Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

ARIE-regeling

Er is de laatste maanden al veel aandacht aan besteed in diverse media: er komt een herziening van de huidige ARIE-regeling. Dit is van belang voor bedrijven waar een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Deze bedrijven moeten een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) uitvoeren. Het doel van de regeling zal duidelijk zijn: de gezondheid en veiligheid van werknemers beschermen tegen zware ongevallen.

De ARIE-regeling is een regeling in het Arbobesluit (hoofdstuk 2, afdeling 2). De reden voor de herziening is dat de huidige regelgeving op een aantal punten niet gebruiksvriendelijk, moeilijk toepasbaar en op een aantal punten moeilijk te handhaven was. Dit had als consequentie dat de veiligheid en gezondheid onvoldoende gewaarborgd was.


Dit zijn in het kort de belangrijkste wijzigingen van de herziene ARIE-regeling:

  • Het vereenvoudigen van de aanwijssystematiek van de ARIE.
  • Harmonisering van de aanwijssystematiek op de CLP-verordening.
  • Uitbreiding van de handhaving (met ook bestuurlijke boete).
  • Betere aansluiting op het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015 – vanaf 1 januari 2023 het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) genoemd).
  • Eisen aan scenariobeschrijvingen.
  • Het opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
  • Het opstellen van een intern noodplan.


De nieuwe ARIE-regeling treedt (naar verwachting) per 1 januari 2023 in werking. Dit zal zeker gevolgen hebben voor de administratieve lasten van de bedrijven die onder de regeling komen te vallen. Voor bedrijven die voor het eerst ARIE-plichtig zijn – naar schatting zijn dat er circa 200 – zullen die gevolgen het grootst zijn, maar voor alle 800 bedrijven en inrichtingen die ARIE-plichtig zijn geldt dat zij zich de nieuwe verplichtingen eigen moeten maken.

Ook zullen zij zich (opnieuw of voor het eerst) moeten melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. En – dat is natuurlijk het belangrijkste – dat ze (opnieuw of voor het eerst) moeten voldoen aan de verplichtingen. Er is daarom ook een overgangstermijn van 1 jaar vastgesteld. Die houdt in dat alle ARIE-bedrijven en inrichtingen tot en met 31 december 2023 niet hoeven te voldoen aan de verplichtingen betreffende de scenario’s en het intern noodplan.

De wijziging van de Arboregeling hoort bij de wijziging van het Arbobesluit. Het geheel moet leiden tot de nieuwe ARIE-regeling. De concept-ministeriële regeling staat nu online. Iedereen die dat wil, kan zijn/haar mening over de regelgeving geven op


Bron: Rijksoverheid.