Klik hier om deze email in uw browser te lezen

 

 

 

De onderwerpen van deze nieuwsbrief:

 • Machineveiligheid
 • Veilig en gezond werken in het magazijn
 • KMO-portefeuille aangepast
 • Explosieveiligheid rondom spuitcabines
 • Arbo en nieuwbouw
 • Stress herkennen en reageren
 • Beschrijven methode inertiseren in EVD
 • Voorlichting
 • KB tot wijziging nationale procedure en invoering van registratieprocedure biociden

 

Klik op onderstaande link voor onze nieuwe bedrijfsvideo!

 

Bedrijfsvideo Arts Safety B.V. 

 

 

 

Machineveiligheid

 

De NEN-EN-IEC 60204-1 is de norm voor de elektrische uitrusting van machines en de relatie tussen elektrische veiligheid en de eisen die voortkomen uit de Machinerichtlijn. NEN geeft in een training uitleg over de raakvlakken met machineveiligheid en de knelpunten die hieraan ten grondslag liggen. 

 

Deze training biedt iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het ontwerp, de bouw, de modificatie, de inkoop en/of de beoordeling van elektrische installaties van machines, een leidraad naar een beter, betrouwbaarder en veiliger product.

 

Eind oktober is versie 2.2 gepubliceerd van de Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn (Engelstalig). De belangrijkste wijzigingen gaan over de 'niet-voltooide machine' en veiligheidscomponenten. Een tweetal paragrafen (§417 en §418) zijn toegevoegd welke gaan over machinebesturing en een overzicht met veiligheidscomponenten welke beschouwd zouden moeten worden als “logische eenheden voor veiligheidsfuncties”.    

 

Bron: Diversen

 

 

 

Veilig en gezond werken in het magazijn

 

De Dag van het Magazijn krijgt een nieuwe naam: ''Dag van het Veilige Magazijn''. Tegelijkertijd verhuist het evenement van november naar februari. De eerste Dag van het Veilige Magazijn vindt plaats op donderdag 6 februari 2020.

 

Al jaren staat de Dag van het Magazijn vrijwel uitsluitend in het teken van veilig en gezond werken in het magazijn. Logistiek managers, warehouse managers, supervisors, teamleiders en veiligheidscoördinatoren kunnen naar het evenement voor informatie, interactie en inspiratie op het gebied van veiligheid. Zij krijgen concrete ideeën en vele praktische tips aangereikt in keynotes van gerenommeerde sprekers en workshops van ervaren praktijkmensen.

 

De nieuwe naam ''Dag van het Veilige Magazijn'' laat bovendien zien dat dat de initiatiefnemers BMWT en evofenedex groot belang aan het thema veiligheid hechten. Beide organisaties beschikken over ruime deskundigheid op dit gebied, die zij inzetten om Nederlandse magazijnen nog veiliger te maken. 

 

Eén programmaonderdeel staat al vast: de bekendmaking van de uitslag ''Prijs Veiligste Magazijn''.

 

Bron: evofenedex

 

 

 

 

 

 

KMO-portefeuille aangepast

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld, het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

De kmo-portefeuille wordt bijgestuurd vanaf 1 december 2019. Vanaf dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom is het gemakkelijker gemaakt om aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

 

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

 

 

Explosieveiligheid rondom spuitcabines

 

In spuitcabines worden vaak conventionele lakken toegepast. Veel gebruikte lakken bevatten brandbare oplosmiddelen. Bij het verfspuiten dient men rekening te houden met de vorming van een explosieve atmosfeer. Daarnaast kan het uitdampen van lakken en oplosmiddelen aanleiding geven tot de vorming van een explosieve atmosfeer. Enkele maatregelen die genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld om oplosmiddel houdende lak te vervangen door een water gedragen lak en de werkvoorraad in de spuitcabine te beperken.

 

Ventilatie wordt toegepast om het inhaleren van schadelijke dampen te vermijden en ophoping van brandbare dampen te voorkomen. Een effectieve maatregel om de beschikbaarheid van de ventilatie te garanderen is het toepassen van een interlock: spuiten kan alleen bij ingeschakelde ventilatie.

