Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Personeel België: 5 aandachtspunten voor Nederlandse bedrijven

De 5 thema’s die hieronder worden besproken focussen op ‘bedienden’. Dat zijn werknemers die voornamelijk ‘intellectuele arbeid’ verrichten. Arbeiders zijn dan weer werknemers die voornamelijk met hun handen werken (denk bijv. aan de bouw- of horecasector). Officieel bestaat onder Belgisch personeel het onderscheid tussen een bediende en een arbeider niet meer, maar de verschillen bestaan wel nog in berekening van de sociale lasten, in wetgeving en dergelijke.

  1. Verplichtingen van de startende werkgever.

Starten als werkgever brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Heeft u geen vestiging, adres, filiaal of dergelijke in België, dan dient u zich eerst en vooral te registreren als buitenlandse werkgever in de KBO (Kruispuntbank der Ondernemingen) via een ondernemingsloket. Daar wordt een ondernemingsnummer voor u aangevraagd waarmee u alle andere verplichte aansluitingen kunt afhandelen andere het Sociaal secretariaat voor de salarisverwerking, de Externe dienst voor bescherming en preventie op het werk, een Arbeidsongevallenverzekering afsluiten, het Sociaal zekerheidsnummer aanvragen, een Arbeidsreglement opstellen, een – Dimona-aangifte doen en een Belgisch arbeidscontract opstellen.

  1. Uw kosten als werkgever.

Wat houdt het Belgisch personeel over van het brutoloon na aftrek van alle sociale lasten en belastingen? Qua bruto-netto berekening kent België ongeveer hetzelfde stramien als Nederland. Om het nettoloon te berekenen, trek je de sociale lasten en belastingen af van het brutoloon. In België hebben we het over RSZ (sociale zekerheidsbijdragen) en bedrijfsvoorheffing (belastingen). De hoogte van de bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de burgerlijke stand van de werknemer (gehuwd, niet gehuwd) en het aantal personen ten laste. Deze twee factoren kunnen het nettoloon behoorlijk beïnvloeden.

  1. Salarispakket.

Net als in Nederland krijgt ook Belgisch personeel vakantiegeld. De berekening hiervan is anders. Hoeveel een werknemer precies uitbetaald krijgt in België hangt enerzijds af van zijn statuut en anderzijds van zijn prestatie van het voorgaande jaar. Uiteraard wordt de medewerker, net als in Nederland, gewoon doorbetaald tijdens zijn vakantie. Dit wordt in België enkelvoudig vakantiegeld genoemd.

Naast het vakantiegeld hebben de meeste Belgen ook recht op een 13e maand, die meestal in december wordt uitbetaald. Of uw medewerker hier recht op heeft, hangt af van de sector en het paritair comité, maar de meeste werkgevers voorzien dit wel. Omdat de belastingdruk toch behoorlijk hoog is in België, zijn er verschillende mogelijkheden om die wat te verlagen voor de werknemer. Zo kent België het systeem van de maaltijdcheques, de representatievergoeding, de thuiswerkvergoeding enzovoort. Een ander behoorlijk populair voordeel in België is de bedrijfswagen. Tot nu toe is het fiscaal nog steeds interessant om een bedrijfswagen, met privégebruik, als voordeel alle aard toe te kennen aan de werknemer. Het belastbaar voordeel dat hieruit ontstaat, is enkel ten laste van de werknemer. Het precieze bedrag voordeel alle aard hangt van verschillende factoren af zoals de cataloguswaarde, de CO2-uitstoot, de ouderdom van de wagen etc. Dit voordeel is in ieder geval veel interessanter in België dan in Nederland.

  1. Ziekte.

Wanneer u iemand tewerkstelt, bestaat de kans dat die persoon tijdens zijn tewerkstelling ziek wordt. De behandeling van ziekte als werkgever is één van de grootste verschillen tussen België en Nederland. In België moet een werknemer verplicht naar een huisarts gaan om zich te laten onderzoeken. Die zal dan een ziektebriefje voorschrijven waarop het aantal ziektedagen staat. Uiteraard moet uw werknemer dit zo snel mogelijk laten weten aan u zodat u de juiste acties kan ondernemen. Het gewaarborgd loon dat u dient uit te betalen aan een zieke werknemer is in België beperkt tot 30 kalenderdagen. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar u als werkgever gedurende 104 weken het salaris dient te betalen aan minstens 70%. Na 30 dagen ziekte zal een Belgische werknemer terugvallen op de mutualiteit die hem of haar een ziekte-uitkering zal uitbetalen. Als werkgever moet u dan niets meer te betalen aan uw werknemer.

  1. Goed om te weten.

Welke taal moet er nu gebruikt worden in België? Er zijn drie officiële landstalen in België: Nederlands (Vlaanderen), Frans (Wallonië), Duits (Duitstalige gemeenschap, richting Eupen). Brussel is tweetalig, waar zowel het Frans als het Nederlands gebruikt moet worden. De regels omtrent onze landstalen zijn behoorlijk strikt. Er wordt voornamelijk rekening gehouden met de plaats waar de werkgever gevestigd is om te bepalen in welke taal het arbeidscontract bijvoorbeeld opgesteld moet worden. Deze wetgeving impliceert dus ook dat een Engelstalig contract niet rechtsgeldig is.

U kunt natuurlijk altijd een vertaling van uw arbeidsreglement voorzien, maar er moet in ieder geval een versie bestaan in het Nederlands, Frans of Duits. Een proefperiode, zoals gekend in Nederland, bestaat in België niet meer sinds 2014. De wetgever heeft wel maatregelen getroffen om dit enigszins te compenseren. Zo zijn de ontslagregels tijdens de eerste 6 maanden na de indiensttreding soepeler geworden en ook de opzegperiodes zijn ingekort tijdens de eerste 6 maanden van tewerkstelling.

 Bron: Nederlandse KvK.