Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Fijne kerstdagen & Gelukkig Nieuwjaar
 • Normen voor fysieke belasting
 • Efficiënt Werken met NEN 8112
 • Leidinggeven aan professionals
 • Zo krijg je medewerkers uit hun stoel
 • Verbetercheck Gevaarlijke stoffen
 • Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer
 • Strengere regels voor kankerverwekkende stoffen uit EU
 • Toolbox

 

 

Fijne kerstdagen & Gelukkig Nieuwjaar

 

Arts Safety B.V. wenst u alvast prettige kerstdagen en een gezond en veilig Nieuwjaar.

 

Normen voor fysieke belasting


Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie is verweven met ons dagelijks leven, maar is vooral bekend in arbeidssituaties. Onder fysieke belasting vallen onderwerpen als het handmatig verplaatsen van lasten (tillen, dragen, trekken, duwen, repeterende handelingen), (statische) werkhoudingen en plaatselijke spierbelasting tijdens het werk.

Eén van de werkgebieden van ergonomie is fysieke belasting. Het gaat hierbij om de belasting van het lichaam, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van werkzaamheden en het handmatig verplaatsen van lasten. De werkhouding is hierbij belangrijk, maar ook de bewegingen die tijdens het werk gemaakt moeten worden spelen een rol. Tillen, dragen, duwen en trekken zijn hier voorbeelden van.

Daarnaast hebben het aantal bewegingen, rotaties en repeterende handelingen invloed om het lichaam. Hiervoor gelden normen, o.a. EN 1005-reeks, ISO 11228-reeks en ISO 11226. De Europese normen (EN) zijn geharmoniseerd in relatie tot de Machinerichtlijn. Dit houdt in dat wanneer aan deze normen wordt voldaan bij het ontwerpen van een machine, de ergonomische eisen voor fysieke belasting op de juiste manier zijn beoordeeld.

Voor specifiek de werkplekken bij machines is er een norm ontwikkeld (EN ISO 14738). De norm stelt eisen aan de werkplek en dan specifiek de werkhouding bij staand en zittend werk en een werkpositie waarbij je tegen iets aanleunt. Het gaat om de houding van het lichaam, maar ook de toegestane reikwijdte van armen en de hoofdbewegingen en positie van het hoofd die nodig zijn om het werk uit te voeren.

Het nieuwste project heeft als doel om een herstelmodel te ontwikkelen voor cyclisch industrieel werk. In de norm worden procedures gegeven voor het bepalen van de duur en verdeling van de hersteltijd in een werkdag voor industriële werkzaamheden waarbij repeterende handmatige activiteiten worden uitgevoerd. Onder ander de duur van de shift, het aantal pauzes en het type werkproces zijn van invloed op de hersteltijd die nodig is. Door het optimaal inregelen van hersteltijd blijven medewerkers inzetbaar.


Bron: NEN

 

 

Efficiënt Werken met NEN 8112


De complete NEN 8112 verwerkt tot een handige online tool. Het maken van uw bedrijfsnoodplan wordt voor u met “Werken met NEN 8112” een stuk gemakkelijker. Zijn er wijzigingen in de norm, dan wordt de norm automatisch geüpdatet. Naast de complete NEN 8112 bevat de BNO-tool NEN 1414, inclusief de aanvulling en de bijhorende symbolen. In NEN 1414 vindt u voorbeelden van ontruimings- en aanvalsplattegronden en de symbolen om hierop de veiligheidsvoorzieningen aan te geven.

Werken met NEN 8112 bevat een stappenplan waarmee u uw bedrijfsnood organisatie vorm kunt geven. Per stap vindt u handige hulpmiddelen zoals een risicomatrix, een doorberekening van risico’s en kansen en een checklist voor de implementatie van de BNO. U kunt ook evaluaties van bijvoorbeeld uw ontruimingsoefeningen toevoegen.


Bron: NEN Arbeid en veiligheid

 

 

Leidinggeven aan professionals


Organisaties zijn er om winst te maken. Daarom dienen ze de goede dingen goed te doen en moet er voortdurend van alles gepland en gecontroleerd worden. Het rationele denken van de homo economicus is dominant want geld is macht en meer is altijd beter.

En dus viert het Anglo-Amerikaanse, van planning en control bolstaande managementparadigma hoogtij. De inspiratie vernietigende regels, richtlijnen en formulieren van de MBA’s bederven het plezier in ons werk, ontmoedigen ons om zelf na te denken en tasten zo een gezonde, veilige werksfeer aan. Het wordt dus tijd de Anglo-Amerikaanse MBA’s weer te vervangen door inhoudsdeskundige chefs die met liefde voor het vak medewerkers faciliteren om mooi werk af te leveren. 
 
Als je op een succesvolle manier leiding wilt geven aan professionals, dan moet je waardering hebben voor hun vak en de uitvoering daarvan faciliteren. Dat betekent meer sturen op de collectieve ambitie en minder op basis van planning en control. Geef hen de ruimte en het vertrouwen om mooi werk af te kunnen leveren, en durf te functioneren als hitteschild voor de bureaucratische ruis van ‘boven’. Leidinggeven aan professionals betekent dus ook: durven differentiëren, want niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken.

