Inspectie-instrument magazijnopslag

De Europese "Seveso III"-richtlijn beoogt de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en het beperken van de eventuele gevolgen ervan, zowel voor de mens als voor het leefmilieu. De doelstelling van deze richtlijn is om een hoog niveau van bescherming te waarborgen tegen dit soort van industriële ongevallen in de hele Europese Unie.


Sponsoring


Identificatie risicofactoren belangrijk bij voorkomen van aandoeningen

Risicobeoordeling op de werkvloer voor het vaststellen van risico’s en manieren om deze te beheersen is essentieel voor geslaagde preventie van spier- en skeletaandoeningen (SSA’s), zoals ook is beschreven in Europese en nationale wetgeving. Iedereen op de werkvloer moet worden betrokken bij het vaststellen van risico’s en het bedenken van manieren om deze te voorkomen.

De privacy van zieke werknemers en de AVG

Wanneer een medewerker zich ziek heeft gemeld en op het spreekuur van de bedrijfsarts komt, mag een bedrijfsarts een medewerker doorverwijzen naar een andere medicus. De betreffende medewerker geeft toestemming voor het uitwisselen van medische informatie. Wanneer de medewerker al onder behandeling is van een arts kan hij toestemming geven de medische informatie van de behandelend arts over te dragen aan de bedrijfsarts. Dit geldt ook voor het advies van de second opinion bedrijfsarts. Werkt een medewerker hier niet aan mee dan kan dit arbeidsrechtelijke gevolgen hebben in het kader van belemmering van het re-integratieproces of het belemmeren van zijn genezing.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het correct invullen van de taken genoemd in de kernactiviteiten en het uitvoeren van het plan van aanpak. Hij of zij is bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan medewerkers, management en OR. De preventiemedewerker heeft een eigen budget, middelen en tijd voor ondersteuning door derden. Deze worden vastgelegd in de RI&E en worden jaarlijks bijgesteld indien nodig. Hij heeft mandaat voor het bezoeken van werkplekken en het raadplegen van externe arbodeskundigen.

Mondkapjes voor publiek gebruik

NEN heeft een nieuwe NEN-spec die deels NEN-spec 1:2020 versie 1 vervangt. Deze publicatie gaat over mondkapjes voor gebruik door publiek. Dit kunnen herbruikbare mondkapjes of wegwerp mondkapjes voor eenmalig gebruik zijn. De Rijksoverheid bepaalt wie een mondkapje draagt en waar het wordt gedragen. Er zijn drie verschillende soorten mond-neusmaskers:
  • Mondkapjes voor publiek gebruik, om virusverspreiding naar anderen te beperken;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers die werken met schadelijke stoffen, om zichzelf te beschermen;
  • Medische maskers voor zorgverleners.
Arts Safety groeit hard!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.

Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ? Bekijk onze vacatures:
Nieuwsbrief november 2020

Arts Safety - HSEQ Specialists

Project support: engineering, construction, commissioning, operational process.
Recruitment: HSEQ-directors, -managers, -supervisors, -officers/ QA/QC-specialists.

Mag je een normale smartwatch dragen in een ATEX zone?

Je zou kunnen denken dat een smartwatch misschien een eenvoudig apparaat is of als een eenvoudig horloge kan worden beschouwd. In de IEC 60079-14:2013 wordt het onderwerp “persoonlijk materieel” behandeld (paragraaf 5.10.3). Doorgaans is het aanvaardbaar om in een ATEX zone 2 of 22 eenvoudige polshorloges of gehoorapparaten te dragen, welke niet ATEX gecertificeerd zijn. Het maken van een risicobeoordeling is altijd noodzakelijk. Met deze risicobeoordeling moet worden beoordeeld of het dragen van eenvoudige horloges of gehoorapparaten (welke niet ATEX gecertificeerd zijn) een aanvaardbaar risico is. Hiervoor zal er een ontstekingsanalyse moeten worden gemaakt.

In een ATEX zone 0 of 20 zijn horloges of gehoorapparaten niet toegestaan, tenzij deze hiervoor zijn gecertificeerd volgens ATEX 114 richtlijn (2014/34/EG).

Veiligheidsadviseur (gevaarlijke stoffen): 5 belangrijke competenties

De functie van veiligheidsadviseur is in aantal gevallen een bij-functie. De ene keer wordt het veiligheidsadviseurschap opgepakt door de warehouse- of logistiek manager, de andere keer door de QSHE- of SHEQ-manager. In elk geval moet de veiligheidsadviseur voldoen aan bepaalde competenties om succesvol zijn werk te verrichten. De bekwaamheden op een rij.

