Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Wijziging Europese richtlijn blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia

Deze richtlijn stelt bindende beroepsblootstellingsgrens-waarden (Binding Occupational Exposure Limits – BOELs) vast voor acrylonitril en voor nikkelverbindingen en verlaagt de bestaande BOEL voor benzeen.

Daarnaast wordt het toepassingsgebied van Richtlijn 2004/37/EG uitgebreid met reprotoxische stoffen. Voor een aantal reprotoxische stoffen werden in het verleden reeds Europese indicatieve beroepsblootstellingsgrenswaarden vastgelegd. Deze indicatieve grenswaarden worden nu als bindende grenswaarden opgenomen in Richtlijn 2004/37/EG. Het gaat om volgende stoffen:

 • N,N-dimethylacetamide
 • Nitrobenzeen
 • N,N-dimethylformamide
 • 2-methoxyethanol
 • 2-methoxyethylacetaat
 • 2-ethoxyethanol
 • 2-ethoxyethylacetaat
 • 1-methyl-2-pyrrolidon
 • Kwik en tweewaardige anorganische kwikverbindingen
 • Bisfenol A
 • Koolstofmonoxide

Ook de bindende grenswaarden voor lood en anorganische loodverbindingen, momenteel opgenomen in Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk, worden opgenomen in Richtlijn 2004/37/EG.

Tenslotte wordt in deze richtlijn vastgelegd dat de Commissie actie zal ondernemen om de correcte tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/37/EG te waarborgen voor het gebruik van gevaarlijke geneesmiddelen die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Daarnaast wordt opleidingsvereiste voor werknemers in de gezondheidszorg die worden blootgesteld aan deze geneesmiddelen benadrukt.

Deze richtlijn treedt in werking op 6 april 2022 en moet voor 6 april 2024 zijn omgezet in Belgisch recht.

Bron: Prebes.