 

Uit de risicoanalyse blijkt of er een explosieve atmosfeer kan ontstaan en moet er een ATEX-zone worden vastgesteld. In het geval van een ATEX-zone moet worden beoordeeld of er geen potentiële ontstekingsbronnen aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan elektrische apparatuur, zoals lasdozen, schakelaars, de compressor van de persluchtinstallatie en de verlichting. Ook statische ontlading is een ontstekingsbron.

 

Bron: Diversen

 

 

 

Arbo en nieuwbouw

 

De bouw van een nieuw pand, verbouwingen en een nieuwe manier van werken bieden kansen om de inrichting aan te passen aan de wensen van de organisatie en de medewerkers. Toch blijken er vaak klachten te zijn als het pand eenmaal betrokken is. Voorbeelden zijn: ‘de ramen kunnen niet open’, ’er is geen goede rookruimte’, ‘de brancard past niet door de deur’, ‘we hebben hinder van de lawaaiige machines van hiernaast’ en ‘het is lastig geconcentreerd werken in de kantoortuin'.

Door vooraf goed na te denken over de arbeidsomstandigheden en de wensen en eisen van de medewerkers, kan veel ellende voorkomen worden. Hierbij speelt de Arbo professional of preventiemedewerker een belangrijke rol.

 

Nieuwbouw en verbouwingen zijn complexe projecten met een doorloop van soms wel tien tot vijftien jaar. Om een bouwproject overzichtelijk te houden, onderscheiden we zeven fasen:

 1. oriëntatiefase
 1. programmafase
 1. ontwerpfase
 1. aanbestedingsfase
 1. uitvoeringsfase
 1. gebruiksfase
 1. evaluatiefase

Een nieuwbouwplan ontstaat niet zomaar. Het wordt ingezet omdat de huidige huisvesting niet meer geschikt is of, omdat de directie toekomstige problemen voor wil zijn, zoals ruimtegebrek, veroudering van het gebouw en nieuwe eisen aan het werk.

 

De organisatie let op de kosten en wil wel eens bezuinigen op de ‘Arbo’. Bezuinigen op Arbo mag dan voordelig lijken, het is het niet. Naarmate het bouwproces vordert, is het duurder en ingrijpender om aanpassingen aan te brengen.

 

In de programmafase maakt de organisatie een analyse van haar wensen en deze worden

vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Met het PvE communiceert de opdrachtgever met de ontwerpende partijen. Naast indelingseisen wordt in de programmafase ook nagedacht over technische aspecten zoals de geluidsisolatie, de verlichting, de elektriciteitsvoorziening en de klimaatinstallatie. Neem bij het vaststellen van deze eisen de Arbo-aspecten mee. Op zijn minst moet gecheckt worden of voldaan wordt aan de Arbowetgeving en de Arbocatalogus van de sector.

Ook de betrokkenheid van de medewerkers is belangrijk. Een open discussie in de hele organisatie kan in een later stadium veel barrières en frustraties voorkomen. Dit is zeker het geval als toegewerkt ‘moet’ worden naar een nieuwe manier van werken. Ook hebben medewerkers vaak al nagedacht over hoe hun eigen werksituatie verbeterd kan worden en eventuele verbeterpunten aangegeven. De OR kan als spreekbuis fungeren.

 

Bron: Werk en Veiligheid

 

 

 

Stress herkennen en reageren

 

Er komt steeds meer aandacht voor stresspreventie. Dat is ook niet vreemd. De omvang van het probleem is enorm toegenomen. Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Werkstress is uiteraard niet hetzelfde als burn-out of overspannenheid, maar er zijn wel overeenkomsten. Verschijnselen van werkstress zijn bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, gespannenheid of nervositeit. 

 

Het herkennen van en omgaan met stressklachten is lastig. Bij een gebroken been weten we waar we aan toe zijn en wat ons te doen staat. Bij stressproblemen is dat niet helder. Stress is een ongrijpbaar begrip. De oorzaken zijn vaak onduidelijk: privéproblemen, werkdruk, een conflict op het werk, intimidatie, een slechte werksfeer en een combinatie van factoren is niet ongewoon.

 

Mensen zijn zichzelf vaak niet eens bewust van stressklachten. Medewerkers die een burn-out gehad hebben, geven aan dat het klachtenpatroon zich gedurende langere tijd geleidelijk heeft gemanifesteerd. Bijvoorbeeld vaker gehaast zijn, met tussenposes sneller geëmotioneerd zijn en geleidelijk meer perioden van slecht slapen. Het zijn uitingsvormen van stress. Iedereen uit stress op een andere manier.

