Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hoe kan jouw or beter meedenken over arbobeleid?

Allereerst is het van belang om arbo zo goed mogelijk in te richten, gelet op de nieuwe ontwikkelingen die binnen organisaties plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering en hybride werken. Ook zijn de risico’s in het werk, zoals een hoge werkdruk, burn-outklachten, ongewenst gedrag of het werken met gevaarlijke stoffen, de afgelopen jaren niet gedaald. Om deze risico’s te beperken en ziekteverzuim te verminderen is het cruciaal om de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) van jouw organisatie bij het inrichten van het arbobeleid te betrekken.

In lid 2 van artikel 12 van de Arbowet staat namelijk niet voor niets dat de werkgever met de OR of de PVT overleg voert over aangelegenheden die het arbobeleid betreffen. Verzaakt de organisatie dit, dan voldoet deze dus niet aan de wet! Voor medezeggenschap zijn deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s binnen organisaties structureel van strategisch belang om te bespreken. De OR kan dus waardevolle input leveren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Het betrekken van de medezeggenschap bij arbo-besluiten levert vaak echt iets op. De OR/PVT staat in contact met de werkvloer waar hij signalen kan ophalen en meenemen richting het bestuur. Door gebruik te maken van het adviesrecht of instemmingsrecht van de OR/PVT met betrekking tot arbo-besluiten, kun je vrijwel direct invloed uitoefenen op je eigen veiligheid op het werk. Het is daarmee concreet en je ziet de resultaten ervan terug in je eigen werkomgeving. Daardoor kun je je eigen werkplezier er zeker mee vergroten!

Er zijn veel verschillende manieren voor een OR/PVT om invloed uit te oefenen op het arbobeleid van de onderneming. Zo moet er overleg met de OR plaatsvinden wanneer er een preventiemedewerker wordt aangesteld. Daarnaast zijn er veel arbo-besluiten waar de OR officieel instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Zo heeft de OR, net als de PVT, instemmingsrecht bij het instellen, wijzigen of beëindigen van regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid.

Bij de aanschaf van nieuwe technologie of bij een reorganisatie van een productieproces kan de OR gebruikmaken van zijn adviesrecht. Toch wordt dit in de praktijk vaak helaas vergeten, bijvoorbeeld omdat de organisatie – ten onrechte – geen OR heeft of omdat deze niet wordt betrokken bij de arbo-besluiten. Het is dus van belang om erop te letten dat jouw OR of PVT hier altijd bij betrokken wordt. 

Daarnaast kan de medezeggenschap worden versterkt door vaker overleg te voeren tussen de OR en bestuurder. Ook kun je een vaste commissie instellen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM). De SER heeft in de Arbovisie zelfs geadviseerd dat alle OR-plichtige bedrijven een arbo- of VGWM-commissie moeten instellen en dat medezeggenschap handhaafbaar moet worden gemaakt op basis van de Arbowet. Ten slotte kan de or ook zijn input ophalen van de werkvloer, bij de werknemers zelf.

Kortom, medezeggenschap en arbo liggen dicht bij elkaar en zouden ook in elkaars verlengde moeten worden gezien. Werknemers en werkgevers hebben een gezamenlijk belang bij het zo goed mogelijk inrichten van het arbobeleid. Dus een oproep aan alle ondernemingsraden en bestuurders: betrek medezeggenschap ook bij arbo!

Bron: SER-platform