Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Aanpassing ARAB-waarschuwing en alarm bij brandbestrijding

Op 15 september 2023 werd het KB van 30 augustus 2023 tot opheffing van artikel 52.10.4 van het ARAB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit KB past de bepalingen aan van afdeling V betreffende voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen van titel II, hoofdstuk I van het ARAB.

Een bepaling uit het KB van 7 juli 1994 werd door de FOD Binnenlandse Zaken geschrapt wegens voorbijgestreefd (cf. koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot wijziging van het KB van 7 juli 1994). Het gaat om de bepaling dat de elektrische kringen van waarschuwing en alarm van elkaar moeten verschillen, zoals bepaald in punt 6.8.4 betreffende waarschuwing en alarm van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Naar aanleiding hiervan, alsook om rekening te houden met de technologische evolutie in deze materie, heeft de FOD WASO dezelfde vereiste, zoals bepaald in punt 52.10.4 van het ARAB, opgeheven. Deze schrapping zorgt niet alleen voor een grotere cohesie tussen de basisnormen brand en de bepalingen van artikel 52 van het ARAB, maar vermijdt ook verwarring voor de werkgevers omtrent welke wetgeving moet worden toegepast.

Hetzelfde beschermingsniveau voor de werknemers blijft gegarandeerd door verschillende bepalingen van de codex over het welzijn op het werk. Preventie van brandrisico’s bestaat immers uit een combinatie van passieve maatregelen en actieve en organisatorische maatregelen, waaronder de bepalingen van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI; boeken 1, 2 en 3) en Titel 2 “Elektrische installaties” van boek III van de codex over het welzijn op het werk voor wat betreft elektrische risico’s.

Meer informatie: Aanpassing inzake waarschuwing en alarm bij de organisatie van brandbestrijding.

Bron: BeSWIC