 

De gestresste medewerker is geneigd om stress te ontkennen en gewoon door te gaan onder het mom van: ‘ik red het wel’, ‘het gaat wel weer over’ of ‘wat zullen ze wel denken.’ Iemand moet inzien dat er echt een probleem is en daarmee aan de slag willen gaan. Vervolgens is het zaak om de situatie in beeld te krijgen en kunnen mogelijkheden worden onderzocht om de oorzaak weg te nemen.

 

De leidinggevende heeft een belangrijke rol in het signaleren van stress. Voorwaarde nummer één is: ken je mensen. Dan gaan vreemde gedragingen opvallen. Het gesprek aangaan vraagt om een open houding, veel open vragen en goed luisteren.

 

Volgens de Arbowet moet de werkgever een beleid voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Psychosociale arbeidsbelasting omvat de thema’s seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk die stress teweegbrengen. De Inspectie SZW neemt stress mee in het handhavingsbeleid.

 

Iedere situatie van stress verlangt een unieke aanpak. We weten lang niet altijd hoe te handelen. We weten wel dat we stress niet moeten laten doorsudderen. In gesprek gaan over stress draagt bij aan een gezond arbobeleid.

 

Bron: Werk en Veiligheid

 

 

 

 

 

 

Beschrijven methode inertiseren in EVD

 

Naar aanleiding van een inspectie maakt I-SZW de volgende opmerking:

“Het EVD biedt onvoldoende informatie rondom het inertiseren van de tank.”

 

Situatieschets van de tank

In een reactor worden producten verwerkt, waarvan het vlampunt minder dan 5 °C boven de procestemperatuur ligt. Om explosierisico’s te voorkomen is besloten om de verwerking in de reactor onder een inerte atmosfeer uit te voeren. In het explosieveiligheidsdocument is zonder meer aangenomen dat er in de reactor dan geen explosieve atmosfeer meer aanwezig is.

 

Definitie vlampunt

Het vlampunt van een vloeistof is gedefinieerd als de laagste vloeistoftemperatuur waarbij onder zekere genormaliseerde omstandigheden uit een vloeistof dampen in een zodanige hoeveelheid worden afgegeven dat een brandbaar gasmengsel van damp en lucht kan worden gevormd (IEC 60079101). Bijvoorbeeld een vloeistof met een vlampunt van 65 °C, zal in een reactorvat bij een temperatuur van 80 °C voldoende damp geven om een explosieve atmosfeer te kunnen vormen.

 

Een beschrijving van de methode van inertiseren en de beveiliging ontbrak in het explosieveiligheidsdocument, dit moet uiteraard wel worden beschreven. Je kunt deze beschrijving volledig in het EVD opnemen of ernaar verwijzen in een apart document.

 

Het al of niet aanwezig zijn van een inerte atmosfeer in een vat of reactor dient op een bepaalde manier te worden bewaakt. Hiertoe biedt de praktijkrichtlijn NPR-CEN/TR 15281 de nodige informatie. In het EVD dient dus een beschrijving aanwezig te zijn over de manier van inertiseren, maar vooral ook van de beveiligingen om de inerte atmosfeer daadwerkelijk te waarborgen.

 

Monitoren en controle is essentieel voor het opzetten en onderhouden van een inerte atmosfeer. Indien het zuurstofniveau wordt gemeten, is het bewakings- en/of controlesysteem direct. Aan de betrouwbaarheid van deze zuurstofmeting worden de nodige eisen gesteld.

 

Indien er geen zuurstofmeting aanwezig is, is het bewakingssysteem een afgeleide referentiewaarde. Dus door meting van bijvoorbeeld flow of druk wordt een inerte atmosfeer gegarandeerd. Toepassing van andere methoden dan directe zuurstofmeting vereist een grondige analyse van de relatie tussen de zuurstofconcentratie en de controleparameters.

 

Ook de methode van bewaking is afhankelijk van de methode van inertiseren. Het bewakingssysteem heeft kritieke elementen die moeten worden gedefinieerd.

