Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

CTGG: gezamenlijk tot oplossingen komen

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) zet zich al meer dan 60 jaar in voor de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat zijn op dit moment de speerpunten van dit samenwerkingsverband, dat onlangs een nieuwe voorzitter heeft gekregen?

CTGG behartigt de belangen van 14 brancheverenigingen op het gebied van productie, vervoer en opslag van gevaarlijke goederen.

Bij de belangenbehartiging ligt het accent op de totstandkoming van regelgeving voor de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen. Om maar een in het oog springend voorbeeld te noemen: de Omgevingswet, de nieuwe wet voor alles wat er in de leefomgeving gebeurt, van het bouwen van een fabriek tot de aanleg van een windmolenpark.

In deze wet, die binnen een jaar zal ingaan, wordt uitgegaan van een effectbenadering: bij het bepalen van de risico’s van een incident op een bepaalde locatie wordt puur uitgegaan van de impact van het incident op de omgeving.

De overheid is nu aan het kijken of ze de risicoberekeningen kan gaan maken op basis van realistische scenario’s, terwijl ze eerder uitging van het worstcase scenario.

Om invloed uit te oefenen heeft de CTGG regelmatig overleg met haar achterban en contact met overheden. Zo zijn er in de coronatijd verschillende multilaterale overeenkomsten in het leven geroepen, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

De jaarlijkse keuring van zuurstofflessen kon worden opgeschort omdat alle flessen in gebruik waren en ook de examens Veiligheidsadviseur idem dito omdat het CBR geen examens afnam. Het transport van coronaziekenhuisafval mocht onder minder strenge regels plaatsvinden dan normaal gebruikelijk is.

Een langlopend speerpunt van de CTGG is het Basisnet. Deze regeling, die al uit 2006 stamt, bepaalt over welke routes (weg, binnenvaart en spoor) een bedrijf gevaarlijke stoffen mag vervoeren en in welke hoeveelheden. Om de risico’s te beperken zijn er in het Basisnet risicoplafonds vastgesteld, maar voor het spoorvervoer blijken die al jaren niet te werken. Ondanks dat het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen binnen de veiligheidsregels blijft, worden de risicoplafonds in de praktijk overschreden. Die plafonds zijn dus geen goed instrument, want hiermee is geen sturing mogelijk. Gelukkig erkent het ministerie dat nu steeds meer, dus deze methode gaat zeker op de schop.

Een ander onderwerp waar de CTGG een rol bij speelt, is de energietransitie. Die gaat voor veel knelpunten zorgen. Want het vervoer van nieuwe energiedragers als waterstof, LNG en ammoniak gaat zeker toenemen. Terwijl we dergelijke transporten de afgelopen jaren juist hebben geprobeerd te reduceren. Zo heeft DSM een fabriek voor de productie van ammoniak verplaatst van IJmuiden naar Limburg.

Nu zal er mogelijk een tegenovergestelde trend komen. Daarbij blijft de doelstelling: al het benodigde vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk te houden – onder de voorwaarde dat het veilig kan – om de energietransitie te faciliteren.

Naast al deze initiatieven organiseert de CTGG een jaarlijkse voorlichtingsdag voor leden en niet-leden. In elke branche heb je je netwerk nodig om oplossingen te vinden voor je problemen.

Bron: evofenedex.