Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Geactualiseerde versie beschikbaar van SZW-lijst met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen

In de Staatscourant (2022, 17482) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft twee keer per jaar een geactualiseerde lijst uit. De nieuwste versie is van 6 juli 2022.

Op verschillende plaatsen in de arboregelgeving wordt naar dit soort stoffen verwezen. Zo wordt in Arbobesluit artikel 4.2a uitgelegd wat er in de risico-inventarisatie en -evaluatie moet worden opgenomen als er op de werkplek blootstelling kan zijn aan stoffen die giftig zijn voor de voortplanting.

Artikel 4.11 van het Arbobesluit bevat bijvoorbeeld informatie over de verplichtingen die gelden wanneer werkenden kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Om te verduidelijken om welke stoffen en processen het precies gaat, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze lijst op. In vrijwel alle werkomgevingen kunnen dergelijke stoffen voorkomen, zoals in de industrie, ziekenhuizen en bouwnijverheid. 

Bron: Arboportaal.