Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Een betere bescherming van werknemers tegen hormoon ontregelaars

Net zoals kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, zijn hormoon ontregelaars zeer zorgwekkende stoffen. Door dit KB worden hormoon ontregelaars opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Dat wil zeggen dat, wat betreft bescherming van werknemers, voor deze stoffen nu dezelfde regels gelden als voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen.

Voor de identificatie van hormoon ontregelaars wordt verwezen naar een aantal stoffen opgenomen in een lijst met hormoon ontregelende stoffen en mengsels in bijlage, en naar de criteria voor de desbetreffende gevarenklassen die eerder dit jaar aan de CLP-verordening werden toegevoegd. De volledige tekst van deze gedelegeerde verordening is beschikbaar op de Eur-Lex website: Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie van 19 december 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wat betreft gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Verder worden hormoon ontregelaars door dit KB expliciet vermeld in de bepalingen inzake moederschapsbescherming (titel 5 van boek X van de codex) en bescherming van jongeren op het werk (titel 3 van boek X van de codex). Zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen en jongeren zijn immers bijzonder gevoelige risicogroepen voor blootstelling aan deze stoffen.

Dit KB kwam tot stand in het kader van het Nationaal Actieplan 2022-2026 voor hormoon ontregelaars (NAPED). Dit actieplan creëert een algemeen en coherent kader voor de ontwikkeling van concrete en gecoördineerde acties om de blootstelling aan hormoon ontregelaars en hun gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu in België te verminderen.

Een voorstelling van het Nationaal Actieplan is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED) 2022-2026.

Bron: BeSWIC.

.