Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Wijzigingen in 2024 rond gevaarlijke stoffen

Het ADR (vervoer over de weg), ADN (binnenvaart), RID (spoor) en het IMDG (zeevaart) worden eens in de twee jaar onder de loep genomen en aangepast. De laatste keer was in 2023. Dit jaar blijven deze vier verdragen dus ongewijzigd.

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet bundelt de milieuregels. Voor bedrijven die al omgevingsvergunningen hebben en hun bedrijfsvoering ongewijzigd laten, verandert er in principe niets. Hun vergunningen blijven geldig en opnieuw een melding doen bij de overheid is niet nodig. 

Voor ondernemingen die wél iets willen veranderen, is onder meer het volgende van belang. In de Omgevingswet wordt niet meer gesproken over het begrip inrichting, maar over ­milieubelastende activiteiten. Deze zijn te vinden in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin staan ook de algemene regels waaraan een bedrijf moet voldoen en of een milieubelastende activiteit vergunning plichtig is. Gemeenten kunnen ook eigen eisen opnemen in een omgevingsplan. Verder hebben bedrijven bij iedere wijziging van zo’n omgevingsplan de mogelijkheid van inspraak en om in beroep te gaan. Meer over de Omgevingswet is te lezen op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

De PGS 15 is een belangrijke richtlijn voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze richtlijn wordt regelmatig herzien om aan te sluiten bij de actuele wet- en regelgeving en de stand der techniek. Begin december is er een nieuwe conceptversie van de PGS-15 gepubliceerd, die kun je vinden op de website van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. 

De Dangerous Goods Regulation (DGR) van de internationale luchtvaartorganisatie IATA verandert elk jaar. Inmiddels is versie 2024 gepubliceerd op de website van IATA: www.iata.org/en/publications/dgr. De DGR schrijft bedrijven voor hoe ze gevaarlijke stoffen en materialen moeten classificeren, markeren, verpakken en labelen voor luchtvracht. In versie 2024 zijn er een paar zaken veranderd.

De UN Model Regulations zijn een reeks aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen, die zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Ze bevatten informatie over de classificatie, verpakking, etikettering, documentatie en veiligheidsmaatregelen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over land, zee en door de lucht. De UN Model Regulations zijn juridisch niet bindend, maar dienen als basis voor nationale en internationale wetgeving op die gebieden.

De UN Model Regulations worden regelmatig herzien om rekening te houden met nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. De meest recente versie is in 2023 gepubliceerd. Hierin zijn al enkele nieuwe UN-nummer terug te vinden. In de loop van 2024 verschijnen de definitieve teksten voor alle vervoersmodaliteiten. Die worden vervolgens in 2025 van kracht. De digitale versie van de publicatie is gratis te raadplegen in de zes officiële talen van de VN (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans).

En last but not least: per 1 januari 2024 loopt de overgangsperiode voor de herziene ARIE-regeling af. ARIE staat voor Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Deze regeling legt strengere veiligheidsregels op aan bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Een ongeluk bij zo’n bedrijf kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en de omgeving.

Ondernemingen die door de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig worden, moeten zich vóór het einde van dit jaar melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook moeten ze vóór 2024 aan de ARIE-verplichtingen voldoen.

Bron: evofenedex.