Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nieuwe consultatieronde voor de gevaar indeling van de stof pyridine

De Subcommissie Classificatie kankerverwekkende stoffen van de Gezondheidsraad heeft het conceptrapport (OCR) over de stof pyridine geactualiseerd. Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de commissie of pyridine genotoxisch is en tot kanker kan leiden. Naar aanleiding van de eerste consultatieronde heeft de commissie het eerder gedane classificatievoorstel herzien.

De commissie adviseert in het herziene conceptrapport om pyridine:

  • Niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen.
  • Wel te classificeren als verdacht kankerverwekkend voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 2) en te kenmerken met H351 (verdacht van het veroorzaken van kanker).

Oorspronkelijk werd een zwaardere classificatie voorgesteld: als een stof die beschouwd moet worden als kankerverwekkend voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 1B*) met gevarenaanduidingH350 (‘kan kanker veroorzaken’).

De Subcommissie stelt geïnteresseerde partijen en personen in de gelegenheid te reageren op het herziene conceptrapport. Dit kan tot 1 juni 2023 bij de wetenschappelijk secretaris van de commissie.

De stof pyridine (C5H5N; CAS nummer 110-86-1; EC/EINECS nummer 203-809-9) wordt gebruikt bij de productie van onder andere pesticiden, geneesmiddelen, waterafstotende middelen voor textiel en geurstoffen. Daarnaast wordt pyridine onder meer gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber en hars. Informatie over deze stof vind je ook in de SER-grenswaardendatabank.

 Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde. Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een bedrijfsgrenswaarde vaststellen.

Bron: SER platform.