Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

De Omgevingswet komt eraan

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.  

De invoering van de in 2016 aangenomen Omgevingswet markeert een bijzonder moment in het omgevingsrecht. Maar het is meer dan een bundeling van wetten en een digitaal stelsel, stelt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd. 

Het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen schaarden zich eind januari unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Zij concludeerden na een nieuwe serie testen dat het onderliggende digitale stelsel, eerder reden voor een aantal keren uitstel, technisch voldoende gereed is. Op verzoek van de Eerste Kamer wordt de participatie van burgers in het nieuwe stelsel verder concreet gemaakt en start er voor hen en het bedrijfsleven een voorlichtingstraject.

Decentrale overheden krijgen onder de Omgevingswet meer ruimte voor afweging van de aanvaardbare kwaliteit van de leefomgeving. Onder de huidige wet- en regelgeving is centraal vastgelegd welke normen voor bijvoorbeeld geluid en trillingen zijn toegestaan. Onder de Omgevingswet kunnen gemeenten zelf maatwerk leveren per deelgebied.

De termijnen voor besluitvorming van overheden is verkort. Zo is de beslistermijn rondom vergunningsverlenging verkleind van 26 naar 8 weken.

Bron: rijksoverheid.