Deze variant betekent wel dat de werkgever er zelf veel tijd in moet steken.
 1. Zelf de RI&E uitvoeren met een rondgang door Arbo kerndeskundige.  Bij deze tweede variant voert de werkgever zelf de RI&E uit, maar een gecertificeerde Arbo kerndeskundige maakt nog wel een rondgang door het bedrijf en/of houdt interviews. Vervolgens worden op basis van die inzichten de RI&E en het Plan van Aanpak getoetst en komt er een advies naar de werkgever.
 1. RI&E uitbesteden aan gecertificeerde Arbo kerndeskundige. De laatste variant is dat de werkgever de RI&E geheel uitbesteed aan een gecertificeerde Arbo kerndeskundige. Deze zal het beleid bestuderen, een rondgang door het bedrijf maken en aanvullende interviews houden (of een vragenlijstondezoek doen). De toetsing hoeft niet opgenomen te worden omdat het reeds door een gecertificeerde Arbo kerndeskundige is gedaan. Wel dient de werkgever zelf een Plan van Aanpak op te stellen. De Arbo kerndeskundige kan hierin een voorzet geven, maar omdat het ook vaak gaat over prioriteiten en financiële middelen/investeringen zal dit uiteindelijk door de werkgever zelf gedaan moeten worden. Wanneer een RI&E goedkoper aangeboden wordt, moet je je afvragen of het wel volledig en correct is. Vaak is de consequentie van een goedkopere offerte dat de Arbo kerndeskundige er minder tijd aan zal besteden en dit kan betekenen dat onderwerpen overgeslagen worden en of te wienig diepgang krijgen. Helaas betekent goedkoop dan dus ook duurkoop en kan de Inspectie SZW een boete opleggen omdat de RI&E niet correct of volledig uitgevoerd is.


Bron: Werk en veiligheid


Ongewenst gedrag                 

Eén op de vijf werknemers heeft weleens te maken met ongewenst gedrag als intimidatie, pesten, discriminatie, geweld of seksuele aandacht op de werkvloer. Intimidatie komt het meest voor, namelijk bij een derde van de respondenten,

Van de werknemers kreeg 12% te maken met pesterijen, 7% met discriminatie, 4% met ongewenste seksuele aandacht en slechts 1% ervoer geweld van collega's of leidinggevenden. Dat blijkt uit het onderzoek onder 1300 werknemers.

 

Uit de gegevens blijkt ook dat er een verband is tussen de werkdruk en het ervaren van ongewenst gedrag en pesterijen. Van het aantal uitgeputte werknemers, gaf 30% aan zich weleens geïntimideerd te voelen op het werk. Terwijl dit percentage bij de niet uitgeputte werknemers slechts 12% is. Daarnaast geeft 24% van de werknemers die een hoge werkdruk heeft aan weleens pestgedrag te ervaren. Dit percentage ligt bij werknemers met een lage werkdruk op 14%.

Oplossing voor een positief werkklimaat

Medewerkers en organisaties dienen zich actief in te zetten om ongewenst gedrag terug te brengen. Hoge werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag liggen dagelijks op de loer. Het bespreekbaar maken en houden van die onderwerpen is een belangrijk startpunt om problemen op de werkvloer aan te pakken.


Bron: Werk en veiligheid                         

Industriële robots: hoe beveilig je de werknemer

Bedrijven passen industriële robots steeds vaker toe ter vervaning van werknemers of juist om met werknemers te kunnen samenwerken. Je past industriële robots over het algemeen toe wanneer er veel herhalende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd waarbij een hoge mate van precisie en kracht nodig is. Over het algemeen werken robotsystemen zelfstandig zonder tussenkomst van werknemers. Een werknemer heeft alleen toegang tot het werkgebied van de robot voor het uitvoeren van onderhoud, inspecties en reiniging. Een trend bij industriële robots is dat de werknemer dicht bij de robot werkzamheden kan uitvoeren, waarbij fysiek contact mogelijk is binnen een vooraf gedefinieerd, collaboratief gebied. Op het punt waar de interactie tussen de collaboratieve robot en werknemer plaatsvindt ontstaan nieuwe gevaren.

De betrokken partijen zoals fabrikant, integrator en gebruiker hanteren niet altijd de juiste veiligheidsmethoden. De principes zijn terug te vinden in Europese gehamoniseerde normen. Bedrijven passen deze vaak niet of niet correct toe. Enerzijds is het niet verplicht om deze normen toe te passen, anderzijds leiden ze wel tot het zogenoemde "vermoeden van overeenstemming". Indien je op andere wijze dan via deze normen de eisen van de Europese richtlijnen invult (voor industriële robots met name de Machinerichtlijn) , behoren deze aantoonbaar aan hetzelfde veiligheidsniveau te voldoen. Hoe pas je de uitgangspunten van deze normen correct toe?

De norm EN-ISO 10218-1 is van toepassing voor de fabrikant: de ontwerper van de "kale" industirële robot. Dit eerste deel vande norm beschrijft de vereisten voor het inherent veilig ontwerp van robots, stelt eisen aan veiligheidsmaatregelen en geeft aan welke.

Bron: Safety!

Aftrap Week van de Werkstress

Staatssecretaris Tamara van Ark trapte de vijfde Week vande Werkstress af met de Werkplezier Tour.

Tijdens de Werkplezier Tour is de staatssecretaris in gesprek gegaan met een tweetal bedrijven die tips voor werkplezier in praktijk brengen. Via Arboportaal kan een video gedownload worden.

Van 12 tot en met 15 november 2018 vond de vijfde Week van de Werkstress plaats. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan hoe je sysmptomen van de werkstress herkent en wat de gevolgen zijn van werkstress. Dit jaar ligt de focus op preventie en het vergroten van het werkplezier.

Bron: Arboportaal


Inspectie SZW intensiveert aanpak arbeidsuitbuiting en gevaarlijke stoffen

Het kabinet investeert de komende jaren structureel € 50,5 miljoen per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer.

Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken. Zo komt er extra geld voor de aanpak van schijnconstructies waaronder schijnzelfstandigheid en voor het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Belangrijk is ook dat de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen flink wordt versterkt.

Staatssecretaris Van Ark: 'gezond en veilig werken is ontzettend belangrijk. En eerlijk werken, werkt goed, maar kan beter! Naleven van regels is in het belang van werknemers en werkgevers. Daarom krijgt de Inspectie SZW er extra geld bij.'

het meerjarenplan 2019-2022 en het jaarplan 2019 van de Inspectie SZW, dat komende maand verschijnt, zal de concrete invulling bevatten van de prioriteiten van de Inspectie SZW. Deze programmering komt tot stand op grond van een nieuwe verbeterde inspectiebrede risicoanalyse en omgevingsanalyse.

Bron: nieuwsbrief Ministerie SZW


Internetconsultatie wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit gebruik werkbakken en werkplatforms

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen.

Deze aanpassing van het Arbobesluit moet het onterecht gebruik van artikel 7.23d terugdringen. Daarnaast zijn er op dit moment specifieke gevallen waarbij het nog niet mogelijk is om asbestdaken onder de nu toegestane voorwaarden veilig te saneren. Deze aanpassing maakt het mogelijk om in die gevallen, tijdelijk en beperkt en onder strenge aanvullende voorwaarden gebruik te maken van een werkbak aan een hijskraan.

Bron: nieuwsbrief Ministerie van SZW

    

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

                                                                           


Arts Group Subsidiaries:

   

 

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright © 2018 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.