Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Ruim 2 duizend bedrijven in 2021 de dupe van ransomware

Ruim 2 duizend bedrijven met minstens 2 werkzame personen zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met behulp van gijzelsoftware (ransomware). Gemiddeld betaalde 11% losgeld om weer toegang te krijgen tot de bedrijfsgegevens, 38% gaf aan dat er andere kosten zijn gemaakt. Daarnaast kregen 4 duizend zzp’ers te maken met datagijzeling, maar zij betaalden nauwelijks losgeld.

Bij een aanval met gijzelsoftware worden de ICT-systemen van een bedrijf of particulier geïnfecteerd met een computerprogramma dat de gegevens in het systeem versleutelt. Die zijn daarna niet meer toegankelijk voor de getroffenen. Door betaling van losgeld (ransom) is de versleuteling op te heffen.

Verhoudingsgewijs zijn grote bedrijven vaker slachtoffer dan kleine: 4% van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen kreeg in 2021 te maken met datagijzeling, tegen 0,5% van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Zzp’ers vormden met 4 duizend getroffenen in absolute zin de grootste groep slachtoffers, maar het gaat daarbij om 0,3% van alle zelfstandigen zonder personeel.

Van de getroffen kleine bedrijven (met 2 tot 10 werkzame personen) betaalde een relatief groot deel losgeld (14%). Bij grote bedrijven (met 250 of meer werkzame personen) ging het om ruim 4%. Overigens heeft betaling lang niet altijd het verlangde resultaat. In meer dan de helft van de gevallen werden de bedrijfsgegevens niet of maar gedeeltelijk vrijgegeven. Dit kwam vooral voor bij de kleine bedrijven.

In meer dan de helft van de betalingen bedraagt het losgeld meer dan de helft van de jaaromzet van het bedrijf. Dit hangt samen met het feit dat het voornamelijk kleine bedrijven zijn die losgeld betalen. Zij zetten over het algemeen minder om, zodat het losgeld als percentage van de omzet hoger uitvalt. Na zzp’ers, die nagenoeg nooit losgeld betalen, betalen bedrijven met 250 of meer werknemers in dienst het minst vaak. Bij 1 op de 4 grote bedrijven die losgeld betalen, gaat het om 1 tot 2%van de omzet.

Van de bedrijven met 2 of meer werkenden die te maken kregen met een ransomware-aanval, gaf 38% aan andere kosten gehad te hebben, bijvoorbeeld voor het vervangen van ICT-systemen of het inhuren van ICT-specialisten. Ook leden ze soms omzetverlies, doordat het bedrijf tijdelijk niet volledig functioneel was. Verder schakelde 39% de hulp in van een cybersecuritybedrijf en 13% (ook) van de politie.

Bron: CBS