Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Wijziging van de EU-richtlijnen 2004/37/EG en 98/24/EG, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische verbindingen daarvan en voor diisocyanaten betreft

Door deze richtlijn worden de bestaande grenswaarden voor lood aangepast en worden grenswaarden voor diisocyanaten ingevoerd.

Voor lood en anorganische loodverbindingen wordt de beroeps-blootstellingsgrenswaarde verlaagd naar 0,03 mg/m3. De biologische grenswaarde wordt in eerste instantie verlaagd naar 30 µg Pb/100 ml bloed en vanaf 1 januari 2029 naar 15 µg Pb/100 ml bloed.

Werknemers wiens bloedloodgehalte ten gevolge van historische blootstelling de biologische grenswaarde overschrijdt, kunnen hun werk voortzetten mits regelmatige medische opvolging en op voorwaarde dat hun bloedloodgehalte een dalende trend vertoont.

Vrouwelijke werknemers in de vruchtbare leeftijd vormen, wat lood betreft, een bijzonder kwetsbare risicogroep: er bestaat immers geen niveau waaronder blootstelling aan lood veilig zou zijn voor de ontwikkeling van de nakomelingen van deze werkneemsters. Voor hen wordt aanbevolen dat hun bloedloodgehalte de referentiewaarde van de algemene bevolking, die niet beroepsmatig aan lood wordt blootgesteld, niet overschrijdt.

Voor diisocyanaten worden in eerste instantie de volgende beroepsblootstellingsgrenswaardes vastgesteld: een grenswaarde met betrekking tot een referentieperiode van 8 uur van 10 µg NCO/m3 in combinatie met een grenswaarde voor kortstondige blootstelling van 20 µg NCO/m3. Vanaf 1 januari 2029 worden deze verlaagd naar 6 µg NCO/m3 (8-uurs gemiddelde) en 12 µg NCO/m3 (kortstondige blootstelling).

Lees de volledige tekst van de richtlijn op EUR-Lex: Richtlijn (EU) 2024/869 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2024 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 98/24/EG van de Raad, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische verbindingen daarvan en voor diisocyanaten betreft.

Deze wijzigingsrichtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, dit wil zeggen op 8 april 2024. Ze dient uiterlijk 2 jaar na de inwerkintreding ervan te worden omgezet in nationaal recht.

Bron: Beswic.