Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Nieuw KB begassingen en ontgassing

In het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2023 verscheen het KB van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassing en de ontgassing. Dit KB vervangt het oude KB van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen. Het vorige KB dateert van 14 januari 1992 en was dus dringend aan herziening toe. 

Begassing (fumigatie) is bedoeld om plaagdieren of insecten, die ‘meereizen’ met goederen, te vernietigen door ze bloot te stellen aan rook of chemische dampen. Deze behandeling wordt voornamelijk toegepast op ruimtes, recipiënten of containers die goederen of producten bevatten.

De behandeling bestaat uit drie fasen:

  1. Het inbrengen van het fumigatiemiddel.
  2. Het verluchten.
  3. Het vrijgeven van de begaste ruimte.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de toegelaten fumigatiemiddelen: een aantal nieuwe werkzame stoffen worden toegevoegd aan de lijst van middelen voor begassing, zoals sulfuryl fluoride, terwijl andere, zoals methylbromide, worden verboden.

Het nieuwe KB regelt daarnaast klampbegassing en voorziet meer bepalingen rond grondontsmetting. Bovendien regelt het nieuwe KB nu ook het ontgassen van containers afkomstig uit het buitenland. Op die manier wordt het accidenteel vrijkomen van gevaarlijke gassen beperkt.  

Tijdens bepaalde fasen moet de begassingsleider bijgestaan worden door een tweede persoon. Tenslotte voorziet het KB in de invoering van een begassingsplan op basis van een risicoanalyse.

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2023, behalve het deel over de grondontsmetting, dat op 1 januari 2024 in voege treedt.  

Bron: BeSWIC.