De bewakings-, controle- en analysesystemen moeten beschikken over de juiste certificatie in relatie tot de aanwezige ATEX-zone. NPR-CEN/TR 15281 geeft meer informatie over de beveiligingssystemen.

 

In het ontwerp van de nieuwe NPR 7910-1:2018 wordt gesproken over een nieuwe “zone”, het zogenaamde inert gebied IG. Eigenlijk een beetje overbodig, immers met inertiseren kunnen we een zone verlichting krijgen, bijvoorbeeld van zone 0 naar zone 1 of zone 2, of van zone 2 naar NGG (niet gevaarlijk gebied). Eigenlijk is dit geen reden om een nieuwe zone-aanduiding IG te introduceren, misschien enkel om deze aan te duiden. Indien er sprake is van een IG-gebied, dan dient er ook een uitgebreid verslag te zijn van de inertiseren volgens o.a. de NPR-CEN/TR 15281.

 

Bron: IAB ingenieurs

 

 

 

 

Voorlichting

 

Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken en over de wijze waarop deskundige bijstand in de onderneming is geregeld.

De voorlichting en instructie zijn afgestemd op de resultaten van de RI&E en wordt aangepast als gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Werknemers jonger dan 18 jaar krijgen daarbij extra aandacht.

 

Werknemers moeten gewezen worden op de gebruiksaanwijzing van arbeidsmiddelen of er is toezicht op het juiste gebruik ervan. Ook moet gewezen worden op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als ze van deze machines niet rechtstreeks gebruikmaken.

 

Per branche en functie verschilt het waar de werkgever voorlichting over moet geven. Worden de werknemers bijvoorbeeld blootgesteld aan veel schadelijk geluid, dan moet de voorlichting daarover gaan.

 

De werkgever moet kunnen aantonen dat voorlichting en instructie hebben plaatsgevonden. Daartoe een registratie kunnen overleggen van welke voorlichting of instructie door wie is gegeven en ontvangen. Eenmalige voorlichting en instructie beklijft niet. Regelmatig opfrissen van de informatie bij de werknemers is daarom van belang.

 

Bron: Arboportaal

 

 

 

 

KB tot wijziging nationale procedure en invoering van registratieprocedure biociden

 

Het Koninklijk Besluit van 4 april 2019 werd gepubliceerd op 23 april 2019 en trad in werking op 3 mei 2019. Dit besluit doet het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de nationale toelatings- en kennisgevingsprocedures van biociden teniet. Zodra het Koninklijk Besluit van 4 april 2019 in werking treedt, worden deze procedures vervangen door de registratieprocedure.

 

Elke gebruiker en verkoper van biociden ingedeeld in het gesloten circuit heeft de nodige kennis over het correct gebruik van deze biociden. Verkopers en gebruikers van dergelijke biociden staan in voor de opleiding van hun personeel of de personen die in hun opdracht werken.

 

De werkgevers van wie de werknemers dergelijke biociden gebruiken zijn verantwoordelijk voor de elementen van de opleiding die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers overeenkomstig artikel VI.1-27 van de codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk. § 2. De Koning kan bijkomende voorwaarden opleggen voor een specifiek biocide of voor een specifieke groep van biociden met betrekking tot de opleiding voor de verkopers en gebruikers van biociden ingedeeld in het gesloten circuit.

 

De opleidingen kunnen een vereiste of optionele voorwaarde zijn voor de registratie als geregistreerd verkoper of geregistreerd gebruiker. § 3. De Koning kan bijkomende voorwaarden opleggen aan verkopers en gebruikers van biociden ingedeeld in het gesloten circuit met betrekking tot het bewijzen van hun kennis.


Conserveermiddelen, ontsmettingsmiddelen, alcoholgel, onkruidbestrijdingsmiddelen, houtbehandelingsproducten, allemaal voorbeelden van chemische agentia die bij veel bedrijven en organisaties worden gebruikt. Maar ook producten die een bijzonder risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu, zeker wanneer ze op een ondoordachte manier worden gebruikt. In de volksmond worden ze omschreven als ‘pesticiden’. Deze producten zijn onderworpen aan bijkomende en specifieke regelgeving.

 

Bron: Federale Overheidsdienst

 

 

 

 

Arts Group Subsidiaries:

 

 

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda

NL: +31 85 888 04 60
BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com


 

 

 

 


Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP