Klik hier om deze email in uw browser te lezen

 

 

 

De onderwerpen voor deze nieuwsbrief:

 

 • Jaarplan 2020 Inspectie SZW: meer preventieve inspecties
 • Alcohol en drugsbeleid
 • Langer doorwerken zorgt voor groei werkende 55-plussers
 • Nieuwe richtlijn voor bedrijfsartsen pakt verzuim bij werkstress aan
 • Tachograafvrijstelling: 5 veelgehoorde misverstanden
 • Ergonoom lost bewegingsproblemen op
 • Tips voor werken aan de werkhouding
 • Inzicht in aandoeningen aan het bewegingsapparaat
 • Handreiking Arbo-maatregelen Uitzendwerk gepubliceerd
 • Norm NEN 4400-1 en training
 • Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
 • De Europese Arbeidsautoriteit wordt ingezet bij de handhaving van de Europese regels inzake werk en sociale zekerheid
 • Cijfers arbeidsongevallen 2018
 • Silicose in opmars?

 

Klik op onderstaande link voor onze nieuwe bedrijfsvideo!

 

Bedrijfsvideo Arts Safety B.V. 

 

 

 

Jaarplan 2020 Inspectie SZW: meer preventieve inspecties

Inspectie SZW wil komend jaar meer preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken en meer deelnemen aan gezamenlijke BRZO-inspecties. Gezamenlijke BRZO-inspecties worden uitgevoerd door gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat bij BRZO bedrijven.

 

Door de toename van bedrijfsongevallen had Inspectie SZW de laatste jaren steeds minder ruimte voor preventieve werkzaamheden, zo is in het pas gepubliceerde Jaarplan 2020 te lezen. In 2018 ging zelfs driekwart van de Arbo capaciteit naar ongevalsonderzoeken. Inmiddels is een flink aantal nieuwe inspecteurs aangetrokken. 

In 2020 hoopt Inspectie SZW onder andere door deze groei de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties te herstellen. De Inspectie SZW gaat zich intensiever inzetten op de naleving van de arbozorgbepalingen door middel van voorlichting en handhaving. Dat is hard nodig. Slechts een derde van de bedrijven heeft een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog. 

Veiligheid raakt iedereen en is van levensbelang. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en geen RI&E kan tonen, krijgt direct een boete. Met de uitbreiding van het personeel kan Inspectie SZW volgend jaar bij de circa 400 BRZO-bedrijven, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, aan 90% van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders deelnemen. 

 

Bron: Inspectie SZW

 

 

 

Alcohol en drugsbeleid

 

Alcohol- en drugsgebruik kunnen, zeker in het geval van verslaving, het functioneren op de werkvloer negatief beïnvloeden, leiden tot verzuim of gevaarlijke situaties voor de persoon in kwestie en voor anderen. Alcohol en drugs op de werkvloer: hoe zet je een beleid op wat voldoet aan het wettelijk kader, ook voor wat betreft de AVG?

 

In een alcohol- en drugsbeleid staan regels over het in bezit hebben en het gebruik van alcohol en drugs onder werktijd en over het gebruik vóór aanvang van het werk.
Je kunt als preventiemedewerker voorlichting organiseren, waarbij medewerkers en leidinggevenden leren om alcohol- en drugsproblemen te herkennen. Soms zijn er sporen, zoals spuiten, blikjes en flesjes. Veel vaker is alcohol- en drugsgebruik niet zichtbaar. De medewerker zal er alles aan doen om het gebruik te verbergen.

 

Hoe kunnen we dan toch een alcohol- of drugsprobleem tijdig herkennen? Er zijn signalen die kunnen duiden op een alcohol- of drugsprobleem bij een medewerker. Voorbeelden zijn: een onverzorgd uiterlijk, overmatig zweten, ruiken naar alcohol of drugs, veel vaker verzuimen, verlies van concentratievermogen, fouten maken en/of minder kwaliteit leveren of verstoorde relaties met collega’s.

 

Na het signaleren volgt de stap van het bespreekbaar maken. Ook hierbij kan voorlichting helpen om overmatig alcohol- en drugsgebruik uit de taboesfeer te halen en een mentaliteitsverandering teweeg te brengen.

 

Laat het preventiebeleid aansluiten bij het bestaande Arbo- en gezondheidsbeleid.

Het in de Arbowet genoemde PAGO is ook een mooi preventief middel om in te zetten.


Het bedrijf wil dat medewerkers zich houden aan de gestelde regels, zo niet dan volgen disciplinaire maatregelen. Laat dit de laatste stap in het beleid zijn. Met andere woorden: hanteer sancties alleen als preventie en voorlichting goed geregeld zijn. Denk goed na over een rechtvaardig sanctiebeleid, waarbij de voorgestelde maatregelen in verhouding staan tot de overtreding.

 

Alcohol- en drugsgebruik op het werk is niet bij de wet verboden. Wel als je aan het verkeer deelneemt. Een bedrijf kan wel voorschriften vaststellen over het gebruik van alcohol en drugs onder werktijd en vóór aanvang van het werk voor zover dat invloed kan hebben op de arbeidsprestatie.

 

Onderzoek in bureau, de tas of kleding van een medewerker is op grond van het privacyrecht niet zomaar toegestaan (artikel 10 van de Grondwet). Alvorens een onderzoek plaatsvindt, moet er een redelijk vermoeden van schuld zijn. Verder moet het onderzoek discreet plaatsvinden, zodat de privacy van de medewerker beschermd is. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is hier alleen maar meer nadruk op gekomen.

 

Bron: Werk en Veiligheid

 

 

 

 

 

 

 

Langer doorwerken zorgt voor groei werkende 55-plussers
 

Het aantal Nederlanders met betaald werk blijft stijgen. In het derde kwartaal van dit jaar kregen 9 miljoen mensen in ons land betaald voor arbeid. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. 60 % van de groei zit in de leeftijdscategorie van 45- tot 75-jarigen.

 

In elke leeftijdscategorie is in het afgelopen jaar de arbeidsdeelname toegenomen. Het aantal werkenden van 15 tot 45 jaar groeit minder hard dan het aantal werkenden van 45 tot 75 jaar. Vooral het aantal werkende 55-plussers neemt sterk toe.

 

Het aantal werkende 55- tot 65-jarigen stijgt vooral de laatste jaren sterk: van 1,3 miljoen in 2014 tot 1,6 miljoen in 2019. Het aantal werkende 65-plussers steeg in die periode van vijf jaar met 50 %. In 2014 werkten 178 duizend 65-plussers, terwijl nu 265 duizend 65-plussers betaald werk uitvoeren.


De vergrijzing van de bevolking draagt bij aan de groei van het aantal werkende 55-plussers. Er zijn steeds meer mensen van 55 jaar of ouder. Ook het afschaffen van VUT- en prepensioenregelingen en het verschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn debet aan de groeicijfers. Ouderen werken hierdoor tot op hogere leeftijd door, waardoor de arbeidsparticipatie toeneemt.

 

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan was in 2002, 60 jaar en ruim 8 maanden, in 2014, 63 jaar en 10 maanden en in 2018, 65 jaar. De participatie nam tussen het eerste kwartaal van 2014 en het derde van 2019 sterk toe bij 55- tot 65-jarigen, van 59,0 % naar 69,7 %

De participatie van 65-jarigen is het meest gestegen: inmiddels heeft ruim 1 op de 3 betaald werk.

 

Bron: CBS

 

 

 

Nieuwe richtlijn voor bedrijfsartsen pakt verzuim bij werkstress aan

De belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim in Nederland is al jaren werkstress. De aanpak van werkstress was volgens de branchevereniging voor bedrijfsartsen toe aan verandering, omdat de inzichten om met werkstress om te gaan ook veranderd zijn. De nieuwe richtlijn is meer gericht op de factoren waar de werknemer waarde aan hecht. Het niet vervullen van die werkwaardes door het soort werk wat iemand doet, is vaak een risico op langdurig ziekteverzuim.

 

De afgelopen jaren zijn de inzichten hoe je het beste met werkstress om kunt gaan veranderd. Aanleiding voor een herziening van de richtlijn Psychische problemen van de NVAB. Hoe draagt deze nieuwe richtlijn bij aan een snelle en duurzame terugkeer van een medewerker naar de werkplek?

 

Stress speelt een belangrijke rol bij een op de vijf ziekmeldingen. De richtlijn Psychische problemen vertelt hoe de bedrijfsarts deze en andere psychische problemen effectief kan benaderen. In de herziene versie zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt. De nieuwe richtlijn geeft bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, meer concrete tips en hulpmiddelen om hun aanpak bij psychische problemen te bepalen. 


Nieuw in de richtlijn is een vragenlijst over wat medewerkers belangrijk vinden in hun werk, zoals zelfontplooiing en autonomie. Het verschil tussen die werkwaarden en in hoeverre iemands werk daaraan beantwoordt, is een accurate voorspeller van het risico op langdurig verzuim. Inzicht in die verschillen vormt bovendien een goede ingang om samen met de medewerker en de werkgever in gesprek te gaan over de mogelijkheden om werkwaarden en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.

 

Een tweede belangrijke aanpassing is dat er in de nieuwe richtlijn meer nadruk ligt op positieve psychologie. In plaats van terug te kijken naar problemen in het verleden, kijkt de bedrijfsarts naar iemands successen: wanneer ging het goed en waar lag dat aan? Wat kan je daarvan gebruiken in de huidige werksituatie? Die activerende insteek moet ervoor zorgen dat mensen aan de slag gaan met oplossingen en dat heeft een gunstige invloed op een spoedig en duurzaam herstel.

 

Bron: Arbo Unie

 

 

 

 

Tachograafvrijstelling: 5 veelgehoorde misverstanden

''Ben ik nu wel verplicht een tachograaf te gebruiken? Of kan ik gebruik maken van een vrijstelling?” De tachograaf blijft lastige materie voor menig ondernemer. Daarom heeft evofenedex al een aantal jaren de tachograafvrijstellingscheck. Hiermee wordt op individuele basis de situatie voor een bedrijf beoordeeld en worden misverstanden duidelijk. Een vijftal misverstanden op een rijtje: 

 

Ik rijd af en toe naar het buitenland, dan heb ik toch geen tachograaf nodig?

 

De regelgeving voor de tachograaf is Europees. Dus een tachograaf moet worden gebruikt.  Wel zijn er verschillen tussen nationale en Europese vrijstellingen die mogelijk gebruikt kunnen worden.

 

Ik verricht alleen eigen vervoer van goederen. Ik kan dan toch gebruik maken van een vrijstelling?

 

Alleen het verrichten van eigen vervoer is niet voldoende om gebruik te maken van een vrijstelling. Wel zijn bepaalde sectoren of werkzaamheden vrijgesteld van de tachograafregistratie.

 

Ik heb een BE-combinatie op privé staan. Als het een privéauto is, ben ik toch niet tachograaf-plichtig?

 

Als de BE-combinatie uitsluitend hobbymatig wordt gebruikt of bijvoorbeeld voor een stichting zonder commercieel belang, is het transport vrijgesteld. Er mag dus geen commercieel belang spelen.

 

Ik rijd de ene week 14 uur en de andere 10 uur, dus gemiddeld rijd ik nooit meer dan 12 uur per week op jaarbasis. Dan hoef ik toch geen tachograaf te gebruiken? 

 

De regelgeving heeft het niet over gemiddelden per week maar over een maximum aantal rij-uren per week. Zodra de chauffeur boven de 12 uur rijtijd uitkomt, is hij tachograaf-plichtig. De 12 uur rijtijd kan een van de voorwaarden zijn bij de tachograafvrijstellingen.

 

De meeste van mijn ritten vinden plaats binnen een straal van 100 km. Een enkele keer wat verder. Ben ik dan ook tachograaf-plichtig? 

 

De 100 km is de maximale afstand voor één van de tachograafvrijstellingen. Bij een rit verder dan 100 km loop je het risico op een boete van 4.400 euro. Deze situatie is niet van toepassing bij elke vrijstelling tachograaf. 

 

Boetes kunnen daarbij oplopen tot duizenden euro's. Twijfels over jouw situatie?  Gebruik de evofenedex vrijstellingscheck. 

 

Bron: evofenedex 

 

 

 

Ergonoom lost bewegingsproblemen op

Ergonomen nemen de hele werkomgeving onder de loep. Door een ergonoom in te schakelen, kunt u bewegingsproblemen preventief oplossen, maar ook bestaande klachten kan een ergonoom bestrijden. 

 

Een ergonoom kan nieuwe werkplekken optimaliseren of een hele productielijn ontwerpen. Ook is het mogelijk om een ergonoom in te schakelen om de hele organisatie door te laten lichten op ergonomische knelpunten. 
Een ergonoom kan verschillende zaken regelen:

 • Begeleiding geven bij de inrichting van het kantoor, bijvoorbeeld bij flexplekken;
 • Software voor een callcenter of backoffice beoordelen en verbeteren;
 • Hulpmiddelen ontwerpen om de fysieke belasting bij werkzaamheden te verminderen, zoals bij onkruid wieden, glasplaten tillen of in de bouw;
 • Naar aanleiding van klachten op de werkplek speciale meubels ontwerpen;
 • Assemblagelijnen herontwerpen en inrichten om de productiviteit en fysieke belasting te verbeteren.

Het is niet verplicht een ergonoom in te schakelen. De meerwaarde van de ergonoom is dat gekeken wordt naar de mogelijkheden van werknemers in verhouding tot hun taken en middelen. Het probleem wordt dus als een geheel bekeken en neemt niet alleen de Arbowet als basis.

 

Bron: Rendement

 

 

 

 

 

 

 

Tips voor werken aan de werkhouding

Een slechte werkhouding zorgt voor een verkeerde belasting van gewrichten en spieren. Het kan zelfs de longinhoud tot wel 30 % verminderen. Een slechte houding kan ook leiden tot spanningshoofdpijn en een zere nek, rug en schouders. Ook hart- en vaatziekten en diabetes liggen op de loer. Tijd voor wat tips voor een goede werkhouding.

 

Er is wel degelijk iets te doen aan een slechte houding. Zorg dat uw nek recht is wanneer u achter uw beeldscherm zit, met uw knieën in een rechte hoek en uw voeten plat op de grond. En vergeet dus vooral niet om voldoende te bewegen.

Zelfs tijdens de slaap is het mogelijk aan de houding te werken. Slaap daarvoor op uw zij met een kussen tussen de benen. 
 
Een goede, ruime inrichting van werkplekken is een eerste vereiste om klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat te voorkomen. Dat geldt zeker ook voor mensen die vaak en lang aan een beeldscherm werken. Door een goede instelling van stoel en beeldscherm werken zij in een ergonomisch verantwoorde werkhouding. Voor hen betekent een optimaal ingerichte werkplek dus het behoud van hun lijf. 

 

Bron: Arbo Online

 

 

 

 

Inzicht in aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 

Een nieuwe online toolkit met Napo animatiefilmpjes is bedoeld om mensen bewust te maken van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hun advies daarover te geven. De toolkit bevat 14 verschillende activiteiten waarmee men binnen organisaties groepsgesprekken kan stimuleren met eigen personeel en de werknemers in de toeleveringsketen. De toolkit is ook geschikt voor gebruik binnen beroepsopleidingen.

 

Er wordt ingegaan op kantoorwerk, het hanteren van ladingen, repetitief werk, statische en belastende houdingen en de invloed ervan op de gezondheid van werknemers. Daarnaast wordt binnen de interactieve activiteiten ingegaan op preventiemaatregelen op de werkplek en binnen de organisatie.

 

Bron: EU-OSHA

 

 

 

 

Handreiking Arbo-maatregelen Uitzendwerk gepubliceerd

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de nieuwe handreiking Uitzendwerk gepubliceerd. Het betreft een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

 

De handreiking beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Stichting DOORZAAM, een stichting gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

De handreiking geeft sociale partners adviezen om in de eigen Arbo catalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, tijdelijke krachten of nieuwe toetreders binnen bedrijven. Maar de handreiking is ook bruikbaar voor individuele werkgevers en werknemers. 

De handreiking Uitzendwerk behandelt de volgende onderwerpen:

 • de positie van de uitzendkracht;
 • voorlichting over risico's op de werkplek;
 • uitzendkracht inwerken, instrueren en begeleiden;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken en gebruiken;
 • ongevallen melden en registreren;
 • voorbeeldteksten voor de Arbo catalogi.

Bron: SER

 

 

 

 

Een traktatie op de prettige samenwerking tussen Arts Safety B.V. en Kuehne & Nagel!

Rechts Mark Jacobs (Local Quality Coordinator), links Ed Mijnders (HSE Consultant)

 

 

 

 

Norm NEN 4400-1 en training

Op basis van een inspectie tegen NEN 4400 door een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling kan een uitzendonderneming worden opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en staat daarmee als 'bonafide' te boek.


NEN 4400 bestaat uit twee delen: deel 1 geldt voor Nederlandse uitzendbureaus, deel 2 voor bureaus die vanuit het buitenland op de Nederlandse markt opereren. De norm NEN 4400 beschrijft ook op welke manier een inspectie-instelling moet controleren of aan de gestelde eisen wordt voldaan, met welke frequentie dat moet gebeuren en wat de deskundigheid van de inspecteurs moet zijn. 

Vanwege de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving rond de verplichtingen uit arbeid en de maatschappelijke wens om uitleners en (onder)aannemers ook te beoordelen op naleving van de van toepassing zijnde cao-bepalingen, is besloten nieuwe edities van de beide delen van de norm uit te brengen.

 

Voor het eerst zijn beide delen van NEN 4400 gelijktijdig herzien, waardoor ze nu weer geheel op elkaar zijn afgestemd. Ook is er bij de herziening voor gezorgd dat alle aanpassingsrapporten van de SNA van de afgelopen jaren in de normteksten zijn verwerkt.

 

Bron: NEN

 

 

 

 

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Sinds 1981 hergroepeert het huidige algemeen reglement op de elektrische installaties (beter gekend als AREI) de reglementaire veiligheidsvereisten voor de elektrische installaties in België. Dat laatste is van toepassing op verschillende soorten installaties: productie, transmissie, distributie, gebruik, binnen-installatie, buiten-installatie, tijdelijk, enz. Meer dan 30 jaar lang liet het toe om installaties met een hoog veiligheidsniveau uit te voeren.

 

Het nieuwe AREI kadert in de continuïteit van het huidige AREI en is van toepassing zowel op de nieuwe installaties als op de bestaande installaties waarop het huidige AREI van toepassing is.

Om aan de verschillende verwachtingen van de gebruikers over de aanpassingen van het huidige AREI te voldoen, werd besloten om de structuur van het huidige AREI volledig te herzien. De herstructurering van het huidige AREI heeft als doel als eerste fase van het werk:

 • De leesbaarheid van het huidige AREI te verhogen en de gebruiksvriendelijkheid van het huidige AREI te verbeteren;
 • Thematische boeken op te stellen voor het publiek van het huidige AREI;
 • De structuur ervan op een compilatie van verschillende Europese normen te enten;
 • De inhoud van het huidige AREI te hernemen, terwijl de verbeteringen die in de werkgroepen werden gekregen, reeds worden aangebracht.  

In een tweede fase van het werk (na publicatie van het nieuwe AREI) zullen de update en de evolutie van het nieuwe AREI worden voortgezet.

Het nieuwe AREI is op 28 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het vervangt het huidige AREI en trekt het in vanaf 1 juni 2020.

 

Bron: Beswic FOD Werkgelegenheid

 

 

 

 

 

De Europese Arbeidsautoriteit wordt ingezet bij de handhaving van de Europese regels inzake werk en sociale zekerheid

De Europese regels hebben er mede voor gezorgd dat de arbeidsmobiliteit binnen de EU sterk is toegenomen. Voor vele Europeanen is het gemakkelijker geworden om in een ander Europees land aan de slag te gaan. 17 miljoen Europeanen werken in een ander land dan dat van hun nationaliteit. In de praktijk kunnen er echter problemen ontstaan bij de toepassing van de regels inzake werkgelegenheid en sociale zekerheid. Dat is de reden waarom de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit in het leven heeft geroepen.

 

De verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit somt de drie belangrijkste doelstellingen op:

 • Lidstaten ondersteunen om personen en werkgevers een betere toegang te geven tot informatie en dienstverlening over hun rechten en plichten inzake arbeidsmobiliteit;
 • De operationele samenwerking versterken tussen de instanties in de lidstaten bij de grensoverschrijdende handhaving van de regels, onder meer door gezamenlijke inspecties te vergemakkelijken;
 • Bemiddelen en bijdragen tot oplossingen in geval van geschillen tussen nationale instanties. De Europese Arbeidsautoriteit gaat ook samenwerken met reeds bestaande agentschappen, zoals het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

De Europese Arbeidsautoriteit wordt op termijn een instelling met ongeveer 140 medewerkers. Sommigen daarvan worden afgevaardigd vanuit de lidstaten en treden op als verbindingspersonen.

De Europese Arbeidsautoriteit is in oktober 2019 in Brussel van start gegaan, maar de instelling zal nog verhuizen naar Bratislava (Slovakije), waar de zetel is ondergebracht. In 2024 zou de autoriteit volledig operationeel zijn.

 

Bron: Prevent

 

 

 

 

Cijfers arbeidsongevallen 2018

Uit het jaarrapport van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) blijkt dat voor het derde jaar op rij het aantal arbeidsongevallen is gestegen: van 157.242 naar 168.462 ongevallen.

 

Het aantal ongevallen is gestegen, maar er zijn ook meer mensen aan het werk. Als men daar rekening mee houdt, dan ziet men een dalende trend die zich al enkele jaren doorzet. De meeste ongevallen gebeuren in de industrie en de bouw.

 

Na iets minder dan de helft van de ongevallen (47,9 %) moest het slachtoffer tijdelijk thuisblijven om te revalideren, 42,3 % kon gewoon aan de slag blijven, 9,8 % werd permanent arbeidsongeschikt verklaard en in 0,1 % van de gevallen had het ongeval een dodelijke afloop.

 

Het jaarrapport 2018 staat op de website van Fedris: Statistisch Jaarverslag.

 

Bron: Het Nieuwsblad

 

 

 

 

Silicose in opmars?


Silicose is een vorm van stoflong (een longaandoening) die veroorzaakt wordt door het inademen van kwartsstof. Het is sedert 1963 als beroepsziekte in België erkend. Omdat, het aantal mijnwerkers, steenhouwers en werknemers in gieterijen en de keramische industrie over de jaren heen daalde en welzijn belangrijker wordt in de bedrijfsvoering (en dus veiligheidsmaatregelen genomen worden), is het aantal gevallen van silicose ook sterk gedaald.

 

Evenwel zijn de laatste jaren in bepaalde specifieke sectoren, zoals het verwerken van composietstenen keukenbladen, nieuwe gevallen van silicose opgetreden. Deze “engineered” stenen bevatten tot 90% kwarts. Bij het bewerken van deze composietstenen keukenbladen met sneldraaiend gereedschap komt zeer fijn inhaleerbaar kristallijn silica vrij (deeltjesgrootte 0,1 micrometer) die op termijn, aanleiding kan geven tot stoflong. Voor de eindconsument stellen zich geen gezondheidsproblemen.

 

Op de Katholieke Universiteit Leuven is een seminar gehouden: Old hazards in new places, the emergence of silicosis in artificial stone workers. Er is informatie op diverse websites beschikbaar o.a. Respirable Crystalline Silica - Workplace Exposure is Preventable;

op de website van de “Royal Australasian College of Physicians”: 

 

De presentatie van de volledige uiteenzetting is beschikbaar in het Engels op de evenementenwebsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) 

 

Bron: Beswic FOD Werkgelegenheid

 

 

 

Arts Safety B.V. wenst u alvast Prettige Kerstdagen

en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

 

 

 

 

Arts Group Subsidiaries:

 

 

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda

NL: +31 85 888 04 60
BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com


 

 

 

 


Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP