Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O)

De juiste balans tussen mens, arbeid en organisatie

Arbeids- en organisatiedeskundigen adviseren en begeleiden organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers. Als beroepsvereniging ondersteunen we hen met kennis en direct advies. Zodat ze voor bedrijven succesvol zijn in verandertrajecten op het snijvlak van mens, arbeid en organisatie.

A&O-deskundige

De arbeids- en organisatiedeskundige is één van de vier kerndeskundigen die worden genoemd in de Arbowet.

Hij/zij heeft kennis van arbeid, organisatie, psychologie, structuren en cultuur op de werkvloer en kan universitair opgeleid zijn.

A&O is minstens zo veelzijdig als Veiligheidskunde en overlapt er ten dele mee.
Het wordt wel gezien als de ‘zachte’ kant van de veiligheidskunde, maar dat doet de A&O’er tekort. Een A&O’er is een ‘sociaal-psychologisch’ deskundige die zich onder andere kan richten op duurzame inzetbaarheid, werkstress, (team)gedrag, human resource management (de juiste m/v op de juiste plaats) en leidinggeven.

 

Wij helpen werkgevers om de veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting binnen de organisatie te optimaliseren en verzuim preventief aan te pakken. Wanneer doorlopend wordt gewerkt aan een prettige werkomgeving waar medewerkers gezond, veilig en met veel arbeidsplezier hun werk kunnen doen, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame inzetbaarheid, bevlogen- en betrokkenheid van de medewerkers en aan de totale continuïteit van een gezonde organisatie.

Kerndeskundigen

De Arbowet schrijft voor dat elke werkgever zich moet laten ondersteunen door vier kerndeskundigen. Dat zijn een Bedrijfsarts, Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en een Arbeids- en Organisatiedeskundige. Kerndeskundigen voeren binnen deze aandachtsgebieden onderzoeken uit, geven advies en ondersteunen organisaties en medewerkers. Van verzuimpreventie en omgaan met gevaarlijke stoffen tot veilig werken op hoogte en het opstellen van een beleid rondom werkdruk. Ze zijn gespecialiseerd in de verschillende gebieden rond preventie, arbo en verzuim. Een kerndeskundige werkt in opdracht van een arbodienst, is werkzaam bij een gespecialiseerd bureau of werkt als zelfstandige.

De Arbeids- en Organisatiedeskundige, kortgezegd: de A&O deskundige

Het werkgebied van een A&O deskundige is behoorlijk breed. Veel bedrijven zijn vaak onbekend met het werkterrein van de A&O-er, terwijl de rol van deze deskundige alleen maar belangrijker is geworden omdat de menselijke factor in arbeidssituaties steeds een grotere rol speelt. Denk aan verhoogde werkdruk, de onderlinge omgangsvormen, bezuinigingen en hoog (psychisch) verzuim. De A&O deskundige adviseert en begeleidt organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers. Dit doet hij mede door zich te richten op de betere aspecten van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wat bijdraagt aan vermindering van de arbeidsrisico’s. Wanneer organisaties gestimuleerd worden een werkcultuur te creëren waarin de bevlogenheid en vitaliteit toeneemt, kan dit leiden tot het verlagen van verzuim, het toenemen van de betrokkenheid en het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Kortom: onze A&O-deskundige helpt organisaties een beter versie van zichzelf te worden!

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Vanuit de zorg voor gezondheid, motivatie en duurzame inzetbaarheid is het belangrijk om oog te hebben voor de psychologische aspecten. De A&O deskundige richt zich naast de bedrijfskundige vraagstukken ook op de PSA: werkdruk, werkstressoren, energiebronnen en ongewenste omgangsvormen. Hij doet onderzoek naar de kern van de problemen, naar de werkelijke oorzaken. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de organisatie aan de slag met mogelijke verbeterpunten.  Vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen ook signalen van werkdruk en – stress opgevangen zijn. Dan zal de A&O deskundige door de Arbeidshygiënist of Veiligheidskundige hiervan op de hoogte gesteld worden zodat hij verdiepend onderzoek kan doen. Een inventarisatie naar de ongewenste omgangsvormen valt ook onder het PSA. Omdat de A&O deskundige een neutrale en onafhankelijke rol inneemt, is hij de aangewezen persoon die deze vorm van PSA kan helpen aanpakken.

Energiebronnen en werkplezier

Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt wordt er meer aandacht aan werkdruk en (langdurig) verzuim besteed. De PSA speelt tegenwoordig een grote rol om bijvoorbeeld uitval ten gevolge van  een burn-out te voorkomen. Deze zaken kunnen onderzocht en aangepakt worden, maar daarnaast is het net zo belangrijk om te onderzoeken welke energiebronnen er in organisaties zijn die het werkgeluk en werkplezier mede bepalen. Door deze te benutten en aandacht te geven, wordt de gezondheid en vitaliteit bij de medewerkers vele malen groter. Creëer je een omgeving waar medewerkers zich veilig voelen en gelukkig zijn, dan groeit de betrokkenheid en het werkplezier. De A&O deskundige kan een belangrijke rol invullen bij het onderzoeken van stressoren en energiebronnen. Dit kan bijdragen aan het werkplezier en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en er kan gewerkt worden aan een organisatie waar medewerkers trots zijn om onderdeel van te zijn.  Vaak kunnen er al met kleine interventies grote veranderingen worden gerealiseerd. Zaken als aandacht geven, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het betrekken van medewerkers in processen en besluitvorming kunnen al een wereld van verschil maken. Uiteraard is dit voor elke organisatie en type mens weer anders. De A&O deskundige geeft altijd een op maat afgestemd advies!

Opleider en coach

De A&O deskundige houdt zich ook bezig met organisatiescans en het geven van trainingen en workshops. Ook biedt hij operationele steun door programma’s te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Door trainingen en workshops aan leidinggevenden en werknemers te geven in bijvoorbeeld verzuimreductie, omgaan met werkstress en gesprekstechnieken en – vaardigheden fungeert de A&O deskundige als opleider. In deze rol activeert hij de deelnemers om zelf aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling. Dit kan zowel in teamverband als 1-op-1 .

Interdisciplinaire samenwerking

Wanneer het ziekteverzuim in een organisatie als hoog wordt ervaren, kan een A&O deskundige in samenwerking met de Bedrijfsarts vanuit zijn professionaliteit ondersteunen bij de verzuimanalyse. Hij kijkt samen met de organisatie wat er speelt: welk beleid is er, welke interventies zijn al opgezet, welke inzetbaarheidsdoelen zijn er hoe worden deze in kaart gebracht. Wanneer een RI&E wordt uitgevoerd, krijgen de deskundigen op gebied van Arbeidshygiëne en Hoger Veiligheidskunde ook met de beoordeling van de PSA te maken. Door een goede samenwerking met de A&O deskundige kan gezamenlijk ervoor worden gezorgd dat alle arbeidsrisico’s daadwerkelijk in kaart worden gebracht. Hiermee wordt de kwaliteit van de RI&E geborgd en zijn organisaties door deze samenwerking voor nu en in de toekomst beter voorbereid.