Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Waar moet mijn werkgever voor zorgen volgens de Arbowet?

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen en stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

Uw werkgever is verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor de werknemers. Verder moet er een plan van aanpak zijn. Daarin staat hoe uw werkgever de risico’s voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt.

Als een bedrijf geen personeel in dienst heeft, hoeft er geen RI&E te worden gemaakt. Onder personeel vallen ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten.

Uw werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. Als de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling. Uw werkgever bepaalt dan zelf hoe en met welke deskundige hij de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt.

Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) voor de eerstehulpverlening. Uw werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn. Hij moet er ook voor zorgen dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Er zijn geen speciale opleidingseisen. De werkgever kan zelf de taken van de bedrijfshulpverlening op zich nemen. Hij moet dan wel ten minste 1 werknemer aanwijzen die hem vervangt bij afwezigheid.

Een preventiemedewerker helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Hij geeft ook advies over goed arbobeleid aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Elke werkgever moet ten minste 1 preventiemedewerker aanwijzen. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Uw werkgever zorgt ervoor dat u een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunt ondergaan. De bedrijfsarts kijkt dan of u gezondheidsproblemen heeft door het werk. U bent niet verplicht om deel te nemen aan een PAGO.

Uw werkgever geeft u informatie over het arbobeleid. Hij vertelt u ook hoe u veilig kunt werken. Hij geeft u daarvoor ook beschermende middelen, zoals een helm of veiligheidsbril.

Bron: Arboportaal.