We doen in ons land enerzijds volop mee aan de Anglo-Amerikaanse praktijk en zien de organisatie als een money-making-machine, terwijl we tegelijkertijd verankerd blijven in de Europese traditie waar het samenspel van allerlei gelijkwaardige partijen steeds weer voor innovatieve Neue Kombinationen zorgt. Kortom, veel Nederlandse organisaties zijn stuck in the middle, vlees nog vis, en dat lijkt geen duurzame optie. Daarom: terug naar de Rijnlandse werkcultuur, waar de liefde voor het vak groter is dan de liefde voor het geld.

Benieuwd naar de visie van Prof. Dr. Ir. Mathieu Weggeman?
Ga naar het jaarcongres Industriële Veiligheid 25 januari 2018.


Bron: Honor

 

 

Zo krijg je medewerkers uit hun stoel


Ons werk vraagt steeds meer van onze hersenen en in kantoorberoepen steeds minder van onze spieren. In de meeste opleidingen voor preventiemedewerkers is hier relatief weinig aandacht voor en dat is jammer. Daarom tips over hoe je als preventiemedewerker de zittende medewerker kunt verleiden uit zijn stoel te komen.

54 % van werkend Nederland voldoet niet aan de beweegrichtlijn van de gezondheidsraad en dat brengt risico’s met zich mee. Meer dan 8 uur per dag zitten geeft een 10 - 27 % hogere kans op eerder sterven ten opzichte van 4 uur per dag zitten. De kans op diabetes-2 en hart- en vaatziekten neemt toe en al veel langer is het effect van langdurig zitten op lage rugklachten bekend.

Bewegen is ook goed tegen stress, de opgeslagen cortisol kan met bewegen op een gezonde manier het lichaam uit en de stressgevoeligheid daalt bij een goede conditie. En last but not least zittende medewerkers zijn minder productief dan hun staande collega’s. Kortom genoeg argumenten om het er niet bij te laten zitten.

Er zijn veel mogelijkheden om medewerkers minder te laten zitten. Uit onderzoek bleek dat medewerkers die langdurige verzuimde en met een medische indicatie werden doorverwezen naar de bedrijfsfitness hun verzuim met 27 dagen op jaarbasis inkortte.

Het zit-sta bureau bestaat nog maar een jaar of tien en maakt de laatste jaren een grote opmars. Langdurig staan is ook ongezond, maar juist de mogelijkheid van afwisseling maakt het zo’n krachtige oplossing tegen de risico’s van langdurig zitten. 

Maak het de medewerker makkelijker om met de fiets naar het werk te komen. Uit onderzoek uitgevoerd blijkt dat met drie keer per week woonwerk-fietsen de conditie met 16 % stijgt.

Waarom zou je achter een laag bureau al je werk zittend moeten doen?  Denken, bellen en praten kan staand. Menig medewerker kan op deze manier uren per dag het zittende bestaan verruilen voor staan. We staan er alleen niet bij stil dat dit een optie is.

De meer luchtige maatregelen liggen in de praktische hoek. Een kop koffie/thee/water halen voor je collega is verboden, dat mag hij alleen zelf doen. Printers en koffiecorners zijn altijd een stukje lopen en ga altijd naar het toilet op een andere verdieping.

Medewerkers hun zitgedrag op laten geven, dat gaat niet zomaar. We zijn gewoontedieren. Als in beweging komen zo simpel was, hadden we heel werkend Nederland al lang in beweging gekregen.


Bron: Werk en Veiligheid

 

 

Verbetercheck Gevaarlijke stoffen


Gebruiksgemak en tijdwinst: De Verbetercheck is nu online beschikbaar voor bedrijven in de metaalbewerking en metalektro. Met dit instrument kunt u op zeer laagdrempelige wijze uw gevaarlijke stoffen registreren, de blootstelling bepalen, waar nodig maatregelen nemen, en het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer borgen.

De basis van de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is het digitale register, waarin de gebruiker alle op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen registreert. Aan dit register is een database gekoppeld, waarin 5x beter alle ingevoerde stoffen en producten verzamelt. De database is al gevuld met een groot aantal in de sector veel voorkomende stoffen en producten. Staat een stof of product al in de database, dan vult het register zich met de juiste data. Dit scheelt behoorlijk wat invoerwerk.

5xbeter biedt voor in de metaal veel gebruikte gevaarlijke stoffen de zogenoemde veilige werkwijzen. Wanneer een bedrijf deze veilige werkwijzen toepast, is het zeker dat de gezondheidsrisico’s van de betreffende gevaarlijke stoffen voldoende beheerst zijn. 5xbeter zet daarnaast in op het zoveel mogelijk vervangen van gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen.


Bron: 5x Beter

 

 

Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer


Het besluit om wel of niet te rijden is, buiten de verboden, de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Wanneer de weersomstandigheden slecht zijn, gelden voor vervoer van gevaarlijke stoffen andere regels. Deze regels niet bij iedereen duidelijk zijn. Hij wordt in staat geacht om bij aanvang van de rit of onderweg de keuze te maken of rijden nog verantwoord is.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen (VLG). In hoofdstuk II, artikel 6 van deze regeling staat het volgende omschreven:
Is het zicht door weersomstandigheden - zoals mist, sneeuw en regen - minder is dan 200 meter is, is het verboden te vervoeren:

 • gevaarlijke stoffen in tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is;
 • vuurwerk boven de vrijgestelde hoeveelheden van sectie 1.1.3.6

Bij glad wegdek en als het zicht door weersomstandigheden - zoals mist, sneeuw en regen - minder is dan 50 meter is het verboden te vervoeren:

 • gevaarlijke stoffen in tanks of losgestort;
 • verpakte gevaarlijke stoffen, boven de vrijgestelde hoeveelheden van sectie 1.1.3.6.

Het vervoersverbod bij glad wegdek geldt niet voor het vervoer van medische isotopen. De minister kan ontheffing verlenen van het vervoersverbod als er sprake is van langdurige gladheid en het spoedeisende karakter van het vervoer kan worden aangetoond.

Bron: de veiligheidskundige

 

 

Strengere regels voor kankerverwekkende stoffen uit EU


Het Europees Parlement keurt strengere regels goed om werknemers beter te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen op het werk. Deze regels, die elf bijkomende kankerverwekkende stoffen toevoegen aan de lijst van gevaarlijke stoffen en de grenswaarden voor twee bestaande stoffen herzien, richten zich op de hoofdoorzaak van werk gerelateerde overlijdens in de EU. Het doel is om de komende 50 jaar tot 100.000 levens te redden.
Lagere blootstellingswaarden

 • Er zijn grenswaarden (d.w.z. de maximumhoeveelheid schadelijke stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld) vastgelegd voor:
 • Tien chemische stoffen: 1,2-epoxypropaan, 1,3-butadieen, 2-nitropropaan, acrylamide, broomethyleen, vinylbromide, chroom (VI)-verbindingen, ethyleenoxide, hydrazine- en o-toluïdine, plus vuurvaste keramische vezels
 • Siliciumdioxide, dat vrijkomt bij het ontginnen, snijden of verbrijzelen van materialen zoals beton, bakstenen of gesteenten.

De nieuwe wetgeving herziet ook de blootstellingsgrenswaarden voor twee stoffen die reeds op de lijst staan:

 • stof van hardhout, ontstaan door het snijden of verpulveren van hout
 • vinylchloride, voornamelijk gebruikt voor de productie van PVC

Werkgevers moeten de risico's identificeren en beoordelen voor werknemers die aan deze stoffen worden blootgesteld en preventieve maatregelen nemen.

Met deze regels zorgt het Parlement ervoor dat de Commissie tegen begin 2019 zal moeten beoordelen of zogenaamde reprotoxische stoffen (d.w.z. stoffen die leiden tot verminderde vruchtbaarheid of tot afwijkingen in de ontwikkeling van het embryo of de foetus) ook in de lijst kunnen worden opgenomen.

De nieuwe voorschriften bepalen ook dat de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor het gezondheidstoezicht op de werknemers, kan besluiten dat het gezondheidstoezicht na het einde van de blootstelling moet worden voortgezet, dit zo lang als nodig om de gezondheid te beschermen.

De nieuwe regels zullen werknemers in verschillende sectoren ten goede komen: de bouwsector, de chemische, automobiel-, houtbewerkings- en meubelindustrie, de vervaardiging van levensmiddelen en textiel, de gezondheidszorg e.a.


Bron: Europees Parlement

 

 

Toolbox


Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW hebben een toolbox gelanceerd waarmee organisaties aan de slag kunnen met het bevorderen van een cultuur van gezond en veilig werken. De tool box helpt werkgevers en werknemers die hiermee aan de slag willen.

Helaas is een veilige en gezonde werkomgeving nog niet overal de realiteit. Uit ongeval onderzoek blijkt dat onveilig gedrag vaak een rol speelt bij een ongeluk.  Om veiliger én gezonder te kunnen werken, is naast het opvolgen van regels en procedures (compliance) ook een actieve houding ten opzichte van veilig gedrag (participatie) essentieel om gezond en veilig werken structureel te borgen.

De Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW zijn in 2017 het project 'gezond- en veiligheidscultuur' gestart. In dit project is geïdentificeerd wat werkgevers, werknemers, Inspectie en Beleid kunnen doen om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen.

Door het netwerk van het ministerie van SZW – waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap zijn vertegenwoordigd - is een inventarisatie van instrumenten gemaakt die organisaties kunnen inzetten om te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. De door het netwerk aangedragen instrumenten zijn gebundeld in een ‘toolbox’.


Bron: Arboportaal

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Companies:

  


 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 | Arts Safety B.V. |  Alle rechten voorbehouden.