Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Arbeidsinspectie (NLA) wil ook in 2024 bijdragen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid

Waar nodig zet de NLA via inspecties of opsporingsonderzoeken handhaving of strafrechtelijk onderzoek in om de naleving te bevorderen en overtredingen tegen te gaan. De NLA signaleert op haar inspectiedomein knelpunten en belangrijke ontwikkelingen om zo beleid, uitvoerders en andere betrokken partijen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid in te vullen.

Uitgangspunt bij het toezicht van de NLA op de arbeidsmarkt is de verantwoordelijkheid van werkgevers voor gezond, veilig en eerlijk werk. Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit wet- en regelgeving die arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden regelen. In de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) is geregeld hoe werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden uitgevoerd. Deze wet vormt de basis bij het stelseltoezicht op de sociale zekerheid.

De NLA wil bedrijven aanzetten tot naleving van de arbeidswetgeving. Dat gebeurt door het geven van voorlichting aan bedrijven die niet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, maar ook door een strenge aanpak bij malafide werkgevers. Het vergroten van de naleving van de arbeidswetten draagt bij aan het tegengaan van door het werk veroorzaakte ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maar ook aan het tegengaan van maatschappelijke misstanden zoals illegale tewerkstelling, oneigenlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en arbeidsuitbuiting. Het toezicht op het terrein van sociale zekerheid draagt bij aan een doeltreffend stelsel van werk en inkomen. Dat stelsel heeft als doel te voorkomen dat mensen onder het sociaal minimum leven en stimuleert dat zij zelf in hun bestaan kunnen voorzien.

Het bieden van handelingsperspectief staat centraal in de nalevingscommunicatie. Daarom stimuleert de NLA ook in 2024 het gebruik van zelfinspectietools en checklists. Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van handelingsperspectief via deze tools werkgevers aanzet tot actie. Ook zet de NLA campagnes in om arbeidsrisico’s te agenderen. Naast de al langer lopende campagne loopt in 2024 ook een bewustwordingscampagne onder de slogan ‘maak werk van goed werkgeverschap’. Hierin wordt de werkgever gestimuleerd om zich als goed werkgever op te stellen.

In het Jaarplan 2024 kijkt de NLA vooruit naar het 2e uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026. In dit meerjarenplan is de koers voor 4 jaar beschreven. Het toezicht vindt plaats vanuit 11 programma’s van de directie Toezicht van de NLA.

Programma’s voor toezicht op thema’s van uitzendbureaus, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, schijnconstructies en asbest tot arbeidsdiscriminatie. Daarnaast krijgt de NLA duizenden meldingen per jaar van burgers, werknemers of andere diensten. De meldingen die de NLA krijgt, gaan over arbeidsongevallen en risicovolle situaties tot signalen over arbeidsuitbuiting en fraude.

Bron: NLA.