Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De Gezondheidsraad beoordeelt of stof Pyridine kanker kan veroorzaken

De Subcommissie Classificatie kankerverwekkende stoffen van de Gezondheidsraad heeft een openbaar conceptrapport (OCR) uitgebracht over de stof Pyridine. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de commissie beoordeeld of Pyridine genotoxisch is en tot kanker kan leiden, en op basis daarvan een classificatievoorstel opgesteld. 

De commissie adviseert om Pyridine:
• Niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen.
• Te classificeren als een stof die beschouwd moet worden als kankerverwekkend voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 1B*) en te kenmerken met H350 (‘Kan kanker veroorzaken’).

*Classificatie van een stof in categorie 1B betekent dat de stof toegevoegd wordt aan de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.  


De stof Pyridine (C5H5N; CAS nummer 110-86-1; EC/EINECS nummer 203-809-9) wordt gebruikt bij de productie van onder andere pesticiden, geneesmiddelen, waterafstotende middelen voor textiel en geurstoffen. Daarnaast wordt Pyridine onder meer gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber en hars.  

Informatie over deze stof vind je ook in de SER-grenswaardendatabank.

Wat zegt de Arbowet over werken met gevaarlijke stoffen? Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde. Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een bedrijfsgrenswaarde vaststellen.

Bron: SER Platform.