De veiligheidsadviseur moet kennis van zaken hebben en uiterst zorgvuldig te werk gaan in het begeleiden en toetsen van de werkprocessen met gevaarlijke stoffen. Een verkeerde classificatie kan verregaande gevolgen hebben tijdens een inspectie. Hij of zij heeft de verantwoordelijkheid voor het stroomlijnen en vastleggen van de werkprocessen waarin gevaarlijke stoffen voorkomen. Maar dan moet wél iedereen in het bedrijf zich aan de regels en voorwaarden houden.

Hoe zet je een alcohol- en drugsbeleid op?

Alcohol- en drugsgebruik kunnen, zeker in het geval van verslaving, het functioneren op de werkvloer negatief beïnvloeden, leiden tot verzuim of gevaarlijke situaties voor de persoon in kwestie en voor anderen. In een alcohol- en drugsbeleid staan regels over het in bezit hebben en het gebruik van alcohol en drugs onder werktijd en over het gebruik vóór aanvang van het werk. Denk daarbij ook aan recepties, zakenlunches en borrels en evenementen, studiedagen en/of congressen buiten het terrein. De medewerker zal er alles aan doen om het overdadig gebruik te verbergen.

Actieve wachtdienst TWW voor aangifte en onderzoek van zeer ernstige arbeidsongevallen buiten de kantooruren

Op 1 oktober 2020 wordt een actieve wachtdienst binnen de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) operationeel. De bedoeling van deze wachtdienst is de onmiddellijke telefonische aangifte mogelijk te maken aan de met het toezicht belaste ambtenaar van zeer ernstige arbeidsongevallen, die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, brugdagen en gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Met zeer ernstig arbeidsongeval wordt een ongeval bedoeld:
  • een dodelijk arbeidsongeval;
  • een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk en die voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage I.6-1 van de Codex(PDF, 76.84 KB), of met het voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en dat voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage I.6-2 (PDF, 78.75 KB) en dat aanleiding heeft gegeven tot een blijvend letsel.
Gelegenheidswerk: kenmerken en implicaties

Gelegenheidswerk, of het nu bij tussenpozen of op oproep is, draagt bij tot de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en daarom wordt er meer en meer gebruik van gemaakt op Europees niveau. In sommige landen gaan deze praktijken verder dan het beroep op overeenkomsten voor gelegenheidswerk en omvatten zij andere soorten overeenkomsten en vormen van zelfstandig werk.

Hoewel deze vorm van arbeid, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers, bepaalde voordelen biedt, is gelegenheidswerk vaak het onderwerp van discussies tussen de beleidsverantwoordelijken omdat men heeft opgemerkt dat dit negatieve gevolgen zou hebben voor sommige werknemers.
Meer aandacht voor arbeidsmigranten in arbobeleid

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in vitale sectoren in Nederland, zoals de land- en tuinbouw en voedingsindustrie. Deze circa 532.660 arbeidsmigranten worden veel ingezet voor werk met hoge arbeidsrisico’s, maar tegelijkertijd zijn zij vaak niet zelfredzaam. Zij zijn sterk afhankelijk van hun werkgever of uitzendbureau en vormen hiermee een kwetsbare groep.

Om misstanden in de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten tegen te gaan en de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgever te verkleinen, bood het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten een tweede advies aan het kabinet aan. Daarnaast ging een groep arbodeskundigen eind augustus om tafel om de specifieke rol van de werkgever te bespreken in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten.

Bescherming tegen tekenbeten

Jaarlijks lopen in Nederland ruim 27.000 mensen na een tekenbeet een vorm van de ziekte van Lyme op. Daarnaast veroorzaakt het door teken overgedragen tekenencefalitis-virus in Nederland sinds 2016 een ziekte om rekening mee te houden.

Het lichaam controleren op tekenbeten en teken zo snel mogelijk verwijderen kan veel ellende voorkomen. Het lastige is dat teken zijn zo klein als een maanzaadje zijn en daarom voor veel mensen lastig te herkennen. Ziektes door teken overgedragen zorgen ook voor veel verzuim in beroepen met blootstelling aan teken.

Kleding die industrieel behandeld is met de werkzame stof permethrin kan tot 99% bescherming bieden tegen tekenbeten, mits de kleding de juiste eisen voldoet en op de juiste manier gebruikt wordt. Deze eisen worden momenteel vastgelegd in een Europese norm. In 2018 werd NEN 8333 gepubliceerd.

Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92