Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Biodiversiteit loont voor ondernemers en werkenden

De handreiking ‘Biodiversiteit loont’ geeft ondernemers en werkenden handelingsperspectief langs vijf lijnen:

Een vitale natuur is onmisbaar: onze economie en samenleving zijn sterk afhankelijk van de (ecosysteem)diensten en hulpbronnen die de natuur levert. Tegelijkertijd staat de biodiversiteit onder grote druk. Het verlies aan biodiversiteit brengt aanzienlijke ecologische, financiële en economische risico’s met zich mee, omdat noodzakelijke ecosysteemdiensten in gevaar komen.

Veel vraagstukken op het gebied van biodiversiteit, energie, grondstoffen, leefomgeving, klimaat en arbeidsmarkt beïnvloeden elkaar. Het is zaak om de schaarse middelen en ruimte slim in te zetten en de verschillende opgaves in samenhang te bezien. Ook komt er veel nieuwe regelgeving op bedrijven af om biodiversiteitsherstel te bevorderen, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage die voor veel bedrijven verplicht wordt vanaf 2024.

Het bevorderen van biodiversiteitsherstel vermindert de kwetsbaarheid van ons economisch systeem en verlaagt daarmee de kosten en risico’s voor bedrijven en overheden. Tevens zorgt biodiversiteitsherstel voor een aantrekkelijk werkklimaat, draagt het bij aan een positieve reputatie en versterkt het de business case van bedrijven die inzetten op duurzame en natuur inclusieve producten en diensten.

De handreiking geeft tien mogelijke acties waarmee ondernemers en werkenden direct een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Het is daarbij belangrijk te kijken naar de eigen bedrijfsvoering en naar de impact van het bedrijf in de toeleveringsketen. Essentiële aangrijpingspunten zijn duurzame inkoop, duurzaam beheer van bossen en visgronden, inzetten op een circulaire economie, efficiënt omgaan met energie, reductie van uitstoot van broeikasgassen en van vervuiling, en groene arbeidsvoorwaarden.

Samenwerking in sectoren, op brancheniveau en met vakbonden kan een effectieve aanpak zijn om biodiversiteit te bevorderen. Bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij Nederlandse en internationale initiatieven om verdere stappen te zetten met biodiversiteitsherstel.

Werkenden kunnen via medezeggenschap aandacht vragen voor biodiversiteit in hun organisatie en concrete voorstellen doen. De ondernemingsraad kan hiervoor ook zijn initiatief- of adviesrecht uitoefenen. In cao’s kunnen afspraken worden vastgelegd over groene arbeidsvoorwaarden die een positieve impact kunnen hebben op biodiversiteit, klimaat en milieu.

Bron: SER.